27.01.2013 | Lausunnot

Lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

Lukio on tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää tarjotessaan yleissivistystä ja kehittäessään opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin. Ammattikorkeakouluopiskelijoista 52 % on suorittanut lukion (Eurostudent VI ennakkotieto).

Käsittelemme seuraavaksi opiskelijan valmiuksia, ohjausta ja segregaation ehkäisemistä.

Opiskelijan valmiudet

SAMOK on tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevaksi asetukseksi korostuu voimakkaasti opiskelijan jatko-opinto-, työelämä- ja yhteiskuntavalmiudet sekä elinikäisen oppimisen valmiudet. Tämä on toteutuessaan omiaan parantamaan korkeakouluun hakeutuvien abien kykyjä tehdä opintoihin liittyviä valintoja ja kehittää osaamistaan opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Opiskelijan ammattikorkeakoulu -tutkimuksessa (2010) kävi ilmi, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja ajanhallintataidot eivät ole riittävällä tasolla. Niillä, joilla nämä taidot ovat jääneet puutteellisiksi, opinnot ammattikorkeakoulussa etenevät merkittävästi hitaammin. On hienoa, että asetusluonnoksessa tuodaan esiin oppimis- ja elämänhallintataidot. Varsinainen tuntijakoesitys ei kuitenkaan näytä varsinaisesti tukevan näitä tavoitteita. SAMOK pitää tärkeänä, että tähän kiinnitetään enemmän huomiota.

Muutenkin vaikuttaa siltä, että asetusluonnoksessa asetetut tavoitteet eivät välttämättä tule täyttymään kaikkien opiskelijoiden kohdalla. Erityisesti työelämä- ja yhteiskuntavalmiudet loistavat poissaolollaan pakollisten kurssien joukosta.

SAMOK pitää ehdotetuista kolmesta tuntijakomallista kannatettavimpana mallia B. Se vastaa A:ta paremmin asetusluonnoksessa asetettuja tavoitteita opiskelijan valmiuksiksi samalla tarjoten suuren valinnaisuuden.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden valmiuksia matematiikassa ja ruotsin kielessä on vahvistettava. SAMOK katsoo, että tämä on toteutettava niin, että molempien pakollista kurssimäärää lisätään ja opetuksen sisältöjä muokataan nykyaikaisemmiksi.

Ohjaus

SAMOK pitää hyvänä, että tuntijakoehdotuksessa on lisätty pakollista opinto-ohjausta. SAMOK kuitenkin katsoo, että opinto-ohjausta tulee olla kolme pakollista kurssia ehdotetun kahden sijasta. Tällä pystytään varmistamaan riittävät opiskelu- ja elämänhallintataidot kaikille lukion suorittaneille. Lisäksi näin pystytään parhaiten varmistamaan riittävä tietotaso sekä lukio-opintojen aikaisten opintovalintojen että jatko-opintovalintojen tekemiseen. Tämä on lukion suorittaneiden korkeakouluun edenneiden opiskelijoiden kannan mukaista ja tukenee korkeakouluihin hakeutumista nykyistä paremmin. SAMOK muistuttaa, että yhteistyö korkeakoulujen kanssa on jatko-opintovalmiuksien saavuttamisessa erittäin tärkeää ja tarpeellista, varsinkin korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen tehdessä opiskelijan hakupäätöksistä aikaisempaa tärkeämpiä.

Segregaation ehkäiseminen

Korkeakouluissa on joitakin aloja, jotka ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. Ammattikorkeakouluissa tällaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ala. Yliopistoissa sukupuolittuneita ovat esimerkiksi teknillistieteellinen ja terveystieteiden koulutus. SAMOK pelkää, että tuntijakoehdotuksen lisääntynyt valinnaisuus korostaa korkeakoulujen sukupuolittuneisuutta entisestään. SAMOK katsookin, että lukion opinto-ohjauksessa ja yhteisillä opintokokonaisuuksilla on pyrittävä mahdollisimman pitkälle tasoittamaan sukupuolten jakaumia eri oppiaineissa ja eri aineiden ylioppilaskirjoitusten suorittajissa ennen kuin opiskelijat tekevät tulevaisuuttaan voimakkaasti määrääviä opintovalintoja. Lisäksi SAMOK huomauttaa, että tässä yhteydessä on otettava huomioon muun muassa segregaation lieventämistyöryhmän loppuraportissaan (2010) esittämät toimenpide-ehdotukset.