09.02.2011 | Lausunnot

Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksista

Suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitetty viime vuosina ennen kaikkea korkeakoulutuksen ja toisaalta perusopetuksen osalta. SAMOK näkee suunnitellun lukiokoulutuksen uudistamisen erittäin tarpeellisena, vaikkakin haasteellisena tehtävänä. SAMOK pitää uudistusta valmistelleen työryhmän esityksiä pääsääntöisesti hyvinä. Lukiokoulutuksen oppimäärän tulee pysyä ennallaan ja koulutus tulee voida suorittaa myös neljässä vuodessa. Työryhmän ehdotusten suuren määrän vuoksi emme kommentoi niitä kaikkia, vaan haluamme painottaa lausunnossamme erityisesti jatkokoulutukseen hakeutumisen kannalta olennaisia asioita.

SAMOKin tavoitteena on johdonmukaisesti ollut opintopolun sujuvoittaminen siirryttäessä lukio-opinnoista korkeakoulutukseen. Lukiokoulutuksen keskeisin tehtävä tulee jatkossakin olla nuorten yleissivistävä koulutus jatko-opintoihin. SAMOK kannattaa työryhmän esitystä joka mahdollistaisi opiskelijan keskittymisen nykyistä harvempien oppiaineiden opiskeluun. Yksilöllisemmät opintopolut voivat osaltaan helpottaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintojen pariin. Lukiotodistuksen painoarvoa jatkokoulutukseen valinnassa on lisättävä. Samaan aikaan korkeakoulujen valintakokeita on kehitettävä sellaisiksi, että ne kohtelevat eri hakijaryhmiä tasavertaisemmin. Korkeakouluopintoihin siirtymistä tulee yksinkertaistaa myös vähentämällä korkeakoulujen hakukohteita ja mahdollistamalla erikoistuminen korkeakouluopintojen myöhemmässä vaiheessa.

SAMOK pitää tärkeänä, että lukiokoulutuksen uudistuksessa otetaan lähtökohdaksi tulevaisuuden oppimis- ja opetusmuodot. Uudet oppimis- ja opetusmuodot vaativat tieto- ja viestintäteknologian lisäksi opettajien valmiuksien kehittämisen. Myös opettajankoulutusta on kehitettävä tukemaan tätä tavoitetta.

SAMOK kannattaa lämpimästi valtakunnallisten laatusuositusten kehittämistä lukiokoulutukselle. SAMOK pitää lukiokoulutuksen laadun takaamista erittäin tärkeänä. Kaikilla ylioppilailla tulisi olla jatkossakin mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen opiskelupaikasta riippumatta. Tuloksellisuutta ja koulutuksen laatua varmentavaa arviointi ja laatujärjestelmää luotaessa on kuunneltava opiskelijoita. Työryhmän esittämä yhteisen tietovarannon kehittäminen ajantasaisen tiedon saamiseksi on välttämätön työkalu lukiokoulutuksen laadun kehittämiseksi.

SAMOK kannattaa lämpimästi lukiolaisten oikeutta yksilölliseen opintojen ohjaukseen. Ryhmämuotoisena tarjottu opinto-ohjaus ei tarjoa riittävästi tietoa nuorelle joka etsii jatko-opintomahdollisuuksia. Opintojen ohjaukseen tulee liittää henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Opintojen ohjaukseen tulee sisällyttää myös tietoa mahdollisista uravalinnoista jatko-opintojen jälkeen.

SAMOK kannattaa ajatusta maahanmuuttajille suunnatusta lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta. SAMOK näkee selkeän tarpeen maahanmuuttajille ja maahanmuuttajataustaisille rakennetulle koulutuskokonaisuudelle. Maahanmuuttajataustaiset ovat selkeästi aliedustettu ryhmä lukioissa ja sitä myöten korkeakoulutuksessa. SAMOK näkee myös yleisemmän tarpeen nuorten lukioon valmistavalle koulutukselle peruskoulun jälkeen. Monella peruskoulunsa päättävällä on tavoitteena päästä lukioon, mutta peruskoulusta saadut arvosanat eivät riitä lukiopaikan saavuttamiseen. Myös tämä ryhmä hyötyisi vuoden mittaisesta lukio-opintoihin valmistavasta koulutuksesta. SAMOK näkeekin järkevänä yhdistää nämä kaksi koulutusta niin sanotuksi lukiostartiksi.

SAMOK tukee työryhmän tekemiä esityksiä liittyen toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen ja toivoo, että esitetyt parannukset toteutetaan pitkällä aikavälillä.  Esitetyt muutokset parantavat opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opintoihin ja vähentävät työssäkäynnin tarvetta. Opintoraha tulee sitoa indeksiin, jotta se kattaa opiskelijalle koituvat todelliset elinkustannukset.

Lisätietoja: asiantuntija Sakari Heikkilä, 050 389 1014, [email protected]