06.04.2011 | Lausunnot

Lausunto OKM:n asettaman Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut -työryhmän raportista

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ”korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut” -työryhmän raportista

SAMOK pitää raporttia ansiokkaana selvityksenä kansainvälisen opiskelija- ja tutkija-asumisen palvelumalleista. Työryhmän raportti on kokonaisuutena hyvin laadittu ja esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia. SAMOK esittää lausunnossaan joitakin huomioita, joita työryhmän esityksessä ei ole tuotu esiin.

Voimakkaasti lisääntyneen korkeakoulujen kansainvälistymisen myötä on ilmaantunut erityyppisiä ongelmia opiskelijoiden ja tutkijoiden asumispalveluissa. Näitä ongelmia on ratkaistu eri tavoin eri korkeakoulupaikkakunnilla. Osa korkeakouluista on kantanut hyvin vastuunsa kansainvälistymisestään, osa hieman heikommin. Pahimmissa tapauksissa korkeakoulujen kansainvälistymisen kustannuksia on siirtynyt välillisesti kotimaisten opiskelijoiden maksettavaksi kohonneiden vuokrien muodossa. Lisäksi opiskelijajärjestöjen tehtäväksi on annettu kansainvälisten opiskelijoiden palvelutehtäviä ilman kunnon resursseja. Asiasta ei myöskään ole tehty selkeää vastuunjakoa korkeakoulun kanssa tai sovittu yhteisistä pelisäännöistä. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että luodaan yhteiset periaatteet Suomessa kansainväliselle korkeakouluasumiselle sekä suositukset näiden periaatteiden toteuttamiseksi.

Kansainvälisen korkeakouluasumisen periaatteet Suomessa

Kansallisena tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan asuntopaikka korkeakoulujen kaikille uusille opiskelijoille, sekä kotimaisille että kansainvälisille. Kuitenkaan ei saa unohtaa jo opiskelevien opiskelijoiden asumistarpeita. Mikäli uusia opiskelijoita aletaan voimakkaasti diskriminoida positiivisesti muiden opiskelijoiden kustannuksella, voi tästä seurata mm. opintojen hidastumista vanhempien opiskelijaryhmien kasvavien asumiskustannusten myötä. Korkeat asumiskustannukset on keskeinen syy opiskelijoiden työssäkäyntiin opintojen kustannukselle. Lisäksi ARA-ehdoissa edellytetään nimenomaan asuntotarpeen pitkäaikaisuutta. SAMOKin tulkinnan mukaan tässä tapauksessa asuntotarpeen pitkäaikaisuudella tarkoitettaneen opintojen kestoa, ellei opiskelijan elinolosuhteissa tapahdu merkittäviä muutoksia

Työryhmän suositukset menettelytavoista

Kun opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa vastuun korkeakoulujen kansainvälistymisen edellytysten pitkäjänteisestä kehittämisestä, on korkeakouluverkoston rakenteen tulevaisuuden ennakointi aivan oleellinen tekijä. Niin korkeakoulujen kuin asumispalveluiden tuottajien on tiedettävä toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset pitkällä aikavälillä. Erityisesti asuntotuotannon näkökulmasta ennakointi on aivan välttämätöntä investointien luonteen takia.

Mikäli korkeakoulujen vaikutusmahdollisuuksia opiskelija-asuntosäätiöiden päätöksenteossa vahvistetaan, on syytä pohtia myös eri opiskelijajärjestöjen edustusta näiden toimielimissä. Joillakin paikkakunnilla merkittäviä opiskelijamääriä ja sitä kautta myös asukkaita edustavilla opiskelijajärjestöillä ei ole asemaa opiskelija-asuntosäätiöiden hallinnossa. Toisaalta säätiöiden hallintorakenteet ovat niiden omassa päätösvallassa.

Työryhmän menettelytapasuositusten mukaan opiskelijajärjestöt osallistuvat kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin asumispalveluiden alkuvaiheessa, mutta vastuu ohjauksesta on korkeakouluilla. SAMOK toivoo täsmennystä siihen, että vastuu alkuvaiheen tuutoroinnista on korkeakoululla, vaikka opiskelijajärjestöt ovatkin toteuttajina. Näin varmistetaan opiskelija-tuutoroinnin laatu ja resurssit.

Palvelujen tarjonnan osalta todetaan, että opiskelijoiden maahanmuuttovaiheen sopeutumista on tuettava kehittämällä peruspalveluiden neuvontaa ja ohjauskäytäntöjä. Vastuutahona on mainittu korkeakoulut, kaupungit ja palveluiden tuottajat. SAMOKin näkemyksen mukaan myös opiskelijajärjestöt ovat tässä tehtävässä keskeisessä roolissa.

Alueellisten korkeakouluasumisen markkinapaikkojen luominen opiskelija-asuntosäätiöille ja muille kiinnostuneille vuokranantajille on SAMOKin mielestä kiitettävä toimenpide. Lyyran asumisportaali sekä vastaavat palvelut Lappeenrannassa ja Tampereella ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Tämän kaltaisilla asuntojen hakupalveluilla vahvistetaan sekä korkeakoulujen kilpailuetuja että vähennetään opiskelija-asumisen tyhjäkäyttökuluja.

Korkeakoulujen kansainvälisten asumispalvelujen yhteistyötä ja palvelukehitystä seuraava toimikunta on perusedellytys toimivien käytänteiden viemiseksi käytäntöön ja järjestelmien kehittämiseksi laajapohjaisesti. Myös toimikunnan rooli opiskelija- ja nuorisoasuntoneuvottelukunnan työn jatkajana on keskeinen mm. korkeakouluasumisen asuntokysynnän ennakointitehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi. Laajapohjainen foorumi opiskelija-asumisasioiden pohtimiseksi on edelleen tarpeen. Toimikunnassa tulee olla edustettuina ainakin valtiovalta, korkeakoulut, opiskelija-asumisen järjestäjät, opiskelija-järjestöt sekä kunnat.

Lopuksi SAMOK haluaa muistuttaa, että vaikka kansainvälinen opiskelija-asumisen järjestäminen on tärkeää, ei kotimaisten opiskelijoiden asemaa opiskelija-asumisessa tule unohtaa. Opiskelijoiden toimeentulon keskeinen ongelma on asumisen kalleus ja nopeasti kohoavat vuokrien hinnat. Kohtuuhintainen opiskelija-asuminen helpottaa huomattavasti opiskelijoiden taloudellista toimeentuloa.

Lisätietoja
asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, [email protected]