24.04.2012 | Lausunnot

Lausunto valtiontalouden kehyksistä 2013-2016

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA VNS 1/2012 VP VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2013-2016

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOK pitää ammattikorkeakouluille asetettuja kehyskauden säästöjä kohtuuttomina. Opiskelijamäärän vähentäminen 2030:lla riittää kattamaan vain noin kolmasosan ammattikorkeakouluille vuodelle 2015 asetetuista säästöistä. SAMOKin mielestä ainoa keino laadukkaan ammattikorkeakoulutuksen turvaamiseksi on se, että opiskelijamäärää vähennetään jo päätettyä määrää enemmän huomioiden alakohtainen ja alueellinen koulutuksen kysyntä.

Laskennallisesti vuonna 2015 ammattikorkeakouluilla on käytettävissään n. 700 euroa vähemmän rahoitusta yhtä opiskelijaa kohden. Tämä johtaa väistämättä opettaja-opiskelija-suhteen ja opetuksen laadun heikkenemiseen. Yhteensä ammattikorkeakoulujen rahoitus vähenee vuonna 2015 kaikkiaan 121 miljoonaa euroa, joka on n. 13 % yksikköhintarahoituksesta.

Hallitusohjelman mukaisten säästöjen lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoitus vähenee myös opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksin jäädytyksen  vuoksi vuoden 2013 osalta. SAMOK suhtautuu valtionosuusindeksin jäädytykseen kriittisesti. Koulutuksen laadun turvaamisen kannalta kehyskauden loppuun sijoitettu rakenteellisin keinoin toteutettava säästö olisi huomattavasti indeksin jäädyttämistä parempi keino toteuttaa säästöt. Useat ammattikorkeakoulut tulevat ajautumaan säästöjen takia todella suuriin taloudellisiin vaikeuksiin jo vuonna 2013.

SAMOK on erittäin tyytyväinen opintotuen indeksiin sitomiseen ja korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korotukseen. Opintotuen sitominen indeksiin muiden perusetuuksien tavoin on välttämätön toimenpide tuen tason säilyttämiseksi ja opiskelijoiden kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi. SAMOK haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että opintotuki on indeksiin sitomisesta huolimatta riittämätön, jotta se mahdollistaisi opiskelijoiden täysipäiväisen opiskelun ja nopean valmistumisen.

SAMOK haluaa myös tähdentää, että opiskelija-aterian enimmäishinta nousee ateriatuen korotusta enemmän. Tämä on opiskelijoiden maksukyvyn kannalta kestämätöntä kehitystä. SAMOK on esittänyt, että ateriatuki olisi kiinteästi 45 % opiskelija-aterian enimmäishinnasta.

SAMOK suhtautuu erittäin positiivisesti yhteiskuntatakuun lisärahoitukseen ja muihin kehyspäätöksen työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Nuorten syrjäytyminen on erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma, johon pitää puuttua kaikin keinoin. Yksilölle ja hänen läheisilleen syrjäytymisestä aiheutuu vakavia ongelmia, jonka lisäksi opetusministeriön laskelmien mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.

SAMOKin näkemyksen mukaan yritysten T&K-henkilöstön palkkakustannusten määräaikainen verokannustin pitää laajentaa myös yritysten ammattikorkeakouluilta ostamiin T&K-palveluihin. Tämä kannustaisi lisäämään ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä T&K-yhteistyötä ja helpottaisi ammattikorkeakoulujen taloudellista tilaa.

SAMOK on huolissaan kuntatalouden kiristyvistä näkymistä. Kunnat ovat merkittävässä roolissa paitsi ammattikorkeakoulujen rahoittajina, myös ylläpitäjinä ja omistajina. Kuntien tiukka menokuri siirtää vääjäämättä ammattikorkeakoulujen tärkeitä toimitilainvestointeja pitkälle tulevaisuuteen. Ammattikorkeakoulujen monialaisuus on liian usein keinotekoista kampusten sijaitessa eri puolilla kaupunkia tai maakuntaa. Suurempien ja monialaisten kampusten rakentaminen toisi pitkällä aikavälillä myös säästöjä, kun tukipalvelut voitaisiin järjestää tehokkaamman.

SAMOK pitää ammattikorkeakoulujen uudistusta vaalikauden tärkeimpänä koulutuspoliittisena hankkeena. SAMOK on jo pitkään vaatinut ammattikorkeakouluille itsenäistä oikeushenkilöasemaa ja rahoitusvastuun siirtämistä kokonaan valtiolle. Nämä ovat edellytys kansainvälisesti kilpailukykyiselle ammattikorkeakoulutukselle. SAMOK näkee valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen kiireellisimpänä tehtävänä päättää ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirrosta kunnilta kokonaan valtiolle sekä oikeushenkilöaseman uudistamisesta.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Elin Blomqvist                                          Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                         pääsihteeri

Lisätietoja            asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]