12.09.2012 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamiseksi

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamiseksi ja lausuu seuraavaa.

SAMOK pitää luonnoksessa esitettyjä muutoksia pääosin hyvinä ja kannatettavina. Erityisesti kiitämme esitettyjä muutoksia velvollisuuteen hakeutua koulutukseen.

SAMOK moittii luonnoksen epäselviä muotoiluja ehdotetuissa lakipykälissä ja niiden perusteluissa. Näillä muotoiluilla tavallinen kansalainen ei voi päätellä esimerkiksi koulutukseenhakeutumisvelvoitteen eri koulutusvaihtoehdoista mitään.

Toivomme, että vastaisuudessa meitä kuullaan paremmin työ- ja elinkeinoministeriön valmistellessa lakimuutoksia jotka koskevat opiskelijoita tai korkeakouluja. Työttömyysturvalaki ja luonnoksessa esitetyt muutokset vaikuttavat opiskelijoihin ja korkeakouluihin hakeutumiseen ja emme pidä laisinkaan riittävänä, että meille jää vain muutamia päiviä aikaa lausumiselle.

Yksityiskohtaiset kommentit

Päätoimisen opiskelun päättymiseen liittyvät muutokset ovat pääosin hyviä. 2 luvun 11 §:n 3 momentin kohta 7 käytännössä osittain laajentaa aikaisemman pelkästään yliopisto-opiskelijoita koskeneen mahdollisuuden työttömyysetuuteen koskemaan kaikkia opiskelijoita. Samalla valitettavasti kuitenkin rajanveto opiskelun ja työnteon välillä on aikaisempaa selvempi. Opinnot eivät ole saaneet edetä 12 edeltävään kuukauteen lainkaan, joten käytännössä kannustusvaikutus osa-aikaiseen opiskeluun on erittäin negatiivinen. SAMOK ei näe mitään syytä miksi tämän lisäksi ei voisi edelleen pitää voimassa nykyisen lain 2 luvun 7 § 3 momenttia laajennettuna koskemaan kaikkia opiskelijoita. Tämä olisi myös paremmin linjassa elinikäisen oppimisen linjausten kanssa.

SAMOK pitää kaikkia luonnoksessa esitettyjä muutoksia koulutukseen hakeutumisvelvoitteeseen hyvinä. Hakuvaihtoehtojen laajentaminen kattamaan myös yliopistot, hakukohteiden vähimmäismäärän alentaminen kahteen ja syksyn yhteishaun poistaminen hakuvelvoitteen piiristä ovat tervetulleita muutoksia. SAMOK toivoo, että varsinaiset pykälät ja lain perustelut kirjoitettaisiin mahdollisimman selkeiksi, sillä luonnoksessa ne ovat varsin vaikealukuiset.

SAMOK vaatii työ- ja elinkeinoministeriötä selventämään käytäntöjään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden suhteen. Erityisesti nyt kun lakiluonnoksessa määritellään ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot päätoimisiksi, ohjeistuksien uusimiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen on tarvetta. Ylemmän tutkinnon opiskelu on erittäin työelämäläheistä ja tutkinnon suorittaneet työllistyvät parhaiten koko korkeakoulukentällä. Tämän vuoksi on epäoikeudenmukaista että työttömäksi jääneet opiskelijat ja tutkintoon hakijat joutuvat kiistelemään työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa toimeentulostaan edistäessään omaehtoisesti työllistymismahdollisuuksiaan.