14.05.2009 | Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu hallituksen esityksestä ammattikorkeakoululain muuttamisesta seuraava.

Yleisesti hallituksen esityksestä

SAMOK pitää esitettyjä muutoksia pääasiallisesti hyvinä ja perusteltuina. SAMOK kiittää erityisesti opiskelijoiden oikeusturvan parantamisesta. Samoin maahanmuuttajien koulutuksen mahdollistava kirjaus ja hallintomenettelyä sekä julkisuutta selkeyttävä kirjaus ovat erittäin tarpeellisia. SAMOK korostaa, että maksuttoman koulutuksen periaate on elinehto laadukkaalle ja yhdenvertaiselle koulutusjärjestelmälle. SAMOK pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoululaki otettiin tarkasteluun yhdessä yliopistolakiuudistuksen kanssa ja että lait saatetaan yhteneväisiksi tarvittavilta osin.

Ammattikorkeakoululaki tarvitsee tulevaisuudessa entistä laajempaa ja perinpohjaisempaa tarkastelua. Ammattikorkeakoulujen rahoitus ja hallinto tulee ottaa tarkempaan käsittelyyn lähivuosina. Opiskelijakunnan asemaa ammattikorkeakoulun hallinnon osana tulee selkeyttää sekä sen rahoitus turvata.

SAMOK pitää tärkeänä molempien korkeakoulujärjestelmämme pylväiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, kokonaisvaltaista kehittämistä. Tarvittavilta osin yhtenäinen lainsäädäntö ja asema ovat edellytys toimivalle
yhteistyölle. SAMOK toivoo, että ammattikorkeakoulujen kehittäminen ja opiskelijakuntien asema eivät jää yliopistouudistuksen jalkoihin. Suomen laadukas korkeakoulutus tarvitsee sekä vahvoja tieteellisiin traditioihin
pohjautuvia yliopistoja, että korkeatasoisia ammatilliseen asiantuntijuuteen kouluttavia ammattikorkeakouluja.

Yksityiskohtaiset kommentit hallituksen esityksestä

SAMOK haluaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin esityksen kohtiin. Suoraan hallituksen esityksestä otetut kohdat on kursivoitu. Lisäysehdotukset lakitekstiin on alleviivattu ja lihavoitu, poistettavaksi ehdotetut on yliviivattu.

4§ Ammattikorkeakoulun tehtävät

Elinikäisen oppimisen huomioiminen yliopiston tehtävien hoidossa on tervetullut kirjaus hallituksen esityksessä yliopistolaiksi. SAMOK toivoo, että elinikäinen oppiminen ei jäisi yksin yliopistojen harteille, vaan se kirjattaisiin
myös hallituksen esitykseen ammattikorkeakoululakiin, josta se tällä hetkellä puuttuu. Lisäksi SAMOK haluaa lakiin selkeän ammattikorkeakouluyhteisön hyvinvointia tukevan kirjauksen, johon kuuluu myös erinäisiin säännöksiin esitettävä tehtävä liikuntapalveluiden järjestämisestä.

Muutosesitys 4§:

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja yhteisön hyvinvointiaja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessa ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.

11 § Hallitus

SAMOK esittää, että päätoimiset opiskelijat -termi vaihdetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleviin opiskelijoihin. Kyseinen muutos on tehty jo kohtiin 3 § ammattikorkeakoulun itsehallinto ja 42 a § opiskelijakunta, mutta vanha termi lienee jäänyt epähuomiossa hallituksen kokoonpanoon.

Muutosesitys 11 §:

Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallituksessa ovat lisäksi edustettuina ammattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat.

13 § Rehtori, vararehtori ja muu ylin johto

SAMOK vastustaa ylläpitäjän nimitysvallan kasvattamista. Se heikentää ammattikorkeakoulun hallituksen valtaa ja murentaa siten ammattikorkeakoulun sisäistä autonomiaa. SAMOKin mielestä muutoksen tekee erityisen ongelmalliseksi ylemmän johdon määrittely, josta esityksen perustelujen mukaan päättää ylläpitäjä. Uuden yliopistolakiesityksen mukaan yliopistojen autonomiaa tullaan lisäämään, mutta ammattikorkeakoululaissa suunta tuntuu tässä asiassa olevan toinen. Tulevaisuudessa on tarpeen selventää ylläpitäjän ja ammattikorkeakoulun hallituksen välistä tehtävienjakoa, mutta se vaatii tarkempaa ja perinpohjaisempaa selvitystä. Edes lakiesityksen perusteluteksteistä ei ole avattu esitetyn muutoksen syitä.

Muutosesitys 13 §:

Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi vararehtori sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää. Vararehtorit ja muun ylimmän johdon nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.

26 b § Koulutusohjelman maksullisuus

SAMOK esittää kirjauksen poistamista. SAMOK vastustaa voimakkaasti suunniteltua lukukausimaksukokeilua EU- ja ETA- maiden ulkopuolelta tuleville ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille. Maksuton koulutus
on tasa-arvoisen yhteiskunnan tukipilari. SAMOK pelkää kirjauksen estävän Suomen korkeakoulujen kansainvälistymistä ja vähentävän suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa. Jos kokeilu kuitenkin toteutetaan, SAMOK vaatii opetusministeriöltä selkeitä linjoja sekä kokeilun ehtoihin että stipendijärjestelmien luomiseen.

42 a § Opiskelijakunta

SAMOK vaatii, että opiskelijakuntia koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistetaan ylioppilaskuntien kanssa toimintaedellytysten yhdenvertaistamiseksi. Opiskelijoiden edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen
edellytyksenä on toimiva opiskelijajärjestö, joka on rakennettu vakaalle pohjalle ja jonka toimintaedellytykset on turvattu. Automaatiojäsenyys asettaisi opiskelijat tasa-arvoiseen asemaan opiskelijakuntaan nähden ja loisi
ammattikorkeakouluille yhteistyötahon, jonka asema olisi kiistaton.

Ylioppilaskunnilla ja opiskelijakunnilla on samat tehtävät sekä lakiesityksissä että käytännössä, mutta opiskelijakuntien toimintaedellytykset ovat jäämässä edelleen huomattavasti heikommiksi. Perustuslakivaliokunnan tuoreimman lausunnon (PeVL 11/2009 vp) mukaan opiskelijakuntiin verrattavien ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys on hyväksyttävissä lakiesitykseen kirjattujen tehtävien perusteella. Opiskelijakuntien riippumaton edunvalvonta on vaikeaa, koska ne ovat käytännössä ammattikorkeakoulujen antaman rahoituksen varassa.

SAMOK on jo pitkään ajanut ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toimivan mallin kehittämistä. Kirjaus mahdollistaisi ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon uudenlaisen järjestämistavan ja olisi ennakointia tässä tilanteessa, jossa vaihtoehtoiset järjestämismallit ovat keskustelun aiheena. Kaikissa muissa, kuin kunnallisessa mallissa, on yhtenä elementtinä opiskelijoiden omarahoitusosuus osana rahoitusta. Opiskelijakunnat ovat jo nyt osaltaan mukana kehittämässä opiskeluterveydenhuollon palveluja esimerkiksi tiedottamalla palveluista ja keräämällä niistä säännöllisesti palautetta. Opiskelijakunta on luontevin kanava sen keräämiseen. Opiskelijakunnan tulee olla osana opiskeluterveydenhuollon kehittämistä.

Muutosesitys 42 a §

Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua kuuluvat ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

Opiskelijakunnan tehtävänä on osallistua tarvittaessa kansanterveyslain (66/1972) 14 §:ssä säädettyjen, opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Opiskelijakunnan tehtävien toteuttamisesta aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakunnan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelijakunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suoritettaviksi.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa varten on edustajisto ja hallitus. Opiskelijakunnan hallinnosta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa rehtori. Opiskelijakunnan 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin 42 §:ssä säädetään muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen.

Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan, mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.

Erinäiset säännökset (luku 9):

SAMOK näkee tärkeänä, että osana jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämistä korkeakoulujen liikuntapalvelut huomioitaisiin sekä yliopisto- että ammattikorkeakoululaissa. Tällä hetkellä korkeakoulut ovat suomalaisen koulutusjärjestelmän ainoa osa, jossa liikunnalla ei ole lakiin perustuvaa asemaa. Tästä syystä korkeakoulujen liikuntapalvelut ovat heikot.

Esitys XX § Ammattikorkeakoulun liikuntapalvelut

Ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia ammattikorkeakoulun jäsenten liikuntapalveluiden järjestämisestä. Ammattikorkeakoulut voivat järjestää liikuntapalvelut yhteistyössä paikkakunnan muiden korkeakoulujen kanssa. 

Lisätietoja:
asiantuntija Mikko Heinikoski, 050 3891014, [email protected]