22.08.2013 | Lausunnot

Lausunto esityksestä opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Tiivistelmä lausunnosta

  • SAMOK on pääasiassa tyytyväinen esitettyihin muutoksiin.
  • SAMOK oudoksuu koulutusta koskeviin lakeihin esitettyä muutoksenhakukäytännettä.
  • SAMOK katsoo, että oppijanumeron käyttöönoton yhteydessä on tärkeää tehdä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa, sillä nykyisiä oppilas- ja opiskelijanumeroita käytetään laajasti opiskelijajärjestöjen jäsenrekistereissä.
  • Valtakunnallisten opiskelijoiden tietoja sisältävien rekisterien tietoja tulee voida luovuttaa vain koulutukseen liittyviin viranomais- ja muihin tarkoituksiin.
  • SAMOK pitää tärkeänä, että täydennyshaun poistuessa oppilaitokset velvoitetaan syöttämään tiedot lisähauissaan olevista koulutuksista Oppijan verkkopalveluihin.

Lausunto

SAMOK on pääasiassa tyytyväinen esitettyihin muutoksiin, sillä ne ovat omiaan selkeyttämään koulutukseen hakeutumista ja tukemaan kehitteillä olevia sähköisiä järjestelmiä.

SAMOK oudoksuu koulutusta koskeviin lakeihin ehdotettuja uusia säännöksiä liittyen oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamista koskevan päätöksen antamiseen. SAMOK katsoo, että voimassa olevat hallintolain mukaiset käytänteet takaavat hakijoiden oikeusturvan paremmin kuin nyt esitetyt menettelytavat. Vaikuttaa siltä, että ehdotetussa käytännössä ei ole otettu huomioon uuden sähköisen järjestelmän mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Jos esitetyt menettelyt päädytään lisäämään lakeihin, hakijalle on annettava kirjeessä tai sähköisessä järjestelmässä selkeät ohjeet muutoksenhakua varten.

SAMOK pitää erityisen hyvänä opiskelijavalintarekisterilakiin lisättäväksi esitettyä sääntelyä oppijanumerosta. Sen lisäksi että oppijanumero tukee meneillään olevaa tietojärjestelmäkehitystä, se parantanee varsin nopeasti yksilöiden tietoturvaa vähentämällä henkilötunnusten käsittelyä oppilaitoksissa. SAMOK pitää erittäin tärkeänä, että oppijanumeron käyttöönoton yhteydessä tehdään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa, sillä ne käyttävät usein nykyisiä oppilaitoskohtaisia oppilas- ja opiskelijanumeroita jäsenrekistereissään. SAMOK pitää tärkeänä, että siirtyminen oppijanumeron käyttöön tehdään oppilaitosten kannalta mahdollisimman helpoksi ja pienin kustannuksin.

Valtakunnallisten rekisterien käyttöönoton yhteydessä on otettava kuitenkin huomioon, että niissä olevia tulee voida luovuttaa vain koulutukseen liittyvissä viranomais- tai vastaavissa tarkoituksissa.

SAMOK on tyytyväinen, että yhteishakuasetusta esitetään muutettavaksi niin, että yhteishakuun liittyvää täydennyshakua ei enää järjestettäisi kevään 2014 yhteishausta eteenpäin. Tämä on omiaan helpottamaan ja nopeuttamaan koulutukseen pääsyä niiden osalta, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisessa yhteishaussa. SAMOK pitää kuitenkin tärkeänä, että oppilaitokset velvoitetaan täydennyshausta luopumisen jälkeen syöttämään tiedot lisähauissa olevista opiskelupaikoista Oppijan verkkopalveluihin, jotta hakijat pääsevät käsiksi tietoihin helposti yhdessä osoitteessa.