27.10.2015 | Lausunnot

SAMOK lausui koskien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen indeksin jäädyttämistä vuosille 2016-2019

Eduskunnan sivistysvaliokunta
Lausuntopyyntö 12.10.2015

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE KOSKIEN YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUKSEN INDEKSIN JÄÄDYTTÄMISTÄ VUOSILLE 2016– 2019

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Hallituksen esityksessä 38/2015 esitetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen liittyvän indeksin jäädyttämistä vuosille 2016–2019. Indeksin jäädyttämisen arvioidut vaikutukset neljän vuoden aikana ovat noin 54 miljoonaa euroa. Lisäksi Sipilän hallitusohjelma esittää, että korkeakouluilta leikataan 75 miljoonaa euroa kaikkina neljänä vuonna hallintoa rationalisoimalla.

SAMOK on erittäin huolestunut ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten turvaamisesta ja pitkäjänteisen kehittämistyön mahdollisuuksista ammattikorkeakouluissa. Edellisen hallituskauden aikana ammattikorkeakoulusektorille on kohdistunut jo noin 20 % leikkaukset, jotka ovat tarkoittaneet yli 800 henkilön irtisanomisia. Tämän lisäksi supistunutta taloutta on korjattu eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisten kautta. On selvää, että ammattikorkeakouluissa eletään jo nyt erittäin niukoilla resursseilla.

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen indeksikorotukset ovat jääneet vuodesta 2012 alkaen toteutumatta. Perusrahoituksen kehitys ei ole siis seurannut vuosiin yleisen kustannustason kehitystä. Edellisen hallituksen aikana toteutetut leikkaukset rahoitukseen ovat olleet haastavia, ja useat ammattikorkeakoulut toteuttavat edelleen monivuotisia talouden sopeuttamistoimia. Jo pelkästään toiminnan sopeuttaminen tämän hetkiseen rahoitustasoon on vaikeaa, ja opetuksen laatu on jo paikoittain kärsinyt tehdyistä leikkauksista.

Hallituksen esittämä koulutuspolitiikka ei ole kestävää, ja esitetyt tavoitteet ovat ristiriidassa toimintaan osoitettujen resurssien kanssa. Koulutuksen laatua on mahdotonta nostaa, mikäli korkeakoululla ei ole resursseja palkata opettavia käsiä, kouluttaa opettajia uusien sähköisten menetelmien haltuun ottamisesta tai ostaa lisenssejä käytettäviin ohjelmiin. Koulutuksen modernisointi ei ole ilmaista, eikä kolmatta lukukautta (kesälukukausi) voida toteuttaa laadukkaasti ilman, että siihen suunnataan resursseja. Erityisen haasteellista on toteuttaa niukoilla resursseilla korkeakoulutuksen modernisoiminen, joka tarkoittaa paitsi opetusmenetelmien nykyaikaistamista, myös korkeakoulutuksen digiloikkaa. Digiloikan toteuttaminen vaatii paitsi opettajien ja opiskelijoiden kouluttamista myös teknisiä hankintoja esimerkiksi ohjelmistovalikoimaa päivittämällä. Korkeakoulujen välisen yhteistyön toteuttaminen laadukkaasti tuo säästöjä, mutta käynnistysvaihe vaatii usein myös uusia panostuksia. Kuitenkin niukentuvat resurssit pakottavat korkeakouluja laadukkaan kehittämisen sijaan karsimaan.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut vaativat korkeakouluilta uudenlaisia panostuksia kansainvälisten ohjelmien markkinointiin ja houkuttelevuuteen, jotta kansainvälisten opiskelijoiden osuus ei romahtaisi kokonaan. Tämän lisäksi korkeakoulujen on ylläpidettävä stipendijärjestelmää. Lukukausimaksujen kaikille korkeakouluille, tarkoittaa ammattikorkeakouluille enemmän hankaluuksia koulutuksen järjestämisessä ja laadun ylläpidossa, kuin mahdollisuutta nostaa koulutuksen tasoa. Toiveet lukukausimaksuista rahoituksen täydentäjinä eivät ole realistisia.

Edellisen hallituskauden aikana on toteuttu merkittävä ammattikorkeakoulutuksen uudistus, jonka myötä ammattikorkeakoulukentällä on tehty rakenteellisia uudistuksia, ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on myös aloittanut vuonna 2015 oman rakenteellisen kehittämisen selvityksen. Ammattikorkeakoulukenttä on ollut aloitteellinen oman toimintansa kriittisessä tarkastelussa, sekä pyrkinyt toteuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausta. Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen on kuitenkin mahdotonta, mikäli perusrahoituksen taso heikkenee vuosi vuodelta. Myös juuri tehdyn ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia on hankala tarkastella, mikäli painopiste ammattikorkeakouluissa on jatkuvasti vain selviytymisessä ja karsimisessa. SAMOK ei pidä kannatettavana, että ammattikorkeakoulujen rahoitusta heikennetään jäädyttämällä indeksi vuosiksi 2016–2019.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Joonas Peltonen     Milla Halme
puheenjohtaja         edunvalvontajohtaja

Lisätietoja
asiantuntija Anni Vesa, p. 050 389 1014, [email protected]