21.09.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui esityksestä laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysministeriölle esityksestä laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että asumistuesta poistetaan 300 euron ansiotulovähemmys, tuen perusomavastuu korotetaan 50 %:iin, tuen taso tarkistetaan 70 prosenttiin hyväksyttyjen asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta sekä kuntaryhmät 1 ja 2 yhtenäistetään tason 2 mukaiseksi sekä yleisestä asumistuesta omistusasumisessa luovutaan.

Lausunnossa SAMOK esittää huolensa opiskelijoiden toimeentulon tason laskemisesta. Muutokset yleisessä asumistuessa laskisivat opiskelijaruokakuntien tuloja arviolta keskimäärin 76 eurolla. SAMOKin näkemyksen mukaan leikkaukset altistavat yhä useamman opiskelijan taloudelliseen ahdinkoon.

SAMOKin koko lausunto luettavissa täältä.