13.06.2017 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnon keskeinen sisältö

SAMOK kokee kielikokeilun ongelmalliseksi kokeiluun osallistuvien jatko-opintovalmiuksien kannalta. SAMOK pitää tärkeänä, että lasten vanhemmilla on tarpeeksi tietoa kokeiluun osallistumisen vaikutuksista nuoren jatko-opintoihin ja työllistymiseen. SAMOK näkee uhkana, että kokeiluun osallistuvat erityisesti matalasti koulutettujen vanhempien lapset, joilla on jo valmiiksi isompi kynnys hakea korkeakoulutukseen. Kokeilu voi täten vahvistaa korkeakoulutuksen periytyvyyttä.

SAMOKin näkemyksen mukaan Suomessa tulisi kehittää korkeakoulutuksen saavutettavuutta, ei luoda uusia haasteita matalasti koulutettujen ja matalan sosioekonomisen taustan nuorten korkeakoulutukseen hakeutumiselle.

Toisen kotimaisen kielen alusta oppiminen muutamassa vuodessa on haastavaa ja voi kuormittaa opiskelijan jaksamista. SAMOK edellyttää, että OKM valmistelee käytänteet siihen, miten riittävä kielen osaaminen on mahdollista saavuttaa korkeakoulutuksen aikana. SAMOK näkee, että opiskelu on toteutettava niin, ettei se rasita opiskelijaa taloudellisesti tai muiden resurssien osalta. Ylimääräinen koulutus ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia myöskään korkeakouluille eikä sitä voida toteuttaa korkeakoulujen perusrahoituksesta.

SAMOK katsoo, että kokeiluun osallistuneiden on voitava perustellulla hakemuksella saada vapautus toisen kotimaisen kielen opiskelusta korkeakoulussa. Tässä yhteydessä opiskelijalle on selvitettävä päätöksen vaikutukset hänen työllistymismahdollisuuksiinsa.

Helsingissä 2.6.2017

Max Laihonen, varapuheenjohtaja
Vellu Taskila, toiminnanjohtaja

Lisätietoja:
asiantuntija Anniina Sippola, [email protected], p. 050 389 1014