20.03.2020 | Lausunnot, Uutiset

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15§:n muuttamisesta. Aikuiskoulutustuen määräytymisen laskentakaavaa muutettaisiin. Jos henkilöllä olisi palkka- tai muita työtuloja, ne vaikuttaisivat aikuiskoulutustuen määrään niiden maksukuukautena. Muutoksen toteuttamiseksi muutettaisiin myös aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksiä, suoritettavaksi edellytettävien opintosuoritusten määrää tukikuukautta kohden, tukikuukauden kulumista sekä aikuiskoulutustuen hakemista ja maksamista koskevia säännöksiä.

SAMOK näkee esityksen oikean suuntaisena. Esitys parantaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen työn ohessa ja on jatkuvan oppimisen näkökulmasta osin perusteltu toimenpide. Esityksen voidaan katsoa osittain kannustavan niiden työntekijäryhmien osaamisen kehittämiseen, joilla tähän ilmeisesti eniten olisi tarvetta. Samalla kuitenkin mahdollisuudet täysipäiväiseen opiskeluun aikuiskoulutustuella heikkenevät.

Lain valmistelun yhteydessä olisi pitänyt perusteellisemmin pohtia olisiko ollut mahdollista kehittää aikuiskoulutustukea siten, että tuki tosiasiallisesti mahdollistaa myös täysipäiväisen opiskelun kuten tähänkin asti. Tutkintokoulutus edellyttää usein täysipäiväistä opiskelua ja mm. opintojen järjestäminen on tehty tästä lähtökohdasta. Lisäksi myös tähän liittyen SAMOK olisi toivonut esitykseen syvällisempää koulutuspoliittista vaikutusarviointia. Nyt esityksestä ei käy ilmi millaisia mahdollisia vaikutuksia sillä on koulutuksen järjestämiseen. Koko lausunto on luettavissa täältä.