07.06.2011 | Lausunnot

Lausunto korkeakouluruokailun periaatteita koskevan suosituksen luonnoksesta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

SAMOK pitää korkeakouluruokailun periaatteita koskevaa suositusluonnosta edellistä 3.6.2008 annettua suositusta parempana, selkeämpänä ja laaja-alaisempana. SAMOKin näkemyksen mukaan suositusluonnos antaa opiskelijaruokalatoimintaa harjoittaville hyvän kokonaispaketin opiskelijaruoka-annosten suositeltavasta ravitsemuksellisesta koostumuksesta, kun lähtökohtana on valtion ravitsemusneuvottelukunnan näkemys terveellisestä ruoasta.

SAMOK pitää valitettavana, että työryhmän kokoonpanossa ei huomioitu opiskelijajärjestöjä käyttäjien edustajana. SAMOK olisi mielellään tuonut työryhmään käyttäjänäkökulmaa ja samalla saanut paremman käsityksen siitä, miten juuri tällaisiin suosituksiin päädyttiin. Lisäksi SAMOK olisi kaivannut enemmän näkökulmia opiskelijaruokailujen toteuttamisen hallinnolliseen toteuttamiseen. Tätä näkökulmaa olisi tuonut lisää opiskelijajärjestöjen edustuksen lisäksi esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Korkeakouluruokailuun liittyvät hallinnolliset velvollisuudet, kuten tila- ja investointikustannukset, tulisi SAMOKin näkemyksen mukaan määrittää ensisijaisesti joko korkeakoululainsäädännössä tai valtioneuvoston asetuksessa korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista. Nykytila, jossa tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannusvastuista keskusteltaessa joudutaan vetoamaan opetusministeriön vuonna 2003 laatimaan kirjeeseen, ei pitkällä tähtäimellä voi olla kestävä ratkaisu. Hallinnolliset vastuut on kirjattava lainsäädäntöön yksityiskohtaisesti, ja niiden pitää olla luonteeltaan korkeakouluja ja ravintoloitsijoita velvoittavia.

SAMOK kiittää erityisruokavalioiden kattavaa huomiointia suosituksissa. Kiitettävää on myös suosituksissa nostettu käytännönläheinen ohjaus, joka tukee ja mahdollistaa erilaisten ja ravitsemussuosituksen täyttävien annosten muodostamisen ruokavaliosta riippumatta. SAMOK ihmettelee suositusten kriittistä suhtautumista muotidieetteihin.

SAMOK näkisi lisäksi hyvänä sen, että suosituksissa määriteltäisiin erikoisruokavalioiden osuus suhteessa vaihtoehtojen määrään. Myös annosten energia- ja ravintosisältö pitäisi olla nähtävillä tai saatavilla. Suosituksissa nostettua opiskelijoiden ja ruokapalveluhenkilöstön vuoropuhelua SAMOK pitää erittäin kannatettavana.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Helmi Selamo, puheenjohtaja
Jani Hyppänen, pääsihteeri

Lisätietoja:
asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, [email protected]