14.06.2011 | Lausunnot

Lausunto elinikäisen ohjauksen strategisista tavoitteista

Yleistä

SAMOK pitää suomalaisen ohjausjärjestelmän kehittämistä erittäin tärkeänä erityisesti nivelvaiheiden ja eri toimijoiden yhteistyön näkökulmasta. Onkin hyvä, että kehittämistä varten on perustettu elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä, jossa eri hallinnonalat ovat edustettuna.

SAMOK pitää valitettavana, että alkuperäisenä tavoitteena olleeseen elinikäisen ohjauksen strategiaan ei ole päästy aikataulun tiukkuuden takia. Olisi ollut tärkeää, että strategia olisi pystytty tekemään.

SAMOK kiittää yhteistyöryhmää siitä, että tavoitepaperissa esitetään yhteistyöryhmän laajentamista nykyisestä. Strategisten tavoitteiden vieminen käytäntöön onnistuu vain siten, että ohjauspalveluiden tuottajat ja käyttäjät ovat työssä mukana.

SAMOK pitää tärkeänä, että strategisten tavoitteiden jatkotyössä keskitytään tavoitteiden tarkentamiseen, konkretisointiin ja jalkauttamiseen. Ilman tätä työtä strategiset tavoitteet jäävät vain toiveiksi.

Tavoitteista ja toimenpiteistä

SAMOK pitää tavoitteiden muodostamaa kokonaisuutta hyvänä. Tavoitteet on hyvin valittu, ne tukevat toisiaan ja näkökulma on sekä yksilössä että ohjausjärjestelmän kokonaisuudessa.

SAMOK pitää erityisen tärkeänä suositusta ohjauksen laatujärjestelmien laatimisesta. Laatujärjestelmän avulla pystytään seuraamaan ohjauksen vaikuttavuutta ja parantamaan toiminnan järjestelmällisyyttä. Tulevassa työssä pitää asettaa tavoitevuosi, johon mennessä kaikilla ohjaustoimijoilla on ohjauksen laatujärjestelmä.

5. tavoite tukee parhaiten elinikäisen ohjauksen tavoitteita. SAMOK katsoo, että yhteistyö ja organisaatioiden keskinäinen tuntemus varmistavat osaltaan ohjattavan oikeita ja ajantasaisia tietoja ja sitä kautta ohjauksen laatua. SAMOK pitää tärkeänä, että jatkotyössä paikallista yhteistyötä varten luotaisiin konkreettisia malleja, jotka helpottaisivat erityisesti nivelvaiheisiin liittyviä ongelmia. ELYjen ja oppilaitosten ja oppilaitosten keskinäisen yhteistyön kehittäminen pitää olla keskeisessä roolissa. SAMOK esittää, että yhteistyön kehittämiseksi järjestettäisiin vuotuinen valtakunnallinen seminaari, johon kokoontuisi ohjauksen eri toimijoita.

Tavoitteisiin liittyvissä toimenpide-ehdotuksissa on SAMOKin näkökulmasta parantamisen varaa. Useimmista niistä puuttuu korkeakoulujen näkökulma lähes kokonaan. SAMOK ei pidä tätä mielekkäänä eikä tarkoituksenmukaisena, sillä sen seurauksena korkeakoulujen ohjaustoiminta uhkaa jäädä irralliseksi suhteessa muihin toimijoihin. Olisi ollut hyvä suosittaa joitakin yleisiä toimintaperiaatteita, joita korkeakoulut voisivat halutessaan ottaa käyttöön autonomiansa puitteissa.

SAMOK kiittää yhteistyöryhmän esitystä siitä, että ESR-rahoituksella kehitettyjen hallinnonalat ylittävät toimintamallit vakiinnutettaisiin ja että seuraavan rakennerahastokauden yhdeksi painopisteeksi tulisi elinikäinen ohjaus. Näillä toimenpiteillä varmistettaisiin ESR-rahoituksen tuloksellisuutta ja sitä, että kehittämistyö myös jatkuu.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Helmi Selamo
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri