30.01.2009 | Lausunnot

Lausunto korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet -raportista

Opetusministeriö
Dnro 48/040/2008

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksesta ja erityisesti korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet –raportista seuraavaa.

Yleistä

SAMOK pitää aikuiskoulutuksen nostamista tarkempaan tarkasteluun erittäin positiivisena asiana. Korkeakoulujen aikuiskoulutusta pitää kehittää joustavammaksi. SAMOK uskoo, että erityisesti ammattikorkeakoulut soveltuvat tähän mainiosti. Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus on kunnianhimoinen hanke, joka onnistuessaan tuottaa runsaasti lisäarvoa suomalaiselle koulutusjärjestelmälle.

Työryhmän tekemät johtopäätökset ja niihin perustuvat kehittämisehdotukset ovat rohkeita ja uusia avauksia korkeakoulukentällä, joita on jo pitkään kaivattu. Osaamislähtöinen ajattelumalli pitää saada juurrutettua korkeakouluihin ja sitä kautta myös käytäntöön.

Oppisopimuskoulutus korkeakouluissa

SAMOK pitää työryhmän esittämää korkeakoulujen oppisopimusmallia kannatettava asiana. Malli sopii erittäin hyvin elinikäisen oppimisen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteisiin. SAMOK haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota koulutuksen laadukkuuteen. Korkeakoulut vastaavat opetuksen laadusta, mutta tämä vaatii uudenlaisia menetelmiä laadunvarmistukseen oppisopimustyöpaikoilla. Tähän seikkaan pitää kiinnittää erityistä huomiota koulutuksia suunniteltaessa. Nopean aikataulun mahdollistamiseksi ammattikorkeakouluille on suunnattava tarpeelliset resurssit aloittaa oppisopimuskoulutuksen suunnittelu ja käytännön toteuttaminen.

Erityispätevyydet ja tutkinnon osiin myönnettävät erilliset opinto-oikeudet

SAMOK pitää erityispätevyyskoulutuksia lähtökohtaisesti hyvänä. Työryhmän esittämät määrittelyt erityispätevyyksille ovat hyvä pohja kehittää tutkinnon jälkeistä lisäkoulutusta, josta on huutava pula korkea-asteella. Kuten työryhmäkin toteaa, sekä lyhyitä koulutusjaksoja että pitkiä tutkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla riittävästi korkeakouluissa, mutta työelämälle tarpeelliset laajat kokonaisuudet puuttuvat. Tutkintoon johtavan koulutuksen käyttäminen täydennyskoulutuksen muotona ei vastaa nykypäivän työelämän tarpeisiin ja
vaikeuttaa omalta osaltaan nuorten pääsyä korkeakouluopintoihin. Työryhmän esittämät erilliset opinto-oikeudet ovat myös kannatettava ajatus. Päällekkäisten koulutuskokonaisuuksien rakentaminen on keinotekoista ja suurta resurssien haaskausta.

SAMOK kannattaa näyttöjen käyttöönoton laajentamista. Osaamislähtöisyyteen ja osaamisen näyttöihin perustuvaa koulutusta pitää kehittää myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Toimiva aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisjärjestelmä nopeuttaa opintoja, tuottaa motivoituneita opiskelijoita ja mahdollistaa opetusresurssien kohdentamisen entistä paremmin.

Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen jatkotyöskentely

Korkeakoulujen aikuiskoulutusta pohtinut työryhmä keskittyi hyvin omaan aiheeseensa. Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen sekä muiden alajaostojen, kuten rahoituksen,  maahanmuuttajien koulutuksen ja etuuksien kytkeminen toimivaksi kokonaisuudeksi on kuitenkin haasteellista ja vaatii runsaasti jatkotoimenpiteitä. SAMOK haluaa osallistua aktiivisesti aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus –hankkeeseen ja olla sitä kautta mukana kehittämässä aikuiskoulutusta korkeakouluissa.

Lisätietoja:
asiantuntija Mikko Heinikoski, 050 389 1014, [email protected]