17.01.2011 | Lausunnot

Lausunto Sora-lakiesityksestä

SAMOK oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa liittyen hallituksen esitykseen ns. sora-lainsäädännöksi. SAMOK piti lakiesitystä lähtökohdiltaan hyvänä, mutta siinä esitettyjä keinoja arveluttavina. SAMOK nosti erityisiksi huolenaiheiksi opiskelijan oikeusturvan ja tietosuojan vaarantumisen ja kurinpitotoimista kolmen päivän osallistumisoikeuden eväämisen ja mahdollisuuden evätä opiskeluoikeus rikostutkinnan ajaksi.

Lausunto hallituksen esityksestä HE 164/2010 vp laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä lakiesityksestä

SAMOK pitää lakiesitystä tavoitteiltaan hyvänä. Ehdotetuissa lakimuutoksissa on kuitenkin paljon toivomisen varaa. Lakiesityksessä näytään olettavan, että ammattikorkeakoulutuksen käytyään opiskelijan työura on automaattisesti hänen opiskelemallaan alalla. Ammattikorkeakoulutus antaa kuitenkin laaja-alaisia valmiuksia toimia myös muissa tehtävissä. Esimerkiksi sairaanhoitajan koulutuksella työskennellään usein kokonaan muilla aloilla.

SAMOK pelkää esitettyjen lakimuutosten heikentävän opiskelijan oikeusturvaa ja vaarantavan yhdenvertaisuuden. SAMOK katsoo ennaltaehkäisevien keinojen olevan kurinpitotoimia parempia pyrittäessä lakiesityksen tavoitteisiin. Kurinpitotoimilla vain nopeutetaan muita ongelmia kohdanneen opiskelijan syrjäytymistä opinnoista ja siten myös yhteiskunnasta. Aitoa turvallisuutta, välittämistä ja hyvinvointia ei luoda kepeillä, vaan opiskelijoiden hyvällä oikeusturvalla, toimivalla opiskelijahuollolla ja ennakoivalla mielenterveystyöllä. Turvallinen ja päihteetön korkeakoulu rakentuu muuttamalla toimintamalleja yhdessä opiskelijoiden kanssa, luomalla ja kertaamalla yhteisiä pelisääntöjä ja kehittämällä opiskelijahyvinvointia.

SAMOK on pettynyt siihen, että lakiesityksessä ei ehdoteta ns. Ruotsin mallin mukaista valtakunnallista lautakuntaa päättämään opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Päätöksenteon keskittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää opiskelijan oikeusturvan kannalta. Lautakunnan jäsenillä olisi korkeakoulun henkilökuntaa parempi osaaminen opiskelijan soveltuvuuden arviointiin, sillä lautakuntaan voitaisiin valita valtakunnallisen tason ammattilaisia. Lisäksi lautakunnalle tulisi moninkertaisesti enemmän käsiteltäviä tapauksia yksittäiseen korkeakouluun nähden, joten sille pystyisi syntymään parempi rutiini asioiden käsittelyyn. Lisäksi lautakunnassa opiskelijan henkilöön liittyvät muut seikat vaikuttaisivat vähemmän kuin jos päätökset tehtäisiin korkeakoulussa. Samoin suuri osa opiskelijan tietosuojaan liittyvistä vaaroista poistuisi, kun arkaluonteisia tietoja ei käsiteltäisi korkeakoulujen rekistereissä siinä määrin kuin nykyisessä lakiesityksessä ehdotetaan.

Tietosuojakysymykset

Erityisenä huolenaiheena lakiesityksessä on opiskelijan tietosuojan heikentyminen. Korkeakoululle annettaisiin oikeus tallettaa muun muassa terveydentilaa, huumausainetestiä ja rikosrekisteriotetta koskevat tiedot jopa neljän vuoden ajaksi. SAMOK katsoo, että lakiesitystä on täydennettävä arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevan pykälän osalta niin, että siellä yksiselitteisesti määritellään, että opetushenkilökunta ei saa käsitellä arkaluonteisia tietoja. Tämä vähentäisi todennäköisesti vaaraa siitä, että opiskelijan arkaluonteiset tiedot vaikuttaisivat esimerkiksi hänen arvosanoihinsa tai kohteluun opetuksessa.

Esityksestä käy ilmi, että opiskelijan tulisi esittää vaadittaessa rikosrekisteriote esimerkiksi jokaisen harjoittelujakson alussa. Kyseisen jakson jälkeen SAMOK katsoo, että rikosrekisteriotteeseen liittyvien tietojen säilyttämisen tarpeellisuudelle syntyy aina vaatimuksen perusteena olevan opiskelun kestosta selvärajainen aikaraja, jonka jälkeen tiedot tulisi poistaa rekisteristä. SAMOK katsoo, että rikosrekisteritietojen säilyttämistä tulisi näin rajoittaa laissa.

SAMOK pitää tärkeänä, että opiskelijoille tehtäisiin jo ennen opintoihin hakeutumista selväksi, että heitä voidaan vaatia esittämään rikosrekisteriote tai todistus huumausainetestiin osallistumisesta ja että heidän terveydentilatietojaan voidaan luovuttaa korkeakoululle soveltuvuuden arviointia varten. Tämä vähentäisi kenties vääriä hakuvalintoja ja parantaisi opiskelijan oikeusturvaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteet ja opiskeluoikeuden peruuttaminen

SAMOK kiittää lakiesitystä siitä, että sen jälkeen kun opiskelija on todettu soveltumattomaksi opintoihinsa, korkeakouluille annettaisiin velvollisuus ohjata opiskelija muihin opintoihin. Vasta jos tässä ei onnistuta voidaan opiskelijan opiskeluoikeus peruuttaa. SAMOK katsoo, että tämä on omiaan vahvistamaan korkeakoulujen ohjauspalveluja ja parantamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä korkeakoulujärjestelmän sisällä.

SAMOK on tyytyväinen, että soveltuvuuteen liittyvät lakimuutosesitykset on rajattu varsin tiukasti koskemaan tiettyjä aloja ja tiettyjä tilanteita opinnoissa. Näin rajattuna väärinkäytösten mahdollisuus vähenee.

SAMOK katsoo, että korkeakoulujen henkilökunnalla ei välttämättä ole riittävää ammattitaitoa arvioida opiskelijan soveltuvuutta opintoihin. Olisikin tärkeää opiskelijan oikeusturvan kannalta, että soveltuvuutta arvioimaan ammattikorkeakoulussa olisi monijäseninen ja -alainen työryhmä, jonka tehtävänä olisi arvioida soveltuvuutta. Ryhmän perustaminen olisi paikallaan silloin jos soveltuvuuden arviointia varten ei perustettaisi ruotsin mallin mukaista valtakunnallisen tason elintä.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja kurinpito

SAMOK pitää oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön tärkeänä opiskelijan ja opetushenkilökunnan oikeutena. Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi järjestyssäännöistä sisäisen järjestyksen edistämiseksi. SAMOK pitää tätä hyvänä ajatuksena, sillä niin turvallisuus ja turvallisuuden tunne vahvistuvat. Samalla korkeakoulut todennäköisesti joutuvat itse pohtimaan turvallisuusnäkökohtia ja siihen liittyvää henkilökunnan työnjakoa ja osaamista aikaisempaa tarkemmin.

Lakiesityksessä esitetään säilytettäväksi nykyisen lainsäädännön käytäntö varoituksen antamisesta ja määräaikaisesta erottamisesta kurinpitokeinoina. SAMOK katsoo, että nämä ovat aivan riittäviä kurinpitokeinoja.

SAMOK vastustaa lakiesityksessä olevaa ehdotusta lisätä pykäliin säännökset, joiden turvin opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan luokasta ja opetukseen osallistumisoikeus voidaan evätä enintään kolmeksi päiväksi. Erityisesti kolmen päivän evääminen vaikuttaa lähinnä simputtamiselta. Lisäksi tämä mahdollistaa henkilökunnan mielivallan opiskelijoita kohtaan. Esimerkiksi läsnäolopakollisen opetuksen yhteydessä annettu osallistumisoikeuden evääminen johtaisi opintojen viivästymiseen ja pahimmassa tapauksessa vaarantaisi opiskelijan toimeentulon. Onkin siis tärkeää, että osallistumisoikeuden eväämisestä luovuttaisiin kokonaan tai siitä säädettäisiin niin, että opetushenkilökunta yksin ei pystyisi eväämään osallistumisoikeutta. Olisi hyvä että opiskeluoikeuden eväämiseen tarvittaisiin esimerkiksi puolto riittävältä määrältä opiskelijan kanssaopiskelijoita, joiden turvallisuutta tällä ehdotuksella halutaan myös lisätä.

Lakiesityksessä ehdotetaan että opiskelijalta voitaisiin pidättää opiskeluoikeus rikostutkinnan ajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan. SAMOK vastustaa tätä voimakkaasti. Olisi pöyristyttävää että opiskelija voitaisiin tällä tavalla tuomita etukäteen ja eristää hänet muusta opiskeluyhteisöstä ja samalla katkaista hänen mahdollisuutensa opintotukeen. On oletettavaa, että tämä ei ole omiaan lisäämään kyseisen opiskelijan hyvinvointia, varsinkin kun muistetaan että jokainen meistä on syytön ennen kuin toisin todistetaan.

Lakiehdotuksessa oleva rikosepäilyn rajaus on myös liian väljä. SAMOK katsoo, että rikosepäily on nykyistä tiiviimmin sidottava oppilaitoksen turvallisuuteen. Esityksessä on lisäksi epäselvää se, mistä korkeakoulu saa tiedon rikosepäilystä ja korkeakouluille ei myöskään anneta oikeutta pitää rekisteriä rikosepäilyistä. Tästä seuraa monia mahdollisia ongelmia opiskelijan oikeusturvan kannalta.