05.10.2012 | Lausunnot

Lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2013

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOK pitää valtion talouden tasapainottamista hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta välttämättömänä, mutta kokee koulutuksesta leikkaamisen lyhytnäköisenä. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman kunnianhimoisia tavoitteita koulutuksen laadun ja tasa-arvoisen saavutettavuuden parantamiseen liittyen on SAMOKin näkemyksen mukaan mahdotonta saavuttaa ilman riittäviä taloudellisia resursseja.

Ammattikorkeakoulujen toiminnallisen tuloksellisuuden tunnuslukujen valossa ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaamiselle on vaikea löytää perusteita. Ammattikorkeakouluista valmistuneet työllistyvät erinomaisesti, läpäisy on hyvää ja koulutus on edullista jo ilman rahoitusleikkauksiakin. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa tuloksellisuudesta palkitsevaksi, mutta käytännössä resurssit palkitsemiseen ollaan ottamassa leikkausten myötä pois.

Talousarvioesityksen mukaan ammattikorkeakoulujen yksikköhintoja leikataan lähes 16 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 yksikköhintoihin verrattuna leikkaus on noin 3,6 prosenttia. Todellisten rahoitusleikkausten laskemisessa täytyy huomioida myös valtion talousarviossa näkymätön kuntaosuus, joka on 58,11 prosenttia ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Rahoitusleikkausten kokonaisvaikutus vuodelle 2013 on kuntaosuus huomioiden n. 42 miljoonaa euroa.

Yksikköhinnan leikkauksen lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoitukseen vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikainen muuttaminen kustannustason muutoksesta aiheutuvien kustannusten osalta. Kolmen prosentin inflaatiolla indeksin jäädyttämisen vaikutus ammattikorkeakouluille olisi n. 28 miljoonaa euroa.

SAMOK on erittäin huolestunut leikkausten vaikutuksesta ammattikorkeakouluissa annettavan opetuksen laatuun. Rahoitusleikkausten vuoksi tähän mennessä 11 ammattikorkeakoulua on pitänyt YT-neuvottelut ja 10 ammattikorkeakoulua on ilmoittanut irtisanomisista.

Ammattikorkeakoulut ovat edistäneet kansainvälistymistään voimakkaasti viime vuosina, mutta resurssien väheneminen vaikeuttaa merkittävästi korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstökulujen lisäksi ammattikorkeakoulut ovat jo alkaneet hakea säästöjä esimerkiksi karsimalla henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on laskenut ulkomaisten opiskelijoiden tavoitemääriä. Koulutuksen laadun ja kansainvälistymisen kannalta nämä ovat tuhoisia ratkaisuja. Ammattikorkeakoulujen resurssit tarjota maahanmuuttajille valmentavia opintoja vähenevät rahoitusleikkausten myötä, mikä on koulutuksellisen tasa-arvon ja aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumisen tukemisen kannalta kestämätöntä.

Aloituspaikkaleikkauksista aiheutuva opiskelijamäärän väheneminen leikkaa rahoitusta noin 4 miljoonaa euroa. SAMOKin näkemyksen mukaan aloituspaikkaleikkauksista aiheutuvilla säästöillä ei ole vastaavia negatiivisia vaikutuksia koulutuksen laatuun kuin yksikköhinnan leikkaamisen osalta. Aloituspaikkaleikkauksista aiheutuvat eivät leikkaa opiskelijaa kohden käytettävissä olevaa rahoitusta opiskelijamäärän vähetessä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin pitää SAMOKin näkemyksen mukaan ulottaa T&K-henkilöstön palkkakulujen ohella myös alihankintana ostettuihin T&K-palveluihin. Pienten ja keskisuurten yritysten resurssit oman T&K-henkilöstön palkkaamiseen ovat hyvin rajalliset, mutta ostopalveluiden avulla myös pienet kasvuyritykset voivat hyödyntää vähennyksen. SAMOK pitää parhaana tapana PK-yritysten T&K-palveluvähennyksen tekemiseen palvelusetelijärjestelmää. Palveluseteleillä yritykset voisivat hankkia T&K-palveluita ammattikorkeakouluilta ja valtio palauttaisi setelin arvon ammattikorkeakoululle. Tämä helpottaisi myös ammattikorkeakoulujen rahoitustilannetta, sekä kehittäisi ammattikorkeakoulujen toiminnan työelämälähtöisyyttä.

SAMOK pitää erittäin tervetulleena korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen saatua määrärahalisäystä. Ainakin alkuvaiheessa vuoden 2013 alussa saatava ateriatuen tasokorotus kompensoi kuluvana vuonna tapahtunutta opiskelija-aterian enimmäishinnan nostoa. Toisaalta SAMOK on huolissaan mahdollisesta uudesta enimmäishinnan nostosta vuoden 2013 aikana. Korkeakouluopiskelija-aterioiden enimmäishinnan nostoista tulisi pidättäytyä siihen asti kunnes opintotuki sidotaan indeksiin.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Elin Blomqvist                                  Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  Asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]