16.11.2010 | Lausunnot

Lausunto terveydenhuoltolaista sekä kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi ja sen opiskeluterveydenhuoltoa koskeva 17 § on pääpiirteissään oikean suuntainen. SAMOK pitää erittäin hyvänä, että moni tärkeä asia on otettu lakiesityksessä huomioon. SAMOKin lausunto keskittyy käsiteltävänä olevista laeista ainoastaan terveydenhuoltolain 17 pykälään, joka käsittelee opiskeluterveydenhuoltoa.