03.10.2013 | Lausunnot

SAMOK lausui YTHS-kokeilun jatkosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu hallituksen esityksestä  HE 132/2013 vp eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  pyydettynä seuraavaa:

Tiivistelmä

SAMOK näkee hyvänä, että talousarvioesityksessä on huomioitu YTHS-kokeilun jatkamiseen 2014 loppuun asti tarvittavat rahat. Nyt tarvitaan enää päätös YTHS:n laajentamisesta kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön mahdollisimman pian. Laajentamiseen tulee varata rahat kehysriihessä 2014. Kokeilun tähänastisten tulosten perusteella on ilmeistä, että laajentaminen tulee tehdä automaattisen terveydenhoitomaksun mallilla.

Kokeilun rahoitus

Jotta kokeilu voi jatkua YTHS:n laajentamiseen saakka, on välttämätöntä, että sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos voi korvata YTHS:lle kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 1.8.2011 ja 31.7.2015 välisenä aikana. Muutos mahdollistaa sen, että YTHS:n terveyspalvelutoimintaa ei tarvitse ajaa alas kokeilupaikakunnilla ennen poliittista päätöstä YTHS:n laajentamisesta. YTHS on ilmoittanut tarvitsevansa vähintään 1,5 vuotta laajentamisen käytännön järjestelyihin.

Kokeilun jatkamisen arvioidaan lisäävän sairaanhoitovakuutuksen menoja valtion osalta 200 000 euroa vuonna 2014 ja 200 000 euroa vuonna 2015. Kokeilusta aiheutuvat käynnistämis- ja tilavuokrakustannukset maksetaan momentilta 33.03.63 Eräät erityishankkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa on varattu yhteensä 750 000 euroa hankkeen käynnistämis-, tilavuokra- ja muihin hankekustannuksiin 2011—2013. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2014 esitetään, että 750 000 eurosta käyttämättä jäävä osuus 100 000 euroa myönnettäisiin hankkeelle momentilta 33.03.63 vuonna 2014. SAMOK näkee, että esitetty rahoitus on kokeilun jatkamisen edellytys.

YTHS:n laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille

YTHS-mallin kokeilun ohjausryhmä toteaa väliraportissaan, että YTHS-malli soveltuu hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi. Kokeiluun osallistuvien ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä palveluihin ja käyttäneet niitä paljon. Ohjausryhmän mukaan YTHS-malli tulee laajentaa amk-opiskelijoille automaattisen terveydenhoitomaksun mallilla. SAMOK yhtyy tähän näkemykseen, mutta muistuttaa vapaaehtoisen terveydenhoitomaksun ongelmallisuudesta kokeilussa. YTHS:n toimintaperiaate perustuu vakuutusluonteisuuteen. Kokeilun rahoitus poikkeaa YTHS-mallin rahoituksesta: opiskelijoiden omarahoitusosuus on kokeilussa opiskelijoille vapaaehtoinen. YTHS:lle kävijämäärien ennakoitavuus on tärkeää, jotta se pystyy tekemään pitkäjänteistä terveyden edistämistyötä ja suunnittelemaan toimintaansa ennalta. Vapaaehtoinen terveydenhoitomaksu mahdollistaa myös opiskelijoiden palvelujen osaoptimoinnin: opiskelija voi maksaa vain yhden lukukauden terveydenhoitomaksun, hoidattaa päällimmäiset vaivansa ja lopettaa maksun maksamisen seuraavalla kaudella. Vakuutusluonteisuus ei siten kokeilussa toteudu.

SAMOKin mielestä on jo olemassa tarpeeksi näyttöä siitä, että YTHS sopii myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi. Päätös YTHS:n laajentamisesta tulee tehdä mahdollisimman pian ja siihen tulee varata rahat kehysriihessä 2014. Näin saadaan korkeakouluopiskelijat mahdollisimman pian yhdenvertaiseen asemaan terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun suhteen. Opiskelijoiden omarahoitusosuuden keräämiseksi tulee säätää ammattikorkeakouluopiskelijoille automaatiojäsenyys ammattikorkeakoululain toisen vaiheen yhteydessä. Opiskelijakuntien tehtäviin tulee lisätä osallistuminen tarvittaessa opiskelijoiden perusterveydenhuollon järjestämiseen. Sama kirjaus on yliopistolaissa ylioppilaskunnilla. Tämä on tehokas ja toimivin tapa kerätä opiskelijoiden vakuutusluonteinen terveydenhoitomaksu.

Automaatiojäsenyyden suhde perustuslakiin

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa (11/2009) valiokunta totesi, että uudessa yliopistolaissa on lueteltu ylioppilaskunnille osoitetut tehtävät yliopiston hallintoon, opintososiaalisista etuuksista päättäviin ja opiskelijan perusterveydenhuollosta vastaaviin tahoihin nähden. Nämä erityiset tehtävät muodostavat riittävän perusteen ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle.

Ylioppilaskunnista poiketen opiskelijakuntien tehtävistä ovat perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan puuttuneet velvoitteet osallistua opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen sekä opintotukilautakunnan opiskelijajäsenten valintaan. Näistä opintotukilautakunnan opiskelijajäsenten valinta toteutuu käytännössä jo nykyisellään. Jos molemmat tehtävät kirjataan opiskelijakuntien tehtäviksi uuteen ammattikorkeakoululakiin, ei näiden muutosten jälkeen opiskelijakuntien automaatiojäsenyydelle ole perustuslaillista estettä. SAMOK perustaa näkemyksensä tilaamaansa oikeudelliseen asiantuntijalausuntoon.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Mikko Valtonen                               Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  asiantuntija Nelli Karkkunen, 050 389 1015, [email protected]