02.11.2011 | Lausunnot

Lausunto korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista seuraavaa:

Yleistä

SAMOK pitää asetusluonnosta pääasiallisesti hyvänä ja tehtyjä muutoksia perusteltuina. SAMOK ei kuitenkaan hyväksy luonnoksessa esitettyä opiskelijalounaan opiskelijoilta perittävän enimmäishinnan korotusta esitetyssä muodossa. Opiskelija-aterian enimmäishinnan nostaminen ilman ateriantuen nostoa vastaavalla summalla on opiskelijoiden kannalta kestämätön toimenpide. SAMOK haluaa muistuttaa, että ateriatuki kohdentuu nimenomaan säännöllisesti opintojaan harjoittaviin opiskelijoihin. SAMOK haluaakin kiinnittää ministeriön huomion opiskelija-aterian enimmäishinnan ja ateriatuen määrän välisen ongelman ratkaisemiseksi pysyvästi.

1 § Soveltamisala

SAMOK pitää hyvänä aikaisempaa selkeämpää määrittelyä siitä, mikä lasketaan korkeakoulun tilaksi.

SAMOKin näkemyksen mukaan täsmennykset siitä kenelle avustusta voidaan myöntää selkiyttävät asetusta. Asetus nykymuotoisena on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä niin opiskelijoiden kuin opiskelijaruokalapalveluja tarjoavien yrittäjien keskuudessa.

3 § Ylimääräisen avustuksen myöntämisen edellytykset

SAMOK pitää hyvänä sitä, että asetuksessa tullaa määrittelemään millä tasolla opiskelijaruokailun osuutta ravintolan liikevaihdosta ei katsota vähäiseksi. Määriteltyä 10 prosentin osuutta liikevaihdosta voitaneen pitää riittävänä.

4 § Avustukseen oikeuttavat ateriat ja niiden enimmäishinnat

Ehdotuksen mukainen lounas käsitteen korvaaminen käsitteillä opiskelija-ateria ja opiskelija-ateriakokonaisuus on kannatettava. Ilta-aikaan tarjottu korkeakoulun opetustarjonnan perusteella tuet-tu opiskelijalounas on terminä ollut outo ja harhaanjohtava. Lain-säädännön kautta käytännön arkeen tulevat käsitteet tulee olla helposti ymmärrettäviä.

Opiskelija-aterian enimmäishinnan nostaminen on sinänsä ym-märrettävä ja kannatettavakin toimenpide. Toimenpiteellä pysty-tään turvaamaan laadukas opiskelija-ateria ja riittävät palvelut sen tarjoamisen yhteydessä. Sen sijaan SAMOK vaatii ehdottomasti, että ateriatuen osuutta on nostettava vastaavalla summalla. Muistiossa opiskelijoiden maksuosuuden korotusta perustellaan opiskelijoiden maksukyvyllä. Opiskelijoiden maksukyky on tosiasiassa huonontunut vuodesta 2008.

Kuten muistiossa todetaan, kustannusten tarkastelujakso voisi olla jatkossa vuosittain. Opiskelija-aterian hinnan on seurattava kus-tannuskehitystä, jotta tarjottava ruoka säilyttää tasonsa. Opiskeli-joiden maksukyvyn turvaamiseksi opiskelija-aterian enimmäishin-nan ja ateriatuen määrä on kytkettävä toisiinsa. SAMOK esittää, ateriatuen määrän sitomista ateriatuen enimmäishintaan siten, että ateriatuki on 45 % opiskelija-aterian enimmäishinnasta

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Helmi Selamo
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri

Lisätietoja: Antti Hallia, asiantuntija, 050 389 1011, [email protected]