26.09.2013 | Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä he 67/2013 vp eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Yleistä

Uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Lailla on tarkoitus selkeyttää lainsäädäntöä ja eri toimijoiden vastuita, yhtenäistää käytäntöjä ja parantaa oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojaa. Ehdotuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Laki koskisi esi- ja perusopetusta ja toisen asteen lukiokoulutusta ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta.
SAMOK kannattaa ehdotusta koota hajanainen lainsäädäntö yhteen lakiin. On hyvä, että opiskelijahuoltoa kehitetään ja käytäntöjä yhtenäistetään etenkin toisen asteen opiskelijoiden osalta, koska hajanainen lainsäädäntö ja riittämättömät resurssit ovat toisella asteella suuri ongelma. Selkeä lainsäädäntö ja ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen ote opiskeluympäristössä ovat omiaan tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen edistymistä. Opiskeluhuollon palveluihin panostamalla myös säästetään yhteiskunnan varoja, kun järeämpiä sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja tarvitaan vähemmän.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Toisen asteen opiskelijoille ehdotetaan lakiehdotuksessa samoja oikeuksia opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin kuin perusasteen oppilaille. Ehdotuksessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulisi olla käytettävissään koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja. Laissa säädettäisiin määräajat psykologin ja kuraattorin palvelujen saatavuudelle. Myös terveydenhoitajan ja lääkärin saavutettavuudesta säädettäisiin. SAMOK kannattaa ehdotusta mahdollistaa toisen asteen opiskelijoiden oikeus psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Määräaikojen säätäminen nähdään myös tervetulleena asiana, joka helpottaa avun saamista oikea-aikaisesti eli riittävän ajoissa.
Hallitus sitoutuu maksamaan puolet (13,1 miljoonaa vuositasolla) kuraattori- ja psykologipalvelujen laajentamisesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista, ja kunnille ehdotetaan jääväksi toinen puoli, joka maksetaan kunnille valtionosuuksina täysimääräisenä vuodesta 2015 lähtien. Riittävien resurssien turvaaminen on edellytys muidenkin lain edellyttämien toimien toteuttamiselle.

Kuraattorien kelpoisuus

Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös kuraattorien kelpoisuudesta. Kuraattorien määrä lisääntyisi varsin paljon ja samalla kelpoisuusvaatimuksiksi täsmennettäisiin vähintään sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto ja vastaavan kuraattorin kohdalla sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

SAMOK kannattaa kelpoisuusvaatimuksien säätämistä lakiin. Se on omiaan parantamaan palveluiden laatua ja yhdenvertaisuutta alueiden ja oppilaitosten välillä. Huolta kuitenkin herättää se, että samalla kun kelpoisuusvaatimuksia tiukennetaan, myös tarve kuraattoreille lisääntyy merkittävästi. Tämä voi johtaa siihen, että tosiasiassa voi olla vaikea täyttää tehtäviä kelpoisilla henkilöillä. SAMOK katsoo, että työnantajien on myös tarjottava nykyisin kuraattorin tehtävissä toimiville mahdollisuus hankkia uuden lainsäädännön mukainen kelpoisuus.

Opiskelijan tietosuoja

Lain tarkoituksena on parantaa oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojaa. Lakiesityksen mukaan koulutuksen järjestäjä ylläpitäisi rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä. SAMOK näkee tietosuojakysymykset äärimmäisen tärkeinä: yksilön arkaluonteiset tiedot eivät saa päätyä kenellekään asiaan kuulumattomalle taholle. Opiskelijahuoltopalveluja käyttävien ja palveluja antavien oikeusturva edellyttää, että henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset ovat selkeitä ja riittävän yksityiskohtaisia. Tietosuojan tulee olla sellainen, että oppilas/opiskelija ei jätä hakeutumatta oppilas- tai opiskelijahuollon palveluiden piiriin pelätessään esimerkiksi menettävänsä opiskelupaikkansa. Opiskelijan on myös aina saatava tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity, mitä toimia häneen kohdistetaan ja missä elimessä hänen asioitaan käsitellään.

Korkeakouluopiskelijoiden asema

Esitetty uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei tällä erää ulotu korkeakoulusektorille. Vaikka terveydenhuoltolaki takaa opiskeluhuollon opiskeluterveydenhuollolliset palvelut korkeakouluopiskelijoille, myös kuraattori- ja psykologipalveluille on tarvetta korkea-asteella. SAMOK näkisikin mielellään tulevaisuudessa myös korkea-asteen opiskelijat mukana tässä lainsäädännössä.

 

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

 

Mikko Valtonen                               Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

 

Lisätietoja                    asiantuntija Nelli Karkkunen, 050 389 1015, [email protected]