19.08.2014 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamiseksi

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOK pitää hyvänä muutosten yleisiä tavoitteita edistää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä valmistumisensa jälkeen Suomeen sekä helpottaa oleskeluluvan hakemista niille, joille Suomen edustusto on pitkän ja hankalan, joskus jopa mahdottoman matkan päässä. Oleskelulupien vastaanottamisen ja edelleen lähettämisen mahdollistaminen Schengen-maiden edustustoille, tai viime sijassa ulkoisille palveluntarjoajille, on tervetullut uudistus, kunhan henkilötietojen ja erityisesti biometristen tunnisteiden käsittelyssä noudatetaan äärimmäistä varovaisuutta ja tarkkaa ohjeistusta. Samoin on pidettävä huolta siitä, että ulkoisen palveluntarjoajan palveluihin siirtymisen aiheuttamat kustannukset pysyvät mahdollisimman maltillisina hakijalle.

Rakennepoliittisen ohjelman kohdassa 1.26 esitetty toimenpide ulkomaalaisten opiskelijoiden työskentelyedellytysten edistämiseksi oleskeluluvan keston merkittävän pidentämisen ja harjoittelumahdollisuuksien avulla on erittäin tärkeä ja kannatettava. Suuri osa kansainvälisistä opiskelijoista toivoo voivansa jäädä Suomeen opiskeluidensa jälkeen ja laadukas työllistyminen on tässä yhtälössä merkittävässä osassa. Siitä näkökulmasta on yllättävää, että näitä oleskelulupia on myönnetty vain noin 150 kappaletta vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita EU/ETA-alueen ulkopuolisia kansalaisia on esimerkiksi vuonna 2011 suorittanut vajaa 600 henkilöä. SAMOK katsoo, että syitä määrän pienuuteen olisi selvitettävä: johtuuko määrä jo ennen valmistumista saadun työpaikan yleisyydestä vai muista syistä?

Esityksessä todetaan, että ulkomaalaisen toimeentulon tulee olla turvattu koko sen ajan, jolle oleskelulupa myönnetään ja että riittävän toimeentulon näyttäminen koko vuodeksi voi olla hakijalle mahdotonta. Esityksen mukaan jos oleskelulupa työnhakua varten myönnetään alle vuodeksi, ei lupaa olisi mahdollista jatkaa samalla perusteella. SAMOK katsoo, että oleskelulupaa on voitava hakea täysimääräisesti ainakin esitettyyn yhteen vuoteen saakka, mikäli muut edellytykset täyttyvät ja mikäli oleskelulupa myönnetään työtä hakevalle opiskelijalle toimeentulosyistä alun perin esimerkiksi vain kuudeksi kuukaudeksi. Kuten esityksessäkin mainitaan, on kyse varsin rajatusta joukosta, joiden kohdalla väärinkäytösten todennäköisyys on hyvin pientä. SAMOK pitää myönteisenä oleskeluluvan pidentämistä mutta pitää sen pituutta ja uusimisen mahdottomuutta riittämättöminä muuttamaan olennaisesti nykyistä tilannetta. SAMOK on jo aiemmin esittänyt, että vastavalmistuneelle työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan pituuden tulee olla kaksi vuotta.

SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Toni Asikainen                                Jani Hyppänen
puheenjohtaja                                pääsihteeri

Lisätietoja: asiantuntija Pauliina Savola, 050 389 1012, [email protected]