14.11.2013 | Lausunnot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

SAMOK on pääasiassa tyytyväinen esitettyihin muutoksiin, sillä ne ovat omiaan selkeyttämään koulutukseen hakeutumista ja tukemaan kehitteillä olevia sähköisiä järjestelmiä.

SAMOK oudoksuu koulutusta koskeviin lakeihin ehdotettuja uusia säännöksiä liittyen oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamista koskevan päätöksen antamiseen. SAMOK katsoo, että voimassa olevat hallintolain mukaiset käytänteet takaavat hakijoiden oikeusturvan paremmin kuin nyt esitetyt menettelytavat. Vaikuttaa siltä, että ehdotetussa käytännössä ei ole otettu huomioon uuden sähköisen järjestelmän mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Hakijalle tulee tarjota mahdollisuus tulostaa valituskelpoinen päätös sähköisestä järjestelmästä ja sitä varten järjestelmässä tulee olla selkeät ohjeet.

SAMOK pitää erityisen hyvänä opiskelijavalintarekisterilakiin lisättäväksi esitettyä sääntelyä oppijanumerosta. Sen lisäksi että oppijanumero tukee meneillään olevaa tietojärjestelmäkehitystä, se parantanee varsin nopeasti yksilöiden tietoturvaa vähentämällä henkilötunnusten käsittelyä oppilaitoksissa. SAMOK pitää erittäin tärkeänä, että oppijanumeron käyttöönoton yhteydessä tehdään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa, sillä ne käyttävät usein nykyisiä oppilaitoskohtaisia oppilas- ja opiskelijanumeroita jäsenrekistereissään. SAMOK pitää tärkeänä, että siirtyminen oppijanumeron käyttöön tehdään oppilaitosten kannalta mahdollisimman helpoksi ja pienin kustannuksin.

SAMOK on tyytyväinen, että rekisterissä olevia tietoja voidaan hallituksen esityksen mukaan luovuttaa vain viranomaistarkoituksia varten. Näin taataan parhaiten opiskelijan tietosuoja.