Yhdenvertaisuus korkeakouluissa -verkkokurssi & Korkeakoulujen yhdenvertaisuusmalli

Yhdenvertaisuus korkeakouluissa -verkkokurssi on laadittu osana Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hanketta, joka on toteutettu vuosina 2021-2023. Hankkeen tavoitteena on ollut sekä edistää korkeakoulujen yhdenvertaisuustyötä että antaa opiskelijoille työkaluja ja osaamista yhdenvertaisuustyön toteuttamiseksi opiskelijatoiminnassa.

Kurssi on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kurssi on tarkoitettu ja avoin kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Näin ollen se on pyritty rakentamaan niin, että sekä korkeakoulujen henkilöstö että opiskelijat voivat sitä toiminnassaan hyödyntää. Kurssi koostuu useista eri osioista, jotka sisältävät muun muassa yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä, tutkimustuloksia korkeakouluopiskelijoiden kokemista yhdenvertaisuushaasteista, tietoa yhdenvertaisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja yhdenvertaisuuslainsäädännöstä sekä ohjeita yhdenvertaisuussuunnitteluun ja häirintäyhdyshenkilötoiminnan toteuttamiseen. Kurssin on tarkoitus kehittää korkeakouluyhteisön jäsenen ajattelua yhdenvertaisuusteemoista ja tuoda tematiikkaa lähemmäs arkipäivää. Toivommekin, että kurssin suorittamisen lähtökohtana ja itseisarvona on oman ajattelun ja toiminnan kehittäminen yhdenvertaisemmaksi.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan korkeakouluyhteisön jäsen ymmärtää paremmin, minkälaiset eri tekijät vaikuttavat yhdenvertaisuuden toteutumiseen korkeakouluyhteisössä ja kuinka yhdenvertaisuussuunnittelua tulisi tehdä. Kurssin suoritettuaan tekijällä on laaja ymmärrys oman korkeakoulun ja/tai opiskelijayhteisön yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämiskohteista sekä kykyä edistää yhteisön yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan. Häirintäyhdyshenkilötoiminnan periaatteet ovat hallussa, ja kurssin suorittaneella on näkemystä häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittämiseksi omassa yhteisössään.

Kurssi koostuu yhdeksästä eri osiosta ja aikaa sen suorittamiseen menee arviolta noin 14-16 tuntia.

Ohjeet verkkokurssille kirjautumiseen tässä pdf-tiedostossa.

Onnea kurssin suorittamiseen!

Hankkeen puitteissa tuotettu Korkeakoulujen yhdenvertaisuusmalli saatavilla täällä. Malli on tarkoitettu koko korkeakouluyhteisön hyödynnettäväksi: mallin on tarkoitus toimia ohjenuorana, jotta korkeakouluissa voidaan ottaa käyttöön pysyvät käytännöt yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Keräämme palautetta siitä, miten materiaaleja aiotaan hyödyntää korkeakouluyhteisössä ja miten esimerkiksi verkkokurssia voisi kehittää. Palautelomakkeeseen pääsette tästä linkistä. Toivomme, että hankkeen materiaaleista on teille hyötyä ja annamme mielellämme lisätietoja niiden hyödyntämismahdollisuuksista, sekä yhdenvertaisuustyöstä korkeakouluissa.

Kiitos, että edistät yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakouluyhteisöissä!

Hankkeesta vastaavat

Roosa Veijola
[email protected]
050 389 1012

Halla Kokkonen
[email protected]
050 389 1002

Webbkursen ”Likabehandling vid högskolorna” har utvecklats som en del av Finlands studerandekårers förbunds (SAMOK) projekt ”Likabehandling vid högskolorna”, som har genomförts under 2021-2023. Projektets mål har varit att främja likabehandlingsarbete i högre utbildning och att ge studenter verktyg och kunskap för att genomföra likabehandlingsarbete i studentaktiviteter.

Kursen har publicerats på finska, svenska och engelska. Kursen är avsedd för och öppen för alla medlemmar i högskolegemenskapen. Den har därför strukturerats på ett sådant sätt att både personal och studenter kan använda den i sitt arbete. Kursen består av flera avsnitt, inklusive begrepp relaterade till likabehandling, forskningsresultat om likabehandlingsutmaningar som högskolestudenter upplever, information om faktorer som påverkar likabehandling och likabehandlingslagstiftning samt vägledning för likabehandlingsplanering och trakasseriombudsverksamhet. Kursen syftar till att utveckla en medlem av högskolevärlden tänkande i likabehandlingsfrågor och föra ämnet närmare vardagslivet. Vi hoppas att utgångspunkten och värdet av att genomföra kursen är att utveckla ditt eget tänkande och agerande på ett mer jämställt sätt.

Målet är att en medlem av högskolegemenskapen efter avslutad kurs ska ha en bättre förståelse för de olika faktorer som påverkar likabehandling i högskolegemenskapen och hur likabehandlingsplanering bör genomföras. I slutet av kursen kommer deltagaren att ha en bred förståelse för utvecklingsområdena för likabehandlingsplanering i sin institution och/eller studentgemenskap och kommer att kunna främja likabehandling i samhället genom sina egna aktiviteter. Principerna för trakasseriombudsverksamhet behärskas och deltagaren kommer att ha en vision för att utveckla trakasseriombudsverksamhet i sitt eget samhälle.

Kursen består av nio olika avsnitt och beräknas ta cirka 14-16 timmar att genomföra.

Instruktioner för att registrera sig för onlinekursen finns i denna pdf-fil (bara på finska, kommer snart på svenska). Den svenska kursen hittar du genom att söka på YVKKVSV

Lycka till med att genomföra kursen!

Likabehandlingsmodell för högskolor som tagits fram inom ramen för projektet finns tillgänglig här. Modellen är avsedd att användas av hela högskolevärlden: den är tänkt att fungera som en riktlinje för införandet av hållbara metoder för att främja likabehandling vid högskolor.

Vi samlar in feedback om hur materialet kommer att användas i högskolevärlden och hur t.ex. onlinekursen skulle kunna utvecklas. Klicka här för att komma till feedbackformuläret. Vi hoppas att du finner projektmaterialet användbart och skulle gärna ge dig ytterligare information om hur det kan användas och hur man arbetar med likabehandling inom högre utbildning.

Tack för att du bidrar till förverkligandet av likabehandling i högskolevärlden!

Ansvarig för projektet

Roosa Veijola
[email protected]
050 389 1012

Halla Kokkonen
[email protected]
050 389 1002

The Equality in Higher Education online course has been developed as part SAMOK’s project ”Equality in Higher Education” which was running from 2021 to 2023.The aim of the project has been to promote equality work in higher education and to provide students with tools and knowledge for implementing equality work in student activities.

The course has been published in Finnish, Swedish and English. The course is intended for and open to all members of the higher education institutions. It has been structured in a way that both staff and students can use it in their work. The course consists of several sections, including concepts related to equality, research findings on equality challenges experienced by higher education students, information on factors affecting equality and equality legislation, and guidance on equality planning and harassment contact person policies. The course aims to develop the thinking of all members of your higher education institution on equality issues and to bring them closer to everyday life. We hope that the starting point and value of completing the course will be the development of one’s own thinking and actions, to become more equal.

The aim is that after completing the course a member of the higher education institution will have a better understanding of the different factors that affect equality in the higher education and how equality planning should be carried out. By the end of the course, the participant will have a broad understanding of the areas for development of equality planning in their institution and/or student community and will be able to promote equality in the community through their own activities. The harassment contact person policies are mastered and the learner will have a vision for developing harassment contact person activity in their own HE institution.

The course consists of nine different sections and is estimated to take approximately 14-16 hours to complete.

Instructions for registering for the online course are available in this pdf file. (Only in Finnish for now, coming soon in English) English course can be found by searching for YVKKVEN

Good luck in completing the course!

The Equality Model for Universities produced in the project is available here. The model is intended to be used by the whole higher education institutions: it should serve as a guideline to put in place sustainable practices to promote equality in higher education institutions.

We are collecting feedback on how the materials will be used in the HE communities and how, for example, the online course could be developed. To access the feedback form, please click here. We hope that you find the project materials useful and would be happy to provide you with more information on how they can be used and how to work on equality in higher education.

Thank you for contributing advancing equality in the higher education communities!

Responsible for the project

Roosa Veijola
[email protected]
050 389 1012

Halla Kokkonen
[email protected]
050 389 1002