05.10.2011 | Lausunnot

Lausunto opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

SAMOK pitää opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaa erittäin tärkeänä toimielimenä. Soveltumattomuudessa vastakkain ovat toisaalta opiskelijan oikeus opiskella ja toisaalta esimerkiksi potilas- tai asiakasturvallisuus. Tämän vuoksi on tärkeää, että on valtakunnallinen toimielin luomassa yhteisiä pelisääntöjä ja valvomassa opiskelijoiden oikeusturvaa.

SAMOK katsoo, että lautakunnan tehtäväkenttää pitää laajentaa koskemaan myös opiskelijavalintoihin liittyvää muutoksenhakua. Kun laki astuu voimaan, oikeusturvalautakunnan tehtäviin kuuluu ainoastaan opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvä muutoksenhaku. Opiskelijavalintoihin liittyvä soveltuvuuden arviointi vastaa luonteeltaan hyvin paljon opiskeluaikaista soveltuvuuden arviointia, ja siihen liittyy samanlaisia potentiaalisia oikeusturvaongelmia.

SAMOK on pettynyt siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei tämän lakiesityksen mukana esitä ammattikorkeakoululain muuttamista ns. Sora-lainsäädännön osalta, vaikka esimerkiksi tiedonsaantia ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskeviin pykäliin on jäänyt tarpeetonta tulkinnanvaraisuutta. SAMOK pitää tärkeänä, että muun muassa näitä pykäliä tarkistetaan samalla kun ammattikorkeakoululakia muutetaan seuraavan kerran.

Esitetyistä muutoksista

SAMOK katsoo, kuten lakiesityksessäkin todetaan, että esitetyt muutokset selkeyttävät ja keventävät opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan toimintaa. SAMOK pitää esitettyjä muutoksia hyvinä ja perusteltuina.

 

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Helmi Selamo
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri

Lisätietoja: asiantuntija Veli-Matti Taskila 050 389 1013, [email protected]