22.10.2009 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta sora-työryhmän esitykseksi

Opetusministeriö

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (sora-työryhmä) esitysluonnoksesta seuraavaa.

Yleisesti luonnoksesta

SAMOK pitää luonnosta pääosin vastustettavana. SAMOK katsoo, että suurin osa luonnoksella tavoitelluista asioista olisi saavutettavissa jo nykyisen lain puitteissa. SAMOK pitää tarpeellisena, että lain astuessa voimaan oppilaitokset antavat henkilökun nalleen tarkat ohjeet siitä, miten lakia sovelletaan.

Erityisesti SAMOK vastustaa luonnoksessa mahdollistettua pysyvää erottamista ja sitä, että opiskeluoikeuden peruuttamisen jälkeen opiskeluoikeuden palauttaminen on mahdollista vasta kahden vuoden päästä peruuttamisesta. SAMOK katsoo, että pysyvän erottamisen sijaan erottaminen tulisi mahdollistaa kahden vuoden määräajaksi. Jos oppilaitos haluaa erottaa opiskelijan pysyvästi, nykyinen lakikin tarjoaa siihen mahdollisuuden vuoden määräaikaisia erottamisia ketjuttamalla.

SAMOK paheksuu, että luonnoksessa esitetään opiskeluoikeuden palauttamisen olevan mahdollista vasta kahden vuoden jälkeen sen peruuttamisesta. Esimerkiksi erottamisen taustalla olleet terveydelliset syyt voivat poistua aiemmin. On kohtuutonta, että opiskelija joutuu odottamaan opiskeluoikeuden palauttamista pidempään kuin varsinainen opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttanut syy kestää.

SAMOK katsoo, että päihdetestauksen suhteen opiskelua tulisi koskea samat säännöt kuin mitkä työelämässä ovat voimassa. SAMOK esittää, että luonnoksessa päihdetestausta koskeva pykälä korvataan pykälällä huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen.

SAMOK esittää, että Suomeen perustetaan Ruotsin korkeakoulutuksen erottamislautakunnan tapaan opintooikeuslautakunta, jonka tehtävänä olisi päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja kahden vuoden erottamisesta. Lautakunta olisi puolueeton toimija soveltumattomuutta arvioitaessa ja järeämpien kurinpitokeinojen kohdalla. Lautakunta varmistaisi opiskelijan oikeusturvan tilanteissa joissa muuten opiskelija olisi varsin yksin oppilaitosta vastaan. Opinto-oikeuslautakunnasta lienee tarpeen säätää erillisessä laissa tai asetuksessa, esitämme lausunnon lopussa luonnoksen lakitekstiksi opinto-oikeuslautakunnasta.

SAMOK vaatii työryhmää kiinnittämään tarkempaa huomiota siihen, miten ehdotetut lakipykälät ja niiden perustelut suhtautuvat toisiinsa. Lain perusteluiden tulisi tarkentaa, ei laajentaa pykälässä kirjoitettua lakia. Tällä hetkellä luonnoksen lakipykälät ovat varsin monitulkintaisia yksityiskohtaisten perusteluiden jäädessä lain ulkopuolelle. SAMOK pelkää monitulkintaisen lain johtavan ylilyönteihin.

Yksityiskohtaiset kommentit

SAMOK haluaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin esityksen kohtiin. Suoraan luonnoksesta otetut kohdat on kursivoitu. Lisäysehdotukset lakitekstiin on alleviivattu ja lihavoitu, poistettavaksi ehdotetut on yliviivattu.

25 a § Opiskeluoikeuden peruuttaminen

SAMOK esittää, että 28 a § 1 momentissa olevan luettelon ensimmäinen kohta poistetaan, sillä ”erityiset ammattivaatimukset” on liian tulkinnanvarainen ilmaus ja se voisi johtaa väärinkäytöksiin. SAMOK toivoo, että luotaisiin kansalliset suositukset siitä miten oppilaitoksen on edistettävä opiskelijan hakeutumista muuhun koulutukseen, kuten pykälän momentissa 2 ehdotetaan säädettäväksi. 3 momentissa esitämme, että opinto-oikeuslautakunta olisi taho, joka päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta. SAMOK pitää luonnoksessa olevan momentin 6 muotoilua ongelmallisena. Ehdottamamme muutokset poistavat myös tarpeen vastaanottaa tietoja terveydenhuollon ammattilaiselta opiskelijan toimittaessa itse todistukset terveydentilastaan.

Muutosesitys 25 a §:

Kun tutkintoon johtavat opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai niihin liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta taikka yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia, opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos

1) on ilmeistä, ettei opiskelija ohjauksesta ja tukitoimista huolimatta saavuta opinnoissaan tutkintoon asetettuja erityisiä ammattitaitovaatimuksia;
1) hän osoittaa opinnoissaan vakavaa piittaamattomuutta omaan tai toisen henkilön terveyteen taikka yleiseen turvallisuuteen;
2) opintojen aikana ilmenee sellainen opiskelijan terveydentilaa koskeva seikka, joka on ilmeinen este tutkinnon suorittamiselle;
3) hänet on tuomittu rangaistukseen yleisessä tuomioistuimessa ja tehty rikos osoittaa ilmeistä soveltumattomuutta kyseisiin opintoihin; tai
4) hän on ammattikorkeakouluun pyrkiessään salannut jäljempänä 5 momentin mukaisesti pyydetyn tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan käsittelyn yhteydessä ammattikorkeakoulun on edistettävä opiskelijan hakeutumista muuhun koulutukseen. Lisäksi opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää ammattikorkeakoulun muuhun koulutusohjelmaan, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää opinto-oikeuslautakunta ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on kuultavaaopiskelijaa sekä hankittava asiaa koskeva tarpeellinen selvitys.
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta tulee antaa kirjallinen päätös. Opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin päätä. Päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa  vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta päätetään.
Opiskelijaksi pyrkivän tulee pyydettäessä antaa ammattikorkeakoululle opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta 1 momentissa taikka ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 32 §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 11 §:n 6 a kohdassa tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:ssä tarkoitusta päätöksestä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jolta on peruutettu opiskeluoikeus, jos tämä on ilmeisesti esteenä koulutukseen osallistumiselle.

Opiskelijan tulee pyydettäessä antaa ammattikorkeakoululle 1 momentin 3 kohdan mukaisen terveydentilan arvioinnissa tarvittavat tiedot. Jos on perusteltua aihetta epäillä että opiskelijalla on mainitussa kohdassa tarkoitettu terveydellinen este, voidaan häneltä vaatia tarvittavia todistuksia terveydentilastaan. hänet määrätä terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Ammattikorkeakoulu vastaa todistuksien hankkimisen edellyttämien terveystilan tarkastuksien ja tutkimuksien aiheuttamista kustannuksista. määräämistään terveydentilaa koskevista tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

25 b § Opiskeluoikeuden palauttaminen

Tätä luonnoksen pykälää SAMOK esittää muutettavaksi niin että opintooikeuslautakunta on taho, jolta opiskelija voi anoa opiskeluoikeuden palauttamista. Lisäksi SAMOK esittää poistettavaksi kahden vuoden aikarajan opiskeluoikeuden palauttamisen anomisesta. Lisäksi SAMOK esittää pykälään lisättäväksi toisen momentin, jossa ammattikorkeakoulu velvoitetaan tukemaan opiskelijaa opintoihin palaamisessa opinto-oikeuden palauttamisen jälkeen.

Muutosesitys 25 b §:

Henkilö, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 25 a §:n 1 momentin 1 – 3 kohdan perusteella, voi hakea opinto- oikeuslautakunnalta opiskeluoikeuden palauttamista. aikaisintaan kahden vuoden kuluttua opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemisestä. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneet perusteet ovat poistuneet. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Menettelyyn sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia menettelysäännöksiä soveltuvin osin.
Ammattikorkeakoulun on tuettava opiskelijaa opintoihin palaamisessa kun hänen opinto-oikeutensa on palautettu.

25 c § Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen Päihdetestaus

Työryhmän luonnoksessa esittämä 25 c § eroaa yksityisyyden suojasta työelämässä annetusta laissa tässä kohden niin, että testaamisen piirissä olisi myös alkoholitestaus. SAMOK lähtee siitä, että opiskelua on koskettava samat säännöt kuin mitkä koskevat työelämää. Alapuolella esittämämme muutokset ovat yhteneväiset lain yksityisyyden
suojasta työelämässä kanssa.

SAMOK katsoo lisäksi, että huumausainetestauksen edellytyksenä tulee olla se, että ammattikorkeakoululla on henkilökuntaa koskeva päihdeohjelma ja että ammattikorkeakoulu tukee opiskelijakunnan järjestämiä päihteettömiä tapahtumia. SAMOK katsoo, että henkilökunnan tulee toimia esimerkkinä opiskelijoille ja päihdeohjelmalla varmistetaan päihteetön opiskeluympäristö kaikille. Ammattikorkeakoulun on kannettava tässä vastuunsa työnantajan asemassa.

Muutosesitys 25 c §:

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun osoittaman terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratorion antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen opiskelu- tai toimintakykynsä on heikentynyt.
Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään opiskelun aikana huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos ammattikorkeakoululla on  erusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvässä harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista, ja jos testaaminen on välttämätöntä opiskelijan opiskelu- tai toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa opiskeluun liittyvissä tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa tehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena:

Opiskelija on velvollinen ammattikorkeakoulun määräyksestä osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena opiskelutilanteessa tai opiskeluun kuuluvassa harjoittelussa ja testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi. Testaamisen edellytyksenä on, että päihteiden vaikutuksen alaisena tai päihteistä riippuvaisena toimiminen:

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä, tai terveyttä tai turvallisuutta;
2)
vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta;
3) vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä;
4) voi
merkittävästi lisätä ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettujen aineiden tai lääkelain (395/1987) 4 §:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden taikka mainitun lain 5 §:ssä tarkoitettujen lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön ja leviämisen riskiä.
Ammattikorkeakoulu voi asettaa opiskelijalle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä.
Jos opiskelijalle on tarkoitus tehdä tässä pykälässä tarkoitettu huumausainetesti päihdetesti, ammattikorkeakoululla on oltava kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi ja työterveyshuoltolain 11 §:ssä tarkoitettu henkilökuntaa koskeva päihdeohjelma. Ammattikorkeakoulun on myös tuettava opiskelijakunnan järjestämiä päihteettömiä tapahtumia.
Ammattikorkeakoulu vastaa 1 momentissa tarkoitetusta huumausainetestiä koskevan todistuksen hankkimisesta päihdetestauksesta aiheutuvista kustannuksista.
Huumausainetestistä Päihdetestistä saatu tieto on terveydentilatieto.

25 d § Opiskelijan terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

SAMOK katsoo, että opiskelijalle on tiedotettava ennen opiskelupaikan vastaanottamista siitä, että ammattikorkeakoulu voi käsitellä hänen terveystilaansa koskevia tietoja ja pyytää häneltä huumausainetestiä koskevaa todistusta.

Muutosesitys 25 d §:

Opiskelijan terveydentilaa koskevaa tietoa saavat ammattikorkeakoulussa käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai kurinpidosta taikka antavat lausuntoja mainitusta asiasta.
Ammattikorkeakoulun on säilytettävä terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot tulee poistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin.

Ammattikorkeakoulun on ilmoitettava opiskelijalle opiskelijavalinnan yhteydessä siitä, että ammattikorkeakoululla on oikeus käsitellä opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja ja että ammattikorkeakoululla on oikeus 25 c §:n mukaisesti velvoittaa opiskelija esittämään huumausainetestiä koskeva todistus.

28 § Kurinpito

Luonnoksessaan työryhmä esittää pysyvää erottamista kurinpitotoimenpiteeksi. SAMOK katsoo, että pysyvä erottaminen on tarpeettoman raju pakkotoimi, jonka työryhmä on perustellut luonnoksessaan heikosti. SAMOK ehdottaa tilalle kahden vuoden määräaikaista erottamista, josta päättäisi esittämämme opinto-oikeuslautakunta. Tällä varmistettaisiin opiskelijan oikeusturva ja se, että kaikki osapuolet ymmärtävät kuinka vakavasta asiasta rangaistuksessa on kyse.

SAMOK katsoo, että luonnoksen 25 d § 4 momentissa esitetty mahdollisuus pidättää opiskelijan oikeus opiskeluun on poistettava. Momentissa ei määritellä kuka voi pidättää oikeuden opiskella ja siitä puuttuu myös määrittely siitä miten (jos pidätysoikeus on ammattikorkeakoululla) ammattikorkeakoulu saa tiedon rikosepäilystä. Lisäksi luonnoksessa ei ole otettu huomioon sitä, että opiskeluoikeuden pidättämisestä rikostutkinnan ajaksi seuraa väistämättä se, että ammattikorkeakoululla on tieto rikostutkinnasta rekistereissään. Luonnoksessa ei ole esitetty säädöksiä tämän tiedon käsittelyyn liittyen vaikka kyseessä on aivan yhtä sensitiivisestä asiasta kuin terveystiedot ovat. SAMOK katsoo myös, että oletetun rikoksen tulee olla törkeä, jotta sitä voitaisiin käyttää perusteena pidättää oikeus opiskeluun.

Muutosesitys 25 d §:

Opiskelijalle, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä taikka joka kieltäytyy 25 c §:ssä tarkoitetustahuumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta päihdetestauksesta tai on toimittanut huumausaineiden päihteiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan hänet erottaa enintään yhden vuoden määräajaksi.
Jos opiskelijan teko tai laiminlyönti on erittäin vakava ja hän on aiheuttanut opinnoissaan vakavaa uhkaa tai vahinkoa toisen henkilön terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen, voidaan opiskelija erottaa
enintään kahden vuoden määräajaksi pysyvästi. Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori, ja opiskelijan erottamisesta enintään yhden vuoden määräajaksi ammattikorkeakoulun hallitus ja opiskelijan erottamisesta enintään kahden vuoden määräajaksi opinto-oikeuslautakunta.
Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle todisteellisesti toimitettava tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään sekä varattava hänelle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.
Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena
törkeästä rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

40 § Tietojensaantioikeus

SAMOK esittää luonnoksessa olevan 40 §:n 3 momentin poistamista, koska opiskelijan toimittaessa itse todistuksen terveydentilastaan ja huumetestistään, kuten aikaisemmin esitimme, tiedonsaantioikeutta terveydenhuollon ammattihenkilöltä ei tarvita.

Muutosesitys 40 §:

Ammattikorkeakoululla on tehtäviään hoitaessaan oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.
Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä toimittaa opetusministeriölle sen määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilöltä kirjallinen johtopäätös opiskelijan terveydentilasta opiskeluoikeuden arviointia varten sekä kirjallinen johtopäätös päihdetestistä kurinpitotoimien arviointia varten.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa toiselle ammattikorkeakoululle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 25 a §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut toiseen ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijana.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskelijaksi ottamisen ja opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijan ja opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
ja sen perusteluista toiselta ammattikorkeakoululta, yliopistolta tai koulutuksen järjestäjältä. Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sen toimialaan kuuluvan asiakas- tai potilasturvallisuuden valvonnan edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 25 a §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.

Opinto-oikeuslautakunta

SAMOK pahoittelee, että työryhmä ei ole lausuntokierroksella olevassa luonnoksessa esittämässä ns. Ruotsin-mallin mukaista lautakuntaa ratkaisemaan soveltuvuuteen ja kurinpitoon liittyviä ongelmia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta nykyinen ratkaisu on erittäin ongelmallinen, sillä ammattikorkeakoulun hallituksessa ei ole riittävää opiskelijaedustusta, jotta voitaisiin ajatella sen olevan puolueeton elin. Lisäksi tuskin voidaan ajatella, että opiskelijaedustajilla olisi riittävä kokemus ja asiantuntijuus jotta he voisivat toimia opiskelijan puolustajina.

SAMOK esittää, että perustetaan ammatillista toista astetta ja korkeakouluja koskeva opinto-oikeuslautakunta, jossa olisi ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, molempien asteiden opiskelijoiden, opetusministeriön ja Valviran edustajat. Lisäksi lautakunnassa olisi puheenjohtajana lakimies ja lääketieteen asiantuntija. SAMOK katsoo, että tällä kokoonpanolla voitaisiin varmistaa parhaiten puolueeton ja asiantunteva käsittely. Alla oleva teksti on esitys asetukseksi opinto-oikeuslautakunnasta.

SAMOKin ehdotus:

Opinto-oikeuslautakunta on riippumaton ja puolueeton opiskeluoikeuden peruuttamisia ja koulutuksesta erottamisia käsittelevä elin. Lautakunnan tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden palauttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, kuten ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammattikorkeakoululaissa ja yliopistolaissa säädetään.

Opinto-oikeuslautakunnassa on kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana toimii tuomarin kokemuksen omaava lakimies. Puheenjohtajan lisäksi lautakunnassa on lääketieteen asiantuntija, ammatillisen koulutuksen edustaja, korkeakoulujen edustaja, ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden edustaja, korkeakouluopiskelijoiden edustaja, opetusministeriön edustaja sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston edustaja.

Lisätietoja:
asiantuntija Veli-Matti Taskila, 050 3891013, [email protected]