27.02.2018 | Lausunnot

Lausuimme julkisten digipalveluiden saavutettavuudesta – tavoitteet erinomaisia, opiskelijakuntien erityisasema huomioitava

Hallitus on säätämässä uutta lakia julkisten verkkosivujen ja mobiilipalvelujen saavutettavuudesta. Lain tarkoituksena on parantaa julkisen sektorin nettisivujen saavutettavuutta, esimerkiksi helpottaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää julkisia nettipalveluita. Laki koskee mm. korkeakouluja, valtion laitoksia sekä kuntia, mutta myös opiskelijakuntia, sillä ne hoitavat lakisääteisiä julkisia hallintotehtäviä.

SAMOKin mielestä lakiesityksen tavoitteet ja esitetyt muutokset ovat lähtökohtaisesti erinomaisia. Esteettömät ja saavutettavat sähköiset palvelut ovat mielestämme välttämätön edellytys aidosti yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. SAMOKin näkemyksen mukaan opiskelun esteettömyyden on oltava yksi korkeakoulutuksen peruslähtökohdista. Erilaisia oppijoita on tuettava riittävästi ja korkeakoulujen on varmistettava, että esteetön opiskelu on mahdollista koko opintopolun ajan. Opetushenkilökunnan osaaminen ja korkeakouluyhteisön asenteiden sekä käytössä olevien opetusmateriaalien, -menetelmien ja -välineiden sekä toimintatapojen on mahdollistettava opintojen sujuva eteneminen jokaiselle opiskelijalle. Korkeakoulujen kaikkien verkkopalveluiden on SAMOKin mielestä ehdottomasti oltava saavutettavia ja esteettömiä.

Huomautimmie kuitenkin, että lakiesityksessä ei ole tarpeeksi huomioitu opiskelijakuntien erityispiirteitä ja asemaa. Laki koskee pääasiassa suuria valtakunnallisia toimijoita, kuten Kansaneläkelaitosta, tai muita huomattavia julkisen vallan käyttäjiä kuten kuntia ja tulevia maakuntia. Lain soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden joukossa opiskelijakunnat ovat selkeä poikkeus: Opiskelijakunnat ovat verrattain hyvin pieniä toimijoita, joiden jäsenyys on vapaaehtoista ja toiminta paikallista. Valtaosa opiskelijakunnista on pieniä alle 2500 jäsenen yhteisöjä, joiden toimintaa ylläpidetään pitkälti opintojen ohessa tehdyllä vapaaehtoistyöllä. On selvää, että esityksessä asetettujen velvoitteiden täyttäminen tuottaa suurelle osalle ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista huomattavia taloudellisia haasteita.

Ehdotimmekin, että jotta opiskelijakunnat kykenevät vastaamaan lakiesityksen asettamiin uusiin vaatimuksiin, on opiskelijakunnille varattava liittävä lisärahoitus toiminnan toteuttamiseksi. Ilman riittävää lisärahoitusta opiskelijakuntien on lähes mahdotonta täyttää esityksen vaatimuksia.

Lue koko lausunto täältä: Lausunto julkisten digipalveluiden saavutettavuudesta

Lisätietoja lausunnosta meillä antaa
Eero Löytömäki