28.05.2014 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Luonnoksen tavoitteet vaikuttavat hyviltä. Keventämällä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä työttömyysturvan toimeenpanossa voidaan parantaa työttömien palvelua. Samalla työ- ja elinkeinotoimistojen palveluja käyttävien kansalaisten velvollisuuksia toimittaa erilaisia todistuksia vähennetään. Tämä johtanee paremmin toimiviin palveluihin ja osa palveluista voitaneen tuottaa kokonaan sähköisesti.

SAMOK katsoo, että luonnoksen mukaisten muutosten seurauksena ei saa vähentää työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstöä, vaan olemassa olevat resurssit on suunnattava henkilökohtaiseen neuvontaan, vaikeammin työllistyvien kansalaisten tukemiseen ja korkeakoulutettujen palveluiden parantamiseen. SAMOK katsoo, että korkeasti koulutettujen palveluita työ- ja elinkeinotoimistoissa tulee kehittää. Korkeakoulutettujen työttömyysaste on viime aikoina noussut hälyttävästi ja työ- ja elinkeinotoimistot eivät ole pystyneet vastaamaan tilanteeseen riittävästi.

Luonnoksessa esitetään muutosta ammatillisia valmiuksia vailla olevan alle 25-vuotiaan nuoren velvollisuuteen hakeutua koulutukseen siten, että nuoren olisi otettava syksyn yhteishaussa hakemansa paikka vastaan, mutta syksyn yhteishaussa hakeminen säilyisi edelleen vapaaehtoisena. SAMOK pahoittelee tätä muutosta, sillä se on luultavasti omiaan lisäämään opintojen keskeyttämistä niistä samoista syistä, minkä perusteella aikaisempi velvollisuus osallistua syksyn yhteishakuun poistettiin. Syksyn yhteishaun opintotarjonta on paljon kevään yhteishakua hajanaisempi ja oppilaitosten mahdollisuudet tarjota opintoihin sitouttavia yhteisöllisiä elementtejä ovat heikommat kevään yhteishakuun verrattuna. SAMOK ei pidä luonnoksessa esitettyä muutosta perusteltuna.

Luonnoksessa esitetty nuorten kannustaminen osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin vaikuttaa lähtökohtaisesti hyvältä ajatukselta. Tämä todennäköisesti vähentäisi palveluihin osallistumisen keskeyttämisiä. Vaikuttaa silti hieman nurinkuriselta rankaista nuorta, joka kuitenkin osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. SAMOK toivookin, että asiaa tarkasteltaisiin vielä uudemman kerran.