06.09.2012 | Lausunnot

Lausunto Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta

KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN PERUSTAMISTA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

SAMOK suhtautuu skeptisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamisen tuottamaan lisäarvoon korkeakoulujen arvioinnille suhteessa nykytilaan. Opetushallituksen suorittama oppimistulosten arviointi poikkeaa Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamasta kehittävästä arvioinnista niin paljon, ettei toimintojen yhdistämisen voi nähdä aiheuttavan merkittäviä etuja. Myös Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston välinen yhteistyö kaikki koulutusasteet läpäisevissä teema-arvioinneissa on ollut tähänkin asti toimivaa.

SAMOK pitää julkisoikeudellista laitosta virastoa parempana vaihtoehtona arviointikeskuksen organisaatiomuodoksi. Kuten perusteluissakin todetaan, on julkisoikeudellinen laitos itsenäisenä oikeushenkilönä virastoa autonomisempi. SAMOKin näkemyksen mukaan julkisoikeudellisen laitoksen virastoon verrattuna raskaampi hallinto ei ole ongelma vahvemman autonomian myötä. Perusteluissa on nostettu esille, että julkisoikeudelliset laitokset ovat yleensä melko suuria organisaatioita. SAMOK olisikin kaivannut organisaatiomuodon vertailuun myös säätiötä ja osakeyhtiötä.

SAMOK kaipaa ehdottomasti yksiselitteisiä lukuja Opetushallituksesta uuteen arviointikeskukseen siirtyvistä viroista sekä Opetushallituksen toimintamenoista arviointikeskukselle siirtyvistä määrärahoista. Arviointikeskuksen taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä vastata sille asetettuihin tehtäviin on mahdotonta arvioida ilman tarkkaa tietoa rahoituksesta ja siirtyvästä henkilöstömäärästä.

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

3 § Johtaja
SAMOK pitää asetuksessa johtajan ratkaisuvaltaan säädettyjä asioita luonteeltaan paremmin arviointineuvoston päätettäviksi sopivina.

5 § Arviointisuunnitelma
SAMOKin mielestä olisi parempi, mikäli laki edellyttäisi arviointikeskusta kuulemaan opetus- ja kulttuuriministeriötä arviointisuunnitelman laatimisessa. Lopullisen päätöksen arviointisuunnitelmasta tekisi arviointineuvosto. Tämä vahvistaisi arviointikeskuksen autonomiaa suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriöön, mahdollistaen silti opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta merkittävien arviointien toteuttamisen.

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

6 § Johtajan ratkaisuvalta
SAMOK näkee johtajan ratkaisuvaltaan annettujen asioiden kuuluvan luonteeltaan paremminkin arviointineuvoston tehtäväksi. Minkään esitetyistä tehtävistä päättämisen ei voida katsoa vaativan sellaista nopeaa reagointia, jota voitaisiin operatiivisesta näkökulmasta perustella. SAMOK vaatii johtajan ratkaisuvaltaan asetettujen asioiden siirtämistä suoraan arviointineuvoston päätettäväksi.

7 § Arviointineuvoston kokoonpano, tehtävät ja päätösvaltaisuus
Opiskelu ja opiskelijoiden osallistuminen eroaa merkittävin osin toisella asteella ja korkeakouluissa, joten SAMOK pitää arviointineuvoston asiantuntevuuden ja vaikuttavuuden kannalta ehdottoman tärkeänä opiskelijaedustusta sekä toiselta asteelta että korkea-asteelta. Esitettyä laajempi opiskelijaedustus toisi huomattavaa lisäarvoa arviointineuvoston strategisten toimintalinjojen suunnittelemiseen. Muissa laajaa edustusta ja vahvaa asiantuntijuutta vaativissa toimielimissä, kuten elinikäisen oppimisen neuvostossa, opiskelijoiden asiantuntemus on hyödynnetty sekä toiselta että korkea-asteelta.

8 § Korkeakoulujen arviointijaosto
SAMOK pitää erittäin tärkeänä korkeakoulujen arviointitoiminnan eriyttämistä erilliselle korkeakoulujen arviointijaostolle. Varsinkin päätöksenteko korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinneista edellyttää aikaa vievää perehtymistä, syvää asiantuntemusta sekä tiivistä kokousrytmiä.  Ilman erillistä korkeakoulujen arviointijaostoa arviointineuvosto ei välttämättä ehtisi keskittyä kehittämään suomalaista koulutuksen arviointia ja tuottamaan uutta tietoa koulutuspoliittisen päätöksenteon tueksi.

Pykälän perusteluteksteissä voisi olla tarpeellista todeta, että myös ulkomaisten korkeakoulujen arvioinneista päättäminen kuuluu korkeakoulujen arviointijaoston päätettäväksi.

Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta

SAMOK on erittäin tyytyväinen pykälään kuulemistilaisuuden jälkeen tehdystä muutoksesta. Ammattikorkeakoulujen pitää SAMOKin näkemyksen mukaan osallistua säännöllisesti toimintansa ja laatujärjestelmänsä ulkoiseen arviointiin, mutta arvioinnin suorittamista ei pidä asettaa kotimaisen viraston yksinoikeudeksi.

Ammattikorkeakoululakiin ja yliopistolakiin voitaisiin harkita lisättäväksi ehto ulkoisen arvioijan kuulumisesta EQAR-rekisteriin. Tämä lisäisi järjestelmän kansainvälistä avoimuutta ja pakottaisi myös arviointikeskuksen huolehtimaan siitä, että sen toiminta täyttää ESG-standardit myös jatkossa.

Sijaintipaikka

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta annetussa raportissa ei oteta kantaa arviointikeskuksen sijaintipaikkakuntaan, mutta SAMOK pitää arviointikeskuksen toimintakyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeänä sen sijoittamista Helsinkiin. Osaavan henkilöstön saatavuus on kaikkein keskeisintä arviointikeskuksen toiminnan kannalta. Henkilöstön saamisessa on tärkeää huomioida myös ruotsinkielisen henkilöstön saatavuus.

Osaavan henkilöstön saatavuuden ohella Helsinkiä arviointikeskuksen sijaintipaikaksi puoltaa myös matkustamiseen käytettävän ajan minimointi ja toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa. Julkisen liikenteen kannalta Helsinki on tasapuolisimmin saavutettavissa eri puolilta Suomea. Helsinkin pystyy myös tarjoamaan parhaat edellytykset kansainväliselle yhteistyölle hyvien lentoyhteyksien ansiosta.

Käytännössä kaikki arviointikeskuksen keskeiset sidosryhmät toimivat Helsingissä. SAMOKilla on aito huoli ammattikorkeakouluopiskelijoiden arviointiosaamisen heikkenemisestä, mikäli arviointikeskus päätetään sijoittaa Helsingin ulkopuolelle. SAMOK on käyttänyt säännöllisesti KKA:n suunnittelijoita alustajina omissa koulutuksissaan, ja opiskelijakunnilta saatu palaute on ollut poikkeuksetta erittäin positiivista.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Elin Blomqvist                                  Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]