08.08.2013 | Lausunnot

Lausunto rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistiosta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistiosta ”Käytännönläheistä suunnitteluosaamista rakennusalalle” pyydettynä seuraavaa:

  • SAMOK pitää rakennusarkkitehti (AMK) koulutuksen aloittamista kannatettavana
  • SAMOKin näkemyksen mukaan rakennusarkkitehtien koulutus voidaan aloittaa ainoastaan sellaisissa ammattikorkeakouluissa, joissa on jo vahvaa rakennusalan osaamista
  • Laadukkaan koulutuksen edellytyksenä on riittävän suuret aloittajamäärät, joten koulutusvastuu voidaan jakaa korkeintaan kolmen ammattikorkeakoulun kesken
  • Opiskelijoille pitää olla tarjolla laadukkaita harjoittelumahdollisuuksia lähialueella
  • Rakennusarkkitehtikoulutuksen aloittaminen ei saa vähentää resursseja muulta koulutukselta

Työryhmän muistion perusteella rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen aloittamiselle on olemassa selkeä tarve ja koulutuksen suorittaneiden työllistymisnäkymät vaikuttavat hyviltä. SAMOK pitää rakennusarkkitehtien kouluttamisen aloittamista ammattikorkeakouluissa kannatettavana ja työryhmän muistiossa esitettyä 80-120 aloituspaikkaa vuodessa sopivana määränä.

SAMOKin näkemyksen mukaan työryhmän muistiossa kuvatut rakennusarkkitehtikoulutuksen keskeiset painopisteet sopivat erinomaisesti ammattikorkeakoulutukseen. SAMOK pitää tärkeänä, että koulutuksen sisältöjen suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Lisäksi opiskelijoiden ja sidosryhmien tulee voida osallistua koulutuksen sisältöjen suunnitteluun.

SAMOK pitää rakennusarkkitehdin tutkintonimikettä hyvin koulutuksen tuottamaa osaamista kuvaavana, vaikkakin yleisesti pidämme tarpeellisena pikemminkin tutkintonimikkeiden vähentämistä kuin lisäämistä. Rakennusarkkitehti on kuitenkin pitkän historian omaavana työelämässä tunnettu tutkintonimike, joten ainakaan kokonaan uutta tutkintonimikettä ei SAMOKin näkemyksen mukaan tule luoda.

SAMOK pitää tärkeänä, että rakennusarkkitehtikoulutuksen koulutusvastuu annetaan vain sellaisille ammattikorkeakouluille, joissa on jo valmiiksi vahva rakennusalan osaaminen. Yhteistyö rakennusinsinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen kanssa on SAMOKin näkemyksen mukaan tärkeä edellytys rakennusarkkitehtien riittävän työelämäosaamisen kehittymisessä. Lisäksi koulutuksessa olisi toivottavaa tehdä yhteistyötä myös toisen asteen rakennusalan koulutuksen sekä yliopistojen arkkitehtikoulutuksen kanssa.

Opiskelijoiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että rakennusarkkitehtikoulutuksessa oleville on tarjolla riittävästi laadukkaita harjoittelupaikkoja. SAMOKin näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulujen tulee selvittää ja osoittaa luotettavasti harjoittelupaikkojen tarjonta sekä työelämätarve alueella ennen koulutusvastuun hakemista. Lisäksi aloituspaikkoja koulutukseen on oltava ammattikorkeakoulua kohden tarjolla riittävästi. joten SAMOK näkee esitettyjen valtakunnallisten koulutusmäärien perusteella järkeväksi koulutusvastuun antamisen rakennusarkkitehtikoulutuksesta korkeintaan kolmelle ammattikorkeakoululle, joista yksi vastaisi ruotsinkielisestä rakennusarkkitehtikoulutuksesta.

SAMOK pitää työryhmän esitystä rakennusarkkitehtikoulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaiseen A-luokan pätevyyteen rakennussuunnittelussa sopivana kelpoisuutena rakennusarkkitehdeille. Tämä varmistaa SAMOKin näkemyksen mukaan rakennusarkkitehtien kelpoisuuden koulutuksen kannalta riittävän vaativien työtehtävien suorittamiseen. Samalla SAMOK pitää tärkeänä, että rakennusarkkitehtien kelpoisuus riittävän vaativiin tehtäviin varmistetaan myös jatkossa, kun rakentamismääräyskokoelmaa päivitetään.

SAMOK on huolissaan siitä, ettei rakennusarkkitehtikoulutuksen käynnistämiseen ole osoitettavissa lisärahoitusta. Ammattikorkeakoulut joutuvat muutenkin suuntaamaan rahoitusleikkausten vuoksi koulutusta uudelleen, joten tässä tilanteessa on tärkeää varmistaa riittävät resurssit niin uuteen rakennusarkkitehtikoulutukseen kuin muuhunkin tutkintokoulutukseen. Muun ammattikorkeakoulun järjestämän koulutuksen laatu ei saa kärsiä uuden rakennusarkkitehtikoulutuksen aloittamisesta. SAMOK pitää harmillisena, ettei rakennusarkkitehtikoulutuksen aloittamiseen ole osoitettavissa lisäresursseja.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Mikko Valtonen                               Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]