23.04.2021 | Lausunnot

Lausuimme Valtionneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Lausuimme sivistysvaliokunnalle valtionneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta. Valtionneuvoston mukaan selonteon “tavoitteena antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila ja linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille.”

Lausunnossamme kiitämme siitä että selonteko on tehty ja koulutusta tarkasteltu kokonaisuutena ja pitkällä aikavälillä. Kannatamme tavoitetta osaamistason nostamisesta mutta korostamme riittävien resurssien tärkeyttä ettei tutkintojen laatu laske, vaikka määrät nousisivat. Korostamme opiskelijoiden hyvinvoinnin ja koulutuksen saavutettavuuden kehittämisen tärkeyttä. Tuomme esille myös opettajien osaamisen kehittämisen myös ammattikorkeakouluissa sekä sen, että kv-opsieklijoiden integroimiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä. Lausunnossa korostamme myös että vaikka korkeakoulujen yhteistyötä kehitetään, tulee varmistaa että ammattikorkeakoulujen erityispiirteistä pidetään huolta.

Voit lukea koko lausuntomme täältä.

Lisätietoja:
Anniina Sippola