29.08.2014 | Lausunnot

Lausunto: Kommentti korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen toteutuksesta

Yleistä

SAMOK on erittäin huolestunut KSHJ:n ja siihen liittyvien järjestelmien rakentamisen tiukasta aikataulusta. Vaikuttaa siltä, että projektia ei ole riittävästi resursoitu ja sen takia joudutaan jatkuvasti karsimaan ominaisuuksia ja virheiden mahdollisuus on ilmeinen esimerkiksi tulevassa syksyn yhteishaussa.

SAMOK toivoo, että järjestelmän jatkokehittämisessä voidaan pysyä  nykyistä paremmin aikataulussa ja että KSHJ:n kannalta olennaiset muut projektit saadaan myös käyntiin ja samaan aikatauluun. Erityisesti todennetun osaamisen rekisteriä on ryhdyttävä rakentamaan vauhdilla.

Siirtohauista tiedottaminen

On hienoa, että siirtohaut tulevat mahdollisiksi sähköisen hakujärjestelmän kautta. Siirtymismahdollisuudet tulevat kuitenkin olemaan tosiasiassa hyvin rajalliset korkeakoulujen rajatessa ne ainoastaan lähialoille. Opiskelijan ei myöskään kannata siirtyä täysin muille aloille siirtohaun kautta vaikka se olisi mahdollistakin, sillä siirtohakujen kautta ei saa lisää opintoaikaa kompensoimaan siirtymisen takia mahdollisesti viivästyviä opintoja. Siirtyminen täysin erilaisiin opintoihin johtaisi hyvin todennäköisesti opintoajan loppumiseen ja siten keskeyttämiseen. SAMOK korostaakin, että siirtymismahdollisuuksista tiedottamisen tulee olla rehellistä ja tämä tulee ottaa huomioon hakujärjestelmänkin valmistelussa.

Siirtymismahdollisuudet on tehtävä helpoiksi korkeakouluille

Toisessakin vaiheessa on edelleen mahdollista, että korkeakoulu voi jättää siirtymisen järjestämättä KSHJ:n kautta. SAMOK pitää tärkeänä, että siirtymismahdollisuudet olisivat laajassa mitassa KSHJ:ssa ja että siirtymismahdollisuuksien järjestämisen KSHJ:ssa tulee tehdä korkeakouluille mahdollisimman helpoksi. Toisen asteen hauissa yhteishaun ulkopuoliset hakukohteet eivät näkyneet valtakunnallisessa järjestelmässä ja se vaikeutti merkittävästi jo aiemmin opiskelleiden hakeutumista opiskelemaan toista tutkintoa. Toivottavasti korkeakoulutuksen osalta ei käy vastaavalla tavalla.

Opintosuunnitelman edellyttäminen

Siirtohaun hakuprosessin kuvauksessa mainitaan, että opiskelijan tulee toimittaa opintosuunnitelma ja selvitys rekisteriin kirjaamattomista opinnoista. Jää epäselväksi tarkoitetaanko tällä lähtökorkeakoulussa tehtyä opintosuunnitelmaa vai opintosuunnitelmaa, jonka opiskelija tekee vastaanottavan korkeakoulun opintoja varten. Jos kyse on jälkimmäisestä, SAMOK ihmettelee sitä miten opiskelija olisi voinut tehdä suunnitelman kyseisistä opinnoista tilanteessa, jossa hänelle ei ole tarjolla ohjausta tuleviin opintoihin liittyen.

Hakukohteesta annettavat tiedot

SAMOK korostaa myös, että siirtohakijalle tulee tarjota valintaperusteita enemmän tietoa siirtohakukohteesta. Useilla korkeakouluilla on valitettavasti tapana piilottaa opetussuunnitelmansa ja muut opintojen käytännön toteutukseen liittyvät asiat salasanasuojattuihin intranetteihin.

SAMOK pitää aivan olennaisena, että kaikissa hakukohteissa tulee olla nykyistä toteutusta laajempi kuvaus opinnoista, opintomahdollisuuksista, opintojen järjestämistavasta ja muista opintojen käytännön asioista, mukaan lukien opintosuunnitelma.

Varasijat

Toteutusmallissa todetaan, että siirtohakuun liittyen ei ole varasijamenettelyä. SAMOK katsoo kuitenkin, että varasijamenettely tulee ottaa käyttöön myös siirtymisen yhteydessä. Siirtymisten määrä tulee nousemaan jos kiintiö tulee pakolliseksi ja samalla siirtymismahdollisuuksista tiedotetaan paremmin. Varasijamenettelyllä varmistetaan että kaikki paikat tulevat täytettyä ja hakijat pääsevät paremmin hakemiinsa paikkoihin.

Poissaolo-oikeuden todentaminen

Tarjotun paikan vastaanottamisen yhteydessä toteutusmallissa todetaan, että “Korkeakoulu voisi edellyttää, että opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuotena vain, jos hän suorittaa ase- tai siviilipalvelusta, on vanhempainvapaalla tai on oman sairauden vuoksi kyvytön jatkamaan opintojaan.”. Valitettavasti mallista puuttuu ehdotus menettelytavoiksi sen suhteen miten opiskelija voi todentaa sen, että hän on esimerkiksi sairauden tai vanhemmuuden vuoksi estynyt opiskelemasta. SAMOK edellyttää, että tähän luodaan yhtenäinen käytäntö ja että todentaminen tehdään hakijalle mahdollisimman helpoksi ja että tämän ei tule kuormittaa korkeakouluja, vaan käsittelyn tulee tapahtua valtakunnallisissa järjestelmissä mahdollisimman pitkälle.

Hakijamaksut

Toteutusmallin kaavioista ja hakijamaksuun liittyvästä kuvauksesta saa sen vaikutelman, että kaikilla hakijoilla on lähtökohtaisesti velvollisuus maksaa hakijamaksu ja että tämä velvollisuus poistuu järjestelmän näkökulmasta vasta sitten kun hakija osoittaa hänellä olevan suomalaisen tutkinnon. SAMOK pitää olennaisena, että maksuvelvollisuus syntyy vasta sitten kun hakija hakee ulkomaisella tutkinnolla.

Hakijamaksuun liittyen on ratkaistava myös se, miten hakeminen esimerkiksi keväällä tapahtuu tilanteessa, jossa abi ei voi olla varma saako hän ylioppilastutkinnon. Hakijoille on tiedotettava tästä todella hyvin, jotta ei synny tilannetta jossa hakija maksaa hakijamaksun turhaan.

Hakijamaksun palauttamiseen liittyvät käytännöt on myös suunniteltava, sillä aivan varmasti syntyy tilanteita, joissa hakija maksaa maksun turhaan.

On myös ratkaistava syntyykö hakijalle maksuvelvollisuus tilanteessa jossa hakijalla on aiempi ulkomainen tutkinto, mutta hän hakee sillä oletuksella että hän saa suoritettua pian suomalaisen ylioppilastutkinnon ja hän ei saakaan ylioppilastutkintoa hakeutumisen edellyttämässä ajassa valmiiksi.

Hakijamaksun tulee perustua maksuperustelakiin ja sillä tulee kattaa vain aivan välttämättömät kustannukset liittyen todistusten tarkastamiseen korkeakouluissa ja maksujen keräämisestä aiheutuneet kulut. Tässä yhteydessä on hieman harhaanjohtavaa puhua maksujen tuotoista, kuten toteutusmallissa ja muuallakin tehdään. Hakijamaksun keräämiseen liittyvät prosessit tulee suunnitella huolella, sillä ongelmatilanteissa hakijat ottavat yhteyttä todennäköisesti opetushallituksen lisäksi myös korkeakouluihin ja tämä on omiaan kuormittamaan tarpeettomasti korkeakoulujen hakemiseen liittyvää asiakaspalvelua.

SAMOK katsoo, että hakijamaksu tulee olla mahdollista suorittaa tilisiirrolla heti alusta saakka. Varsinkin alaikäisten kannalta tilisiirtomahdollisuuden puuttuminen olisi ongelmallista, sillä ulkomailta maksua suorittaessa muut esillä olevat maksutavat ovat käytännössä pois laskuista. Muun muassa PayPalin käyttämisen ja joissain tapauksissa myös luottokorttien saamisen ehtona on 18 vuoden ikä.

Kiintiö

Toisessa vaiheessa jokaisessa korkeakoulujen alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa hakukohteessa tulee HE-luonnoksen mukaan olla kiintiö niille, joilla ei ole aiempaa opiskeluoikeutta tai tutkintoa suomalaisesta korkeakoulusta. SAMOK pitää tärkeänä sitä, että toisen vaiheen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota siihen miten eri hakukohteiden kiintiön koko näkyy hakijalle. Eri hakukohteiden vertailua tulisi helpottaa hakujärjestelmässä ja yksi vertailukriteeri tulee varmasti olemaan se, kuinka suuri kiintiö on.

Muita huomioita

Olisi suotavaa, että opetushallituksessa käytettäisiin oikeata termiä ammattikorkeakoulujen lakisääteisistä opiskelijakunnista kaikissa yhteyksissä, joissa niihin viitataan.

SAMOK pitää tärkeänä, että uudistuksen seurauksien seurannalle laaditaan selkeä suunnitelma ja että tiedottamista uudistuksesta tehdään myös aiempaa suunnitelmallisemmin.