24.08.2011 | Lausunnot

Lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Lausunto työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 3 mom. kumoamisesta tai muuttamisesta.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOKin näkemyksen mukaan TTL 2 luvun 7 §:n 3. momentin soveltamisalaa on poistamisen sijaan laajennettava koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. On myös selvitettävä, voiko momenttia laajentaa koskemaan myös toisen asteen opiskelijoita. Toisenlaiset ratkaisut ovat ristiriidassa mm. hallitusohjelman ja työurien pidentämistavoitteiden kanssa.

Kyse on 25 vuotta täyttäneistä, yleensä opintojen loppuvaiheessa olevista opiskelijoista, jotka mm. perhesyiden takia ovat työelämässä ja ovat pääsääntöisesti joutuneet työttömäksi ilman omaa syytään. Yllättäen työttömäksi joutuneen opiskelijan on usein mahdotonta saada opintotukea sen vuositulomallin takia, ja he jäävät usein toimeentulotuen varaan. Pahimmassa tapauksessa myös toimeentulotuki evätään opiskelijastatuksen takia. Lakimuutos lisää selkeästi työttömiksi joutuvien opiskelijoiden syrjäytymisriskiä, koska he ovat pakotettuja eroamaan oppilaitoksesta elättääkseen itsensä ja perheensä.

SAMOK kaipaa tarkempia faktoja ja perusteluja muistion esitykseen kumota TTL 2 luvun 7 §:n 3 momentti. Muistiossa käytetään pelkkiä perustelemattomia oletuksia, ei minkäänlaisia lukuja. SAMOK pitää outona, että lakimuutosta ollaan tekemässä ilman, että tiedetään, millaista väestöjoukkoa muutos koskee. Lisäksi muistiossa oletetaan ilman perusteluja, että momentin soveltamisalan laajentaminen voisi ohjata uusia opiskelijaryhmiä työttömiksi opintojen jatkamisen sijaan. SAMOKin näkemyksen mukaan nimenomaan momentin poistaminen johtaa tämänkaltaisiin epätoivottaviin valintoihin opiskelijoiden keskuudessa. On yhteiskunnan kanalta parempi, että työttömiksi jääneet opiskelijat ovat työvoimaviranomaisten piirissä kuin se, että he pahimmillaan elävät ainoastaan sosiaaliviranomaispalveluiden varassa säilyttääkseen opiskelupaikkansa. Työttömiksi jäävät 25 vuotta täyttäneet opiskelijat eivät ole myöskään yhteiskuntatakuun piirissä.

Opintojen keskeyttäminen ja normaali hakumenettelyn kautta uudelleenhakeutuminen on ristiriidassa hallitusohjelman hakusuman purkamistavoitteen kanssa. Mikäli uusia ylioppilaita suosivat hakukiintiöt tulevat voimaan, on tällä selkeästi koulutusmahdollisuuksien negatiivinen vaikutus työttömäksi joutuville opiskelijoille. Myös työurien pidentämisen näkökulmasta on järkevää, että aloitetut opinnot suoritetaan loppuun. Tätä tulee kannustaa, ei rajoittaa, kuten momentin poistaminen aiheuttaisi.

On epäselvää, mitä lainmuutoksen jälkeen tapahtuu sellaisille opiskelijoille, jotka suorittavat aiemmin kesken jääneitä korkeakoulututkintojaan työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa. Tähän on oltava mahdollisuus myös lakimuutoksen jälkeen. Lisäksi muistiosta ei käy ilmi, millä tavalla ja millä kriteereillä olisi mahdollista osoittaa opinnot sivutoimisiksi tai harjoittavansa yritystoimintaa täyttääkseen työttömyysetuuden edellytykset.

Lopuksi SAMOK haluaa muistuttaa, että muutos ei tue elinikäisen oppimisen periaatetta. Mahdollisuus palata keskeytyneisiin opintoihin tuo opintoihin joustavuutta ja on olennaista yksilön osaamisen kehittymisen kannalta. Opintojen joustavuutta tulisikin SAMOKin näkemyksen mukaan lisätä ammattikorkeakouluissa siten, että TTL 2 luvun 7 §:n 3 momenttia laajennetaan koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. On kansantaloudellisesti järkevää, että jo hankittua koulutusta voi hyödyntää jatkossakin, vaikka yksilön elämäntilanteet voivat hetkellisesti pakottaa koulutuksen hankkimisen kannalta epäedullisiin elämäntilanteisiin. Toisenlainen kehityssuunta on haitallinen myös työurien pidentämistavoitteiden kannalta.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Helmi Selamo
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri

Lisätietoja: asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, [email protected]