14.09.2011 | Lausunnot

Lausunto opintotukilain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta seuraavaa.

Yleistä

SAMOK pitää lakiesitysluonnosta pääasiallisesti hyvänä ja tehtyjä muutoksia perusteltuina. SAMOK kannattaa erityisesti opintotuen vapaaehtoisen takaisinmaksun määräajan pidentämistä kahdella kuukaudella toukokuun loppuun. Nykyinen opintotukilaki on kuitenkin lukuisten lakimuutosten takia sekava ja vaikeasti hahmotettava. SAMOK toivoo opintotukeen nykyistä selkeämpää lainsäädäntöä, ja lakiluonnoksessa onkin joiltakin osin tämän suuntaista kehitystä. Opiskelijan kannalta paras ratkaisu olisi opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus, joka yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi opintotukijärjestelmäämme.

5 a § Päätoimiset opinnot

SAMOKin näkemyksen mukaan muutokset opintojen päätoimisuuden arvioinnissa poistavat olemassa olevaa epäoikeudenmukaisuutta ulkomailla suoritettavien opintojen parissa. Opiskeluvaltion kansalliset säädökset ja käytänteet ovat vaikuttaneet opintojen tukemiseen ja saattaneet opiskelijat siten eriarvoiseen asemaan keskenään. Opiskelijoiden mielestä heitä ei ole kohdeltu asiassa yhdenvertaisesti. Tämä epäkohta on oletettavasti myös vähentänyt halukkuutta hakeutua opiskelemaan ulkomaille.

7 § Opintotukeen oikeuttava aika

Tutkintokohtaisen enimmäistukiajan kaavamainen määrittäminen selkeyttää ulkomailla opiskelevan opiskelijan taloudellista tilannetta. On tärkeää, että erityisesti ulkomailla opiskeleva opiskelija voi suunnitella taloudellisen tulevaisuutensa mahdollisimman tark-kaan. Enimmäistukiajan lyhentäminen voi kuitenkin tuottaa ongelmia opiskelijoille, joilla lukuvuosi kestää 10 kuukautta. Esitysluonnoksen yleisperusteiden mukaan useimmissa tapauksissa tämä ei käytännössä vähentäisi tukikuukausien määrää. SAMOKin näkemyksen mukaan yli yhdeksän kuukauden lukuvuodet ulkomaisissa opinnoissa tulisi kuitenkin huomioida opintotukilainsäädännössä.

7 b § Tukikuukauden käyttäminen

Opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräajan pidentäminen on erittäin hyvä muutos. SAMOKin mielestä suuri syy takaisinperintään on se, että opiskelijoiden on vaikea hahmottaa omia tulojaan epäsäännöllisten työsuhteiden takia. Samoin opiskelijoille on erittäin vaikea hahmottaa opintojen aloittamis- ja lopettamisvuoden osalta vuositulomallin mukaisia todellisia tulorajoja. Myös tähän pitää kiinnittää huomiota lainsäädännössä.

SAMOK haluaa muistuttaa siitä, että opintotukilain 27 §:ssä säädetty 15 prosentin korotus opintotuesta takaisin perittävään määrään aiheuttaa joissakin tapauksissa kohtuuttomia seurauksia tu-ensaajalle. Tämä koskee nimenomaan tapauksia, joissa tuloraja on ylittynyt vain niukasti mutta takaisin maksettava summa ylittää selkeästi opiskelijan saaman bruttomääräisen lisäansion. Suu-remmilla tulorajojen ylityksillä korotus on suhteellisesti pienempi saatuun ylimääräiseen hyötyyn nähden. Tässä on SAMOKin näkemyksen mukaan eettinen ristiriita.

Muut pykälät

Ehdotetut muut muutokset pykäliin 6 § Opintotuen saamisen rajoi-tukset sekä 7 c § Lukuvuoden tukikuukausien määrä selkeyttävät lainsäädäntöä, kun nykyiset soveltamiskäytänteet kirjataan lakiin. Opintotuen kaksiportaiseen myöntämiseen liittyvät pykälät 17 § Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintorahaan ja asumislisään, 25 a § Opintotuen tarkistaminen ilman hakemusta sekä 25 § Opintojen tarkistaminen ja keskeyttäminen ovat tarpeellisia, eikä SAMOK näe niissä huomautettavaa.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Helmi Selamo
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri

Lisätietoja: asiantuntija Antti Hallia 050 389 1011, [email protected]