11.10.2011 | Lausunnot

Lausunto valtion talousarviosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoa kuulemispyynnöstä ja lausuu valtion talousarviosta vuodelle 2012 (HE 59/2011 vp.) seuraavaa:

Yleistä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalasta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on pääosin tyytyväinen valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen pääluokan 29 osalta. Talousarvioesitys noudattelee jo ennalta tiedettyjä suuntaviivoja. Ymmärrämme hyvin, että tämänhetkisessä taloustilanteessa kaikkien on kiristettävä vyötä. SAMOK kuitenkin muistuttaa siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala joutuu kantamaan raskaat menosäästöt hallituskauden aikana. Tämä ei voi olla vaikuttamatta Suomen kilpailukykyyn, mikä on ristiriidassa hallitusohjelman keskeisen tavoitteen kanssa nostaa Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa eletään äärirajoilla suunniteltujen menosäästöjen takia. Varsinkaan ammattikorkeakoulutukselta ei ole varaa leikata yhtään enempää.

Hallituskaudella toteutettava ammattikorkeakoulu-uudistus on koulutuspolitiikan kärkihanke tulevina vuosina. SAMOK vaatiikin, että uudistusta ei vesitetä suhteettomilla menosäästöillä. Yli 120 miljoonan euron suuruiset monosäästöt ammattikorkeakoulutuksesta ovat prosentuaalisesti ja absoluuttisesti erittäin suuret, ja ne tulevat väistämättä hankaloittamaan ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä. Pelkona on, että opetuksen laatu kärsii merkittävästi, mikäli menosäästöt toteutetaan suunnitellun suuruisina. Menosäästöjä ei saa missään nimessä toteuttaa ainoastaan laskemalla yksikköhintaa. SAMOK haluaa muistuttaa, että ammattikorkeakoulut ovat lyhyen historiansa aikana luoneet tehokkaan korkeakoulutusmuodon, jonka läpäisy ja työllistäminen ovat hyviä. Lisäksi tutkintojen tuottamiseen nähden se on yhteiskunnalle edullinen. Katsommekin, että suunniteltuja menosäästöjä on syytä kohtuullistaa lähemmäksi hallitusohjelmassa mainittua 51 miljoonaa euroa.

Valtion määrärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle hallituskaudeksi ovat myös ristiriidassa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman kanssa. Aiotut menosäästöt eivät tue toimenpideohjelmien toteutumista.

SAMOK ihmettelee opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, joiden mukaan korkeakoulujen opiskelija−opettaja-suhteita pitäisi parantaa ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta vahvistaa. Emme näe tavoitteita realistisena tällä talousarvioesityksellä.

Muistutamme myös siitä, että hallitusohjelman kirjauksesta sitoa opintoraha indeksiin pidetään kiinni.

Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin

SAMOK haluaa kiittää ministeriötä ammattikorkeakouluille myönnetystä määrärahalisäyksestä. Erityisen positiivista on se, että lisäys huomioi kustannustason nousun.
SAMOK esittää, että ammattikorkeakouluille myönnettävän hanke- ja tuloksellisuusrahoituksen tasoa pitää nostaa. Nosto on toteutettava erillisenä lisärahoituksena sen sijaan, että jo esitetyn rahoituksen sisällä tehtäisiin uudelleenjärjestelyjä. Näillä menolisäyksillä ammattikorkeakoulujen on mahdollisuus varautua tuleviin uudistuksiin lisäämällä hanke- ja tuloksellisuusrahoitusta. Erityisen tärkeänä näemme eri oppilaitoksien yhteistyötä ja ammattikorkeakoulujen profiloitumista tukevat hankkeet.

Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen

SAMOK kiittää talousarvioesitystä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) vuokrakustannusten korvaamiseen tarkoitetusta avustuksesta. YTHS:n vuokra-avustus on täsmärahoitusta opiskelukyvyn ylläpitoon, opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen. Jos vuokra-avustus jää jälkeen säätiön todellisista vuokrista, se kertautuu tulevina vuosina, mikä voi viime kädessä johtaa säätiön tuottamien opiskeluterveydenhuoltopalveluiden heikkenemiseen.

SAMOK haluaa kiittää siitä, että määrärahoja on nostettu STM:n hallinnonalalla. Näin YTHS-mallin kokeilu voidaan laajentaa myös ammattikorkeakoulujen sivutoimipisteisiin, mikä on opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta tärkeää. Kokeilua laajentamalla saataisiin myös selville, miten YTHS-malli soveltuu ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen

SAMOK esittää, että valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tarkoitettu määräraha pysyisi vuoden 2011 tasolla. Nuorisolakiin perustuvat valtionavustukset ovat nuorisojärjestöille elinehto, ja näiden järjestöjen toimintaedellytykset täytyy taata hankalasta taloustilanteesta huolimatta.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus ehdottaa täydentävässä talousarvioesityksessä vuodelle 2012 yhteensä 2,5 miljoonan euron määrärahalisäystä talousarvion momentille 29.70.57 Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki ateriakohtaiseen avustuksen korottamiseksi 15 sentillä eli nykyisestä 1,77 eurosta 1,92 euroon. Tällöin ateriatuen osuus enimmäishinnasta säilyisi nykyisellä tasolla ja opiskelijalta perittävä hinta ateriasta nousisi 20 sentillä eli 2,50 eurosta 2,70 euroon. Erikoisannoksesta perittävä vähimmäis- ja enimmäishinta nousisi puolestaan 30 senttiä. Säännöllisesti ruokailevan korkeakouluopiskelijan menot kasvaisivat noin neljä euroa kuukaudessa. SAMOK vaatii, että korotus on kompensoitava täysimääräisesti nostamalla ateriatukea saman verran. Ateriatuki olisi tällöin 2,12 euroa ateriaa kohden. Kustannusvaikutus valtiolle on noin 3,5 miljoonaa euroa. Tämä on tyyppiesimerkki siitä, miksi opintorahan indeksiin sitominen on ensiarvoisen tärkeää. Opiskelija-aterian enimmäishinta ja ateriatuen määrä tulee kytkeä kiinteästi toisiinsa.
SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Helmi Selamo, puheenjohtaja
Jani Hyppänen, pääsihteeri

Lisätietoja
varapuheenjohtaja Joona Räsänen, 050 389 1005, [email protected]