SAMOKin lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

SAMOK on pääasiassa tyytyväinen esitettyihin muutoksiin, sillä ne ovat omiaan selkeyttämään koulutukseen hakeutumista ja tukemaan kehitteillä olevia sähköisiä järjestelmiä. SAMOK oudoksuu koulutusta koskeviin lakeihin ehdotettuja uusia säännöksiä liittyen oppilaaksi...