29.09.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui opetusyhteistyölaista

Tampere3- ja opetusyhteistyölaki on edennyt eduskuntaan ja sivistyvaliokunta käsittelee sitä parhaillaan. SAMOK on kutsuttu kuultavaksi valiokuntaan. Lakiesitykseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia edellisen lausuntokierroksen jälkeen. SAMOKin aiemman lausunnon voit lukea linkin takaa.

SAMOK pitää esitettyä lakimuutosta pääosin hyvänä ja oikean suuntaisena. Hyvin toteutettuna opetusyhteistyö voi tuoda säästöjä korkeakouluille, joita voidaan hyödyntää toisaalla paremman laadun takaamiseksi. SAMOKin näkemyksen mukaan opetusyhteistyö voi myös kehittää positiivisesti opetuksen osaamisperustaisuutta, kun kurssien samankaltaisuutta tarkistetaan yhteistyötä suunniteltaessa.

SAMOK näkee lakiuudistuksessa myös haasteita, esimerkiksi tiedottamista opiskelijoille tulee tehostaa ja korkeakoulujen tulee varmistaa että opiskelijat pystyvät hyödyntämään yhteistyökorkeakoulun palveluita. Opetusyhteistyö haastaa myös opiskelijakuntien toimintaa kun edunvalvontatapaukset voivat liittyä toisen korkeakoulun järjestämään opetukseen.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
HE 73/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lisätietoja:
Anniina Sippola
[email protected]
puh. 050 389 1014