30.05.2011 | Lausunnot

Sähköisen haku- ja valintajärjestelmän esitutkimus

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

SAMOK pitää hankkeen tavoitteita hyvinä ja kannatettavina. Yhtenäisen sähköisen hakujärjestelmän ja koulutustietopalvelun luominen sekä yleisemmät tavoitteet koulutukseen hakeutumisen selkeyttämisestä ja opintoihin pääsyn nopeuttamisesta ovat mielestämme erittäin tärkeitä. Erityisen hyvänä pidämme hakujärjestelmän ja koulutustietopalvelun mukanaan tuomaa lisääntynyttä läpinäkyvyyttä, selkeytyvää hakijan asiakaspalveluratkaisua ja sitä, että kiintiöihin liittyvä päätöksenteko tulee esiselvityksen mukaan korkeakoulun omaan päätösvaltaan.

SAMOK kritisoi esitutkimuksen painottumista varsin voimakkaasti hakujärjestelmän näkökulmaan hakijan näkökulman sijaan. Hakijalähtöisyys on ensisijaista hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi.

SAMOK katsoo, että hakujärjestelmän käyttöönoton jälkeen on rakennettava järjestelmään myös korkeakoulujärjestelmän sisäisiä siirtymisiä helpottavia toiminnallisuuksia ja jatkokehittää järjestelmää tarpeiden mukaan. SAMOK pitää erittäin tärkeänä, että kiintiöiden käyttöönoton jälkeen, korkeakoulujärjestelmän sisällä liikkumista helpotetaan merkittävästi.

Kehittämisehdotuksista

SAMOK pitää tärkeänä, että vastaisuudessa hakeudutaan nykyistä suurempiin hakukohteisiin. Hakukohteiden määrän mekaaninen tarkastelu ei kuitenkaan johda hyvää lopputulokseen hakijan kannalta. SAMOK korostaa, että hakukohteiden on oltava hakijan kannalta selkeitä ja hakujärjestelmään liittyvä tietopalvelun kautta helposti haettavissa, tarkasteltavissa ja vertailtavissa.

SAMOK pitää kannatettavana, että korkeakoulukelpoisuuden määritelmä yhdenmukaistetaan. Tässä yhteydessä on myös syytä tarkastella ylioppilastutkinnon suorittaminen välttämättömyyttä korkeakoulukelpoisuuden saavuttamiselle vai riittääkö vain lukion oppimäärän suorittaminen ilman ylioppilastutkintoa. SAMOK pitää korkeakoulukelpoisuuden yhdenmukaistamisen edellytyksenä sitä, että kolme vuotta lyhyemmän ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus saavuttaa korkeakoulukelpoisuus muutenkin kuin suorittamalla täysimittaiset toisen asteen opinnot. On siis tärkeää, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteet ovat kattavat, erilaiset lähtökohdat huomioivia ja osaamista pystyy esittämään myös näytöillä.

Esitutkimuksessa esitetään, että päästyään korkeakouluun opiskelija kuuluisi seuraavan kerran hakiessaan aina kiintiöön B riippumatta siitä onko hänellä hakuhetkellä opiskelupaikkaa vai ei. SAMOK pitää tätä epäoikeudenmukaisena erityisesti niiden opiskelijoiden näkökulmasta, jotka ovat joutuneet ottamaan itselleen sopimattoman opiskelupaikan vastaan ns. pakkohaun seurauksena. SAMOK katsoo, että opiskelijan on pystyttävä palaamaan A-kiintiöön luopuessaan opiskelupaikastaan.

SAMOK pelkää, että uusi hakujärjestelmä yhdessä työmarkkinatukijärjestelmän kanssa johtaa aikaisempaa suurempaan syrjäytymiseen jo ennen hakuvaihetta ja tulee nostamaan entisestään myös keskeyttämislukuja ammattikorkeakouluissa. SAMOK onkin tyytyväinen, että esiselvityksessä otetaan kantaa ns. pakkohaun poistamisen puolesta.

Erityisenä ongelmaryhmänä kiintiöiden ja pakkohaun kannalta SAMOK näkee asevelvollisuuttaan suorittavat nuoret. Tuoreet ylioppilaat eivät välttämättä edes halua hakeutua korkeakouluun ennen asevelvollisuutta, sillä asevelvollisuusvuoden aikana kasvaneen elämänkokemuksen myötä hakumotivaation kohde voi muuttua. Tämän seurauksena korkeakouluun pyrkiminen viivästyy nykyistä pidemmälle ja näin asevelvollisuuden jälkeen ei ole välttämättä opiskelupaikkaa odottamassa. Näin riski syrjäytyä kasvaa entisestään.

SAMOK on pettynyt esiselvityksen linjaukseen siitä, että valintajärjestys lukittuu jo hakuajan päättyessä. Näin varhaisessa vaiheessa kaikki toiselta asteelta tulevat hakijat ovat lähes yksinomaan riippuvaisia oppilaitoksestaan saamasta ohjauksesta. Vaikka lukioiden opinto-ohjaukseen panostetaankin, sen on vaikea antaa hakijalle riittävä kuva korkeakouluopinnoista. Varsinkin, kun opintojen ohjaus toisella asteella painottuu toisella asteella tehtäviin valintoihin, ei jatko-opintoihin ohjaamiseen.

SAMOK katsoo, että korkeakoulujenkin kannalta esitetty valintajärjestysmalli on varsin ongelmallinen. Toteutuessaan esiselvityksen mukaisesti korkeakoulut eivät saa motivoituneimpia hakijoita, vaan niitä joilla on korkeimmat lähtöpisteet. Hakijan valintamahdollisuuksien rajaaminen liian aikaisin heikentää hakijan mahdollisuuksia tehdä informoituja valintoja (mm. pääsykokeiden perusteella) ja siten heikentää hänen toiveidensa toteutumista. Tämän seurauksena korkeakoulut saavat opiskelijoita, jotka ovat oikeasti motivoituneita opiskelemaan jossain muualla.

SAMOK pitääkin parempana mallia, jossa hakijalla on oikeus muuttaa hakukohteidensa ensisijaisuusjärjestystä vielä pääsykokeiden jälkeen. Tällöin hakijalla olisi mahdollisuus käyttää täysimääräisesti hyväkseen opiskelijavalintaan osallistuessaan valintakoekirjallisuudesta ja -kysymyksistä saamansa tieto tehdessään lopullista hakukohteiden priorisointia.

SAMOK on voimakkaasti sitä mieltä, että ensisijaisuuspisteistä opiskelijavalinnassa on luovuttava. SAMOK pitää ensisijaisuuspisteitä tarpeettomana osana opiskelijavalintaa. Niiden käyttö tosiasiallisesti heikentää hakijan mahdollisuuksia päästä ensimmäisen hakukohteen jälkeisiin hakukohteisiin. Ensisijaisuuspisteiden käyttäminen asettuu erityisen huonoon valoon, jos ensisijaisuusjärjestys lukittuu esiselvityksen mukaisesti. Tällöin ensisijaisuuspisteet eivät kerro välttämättä lainkaan opiskelumotivaatiosta kyseisessä hakukohteessa, kun hakija on tehnyt päätöksensä huonon tai puutteellisen tiedon perusteella.

SAMOK on erittäin tyytyväinen esiselvityksessä päädyttyyn kantaan, että hakija pystyy ilmoittautumaan poissaolevaksi myös opintojen alussa. Tärkeintä on, että hakujärjestelmän kautta korkeakouluihin valitaan motivoituneimmat opiskelijat riippumatta heidän sen hetkisestä elämäntilanteesta.

SAMOK pitää tärkeänä, että syksyn yhteishaussa olisi nykyistä enemmän hakukohteita. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa mm. syksyllä ylioppilastutkinnon suorittavien sekä heidän kannalta, joiden asevelvollisuus päättyy vuoden vaihteessa. Tämä tukisi myös tavoitetta saada nuoret aikaisemmin kiinni opintoihin.

 

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Joona Räsänen varapuheenjohtaja

Jani Hyppänen pääsihteeri

 

Lisätietoja:

asiantuntija Veli-Matti Taskila, 050 389 1013, [email protected]