23.06.2010 | Lausunnot

Lausunto kotouttamislain uudistuksesta

SAMOKin mielestä kotouttamislainuudistus on pääsääntöisesti onnistunut.  Uudistuksessa huomioidaan kiitettävästi yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutos ja maahanmuuttajaryhmien heterogeenisuus.  SAMOK pitää myös hyvänä lähtökohtana, että kotouttamislaissa halutaan tukea maahanmuuttajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia olla osa sosiaalista yhteisöä. SAMOK kiittää erityisesti opiskelijoiden huomioimista osana kotouttamislakia.  SAMOK kuitenkin muistuttaa uuteen kulttuuriympäristöön sopeutumisen olevan kaksisuuntainen prosessi, joka vaatii sekä maahanmuuttajalta että vastaanottavalta yhteiskunnalta uudenlaisten toimintamallien omaksumista. SAMOKin näkemyksen mukaan yhteisöllisyyden edistäminen ja kontaktien lisääminen eri kulttuuriryhmien välille tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja vähentää ennakkoluulojen muodostumista puolin ja toisin. Näiden seikkojen huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää kotouttamislain mukaisten kansallisten ja paikallistason toimintojen käyttöönotossa.