24.10.2011 | Lausunnot

Lausunto asuntoasioista valtion talousarviossa

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 59/2011 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi 2012 asuntoasioista seuraavaa.

Yleistä

Suomessa asumisen kustannukset ovat korkeita. Tämä johtuu osaltaan ilmastostamme ja sen vaatimista rakentamisratkaisuista. Tutkimusten mukaan yli puolet ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytettävissä olevista tuloista kuluu asumiskustannusten kattamiseen (mm. Opiskelijatutkimus 2010, OKM 2010: 18). Toisaalta myös opintorahan ja asumislisän koko ajan kasvava jälkeenjääneisyys vallitsevaan kustannustasoon nähden aiheuttaa sen että tuki kattaa yhtä vähemmän opiskelijoiden asumiskustannuksia. Tämä ongelma kärjistyy etenkin suurilla paikkakunnilla, joilla on usein keskimääräistä enemmän pulaa opiskelija- ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Myös energiaverotuksen nousun aiheuttama kustannusten kohoaminen heikentää opiskelijoiden toimeentuloa, sillä kustannustason nousua ei huomioida opintoetuuksien tasossa. Täten kohtuuhintaisilla opiskelija-asunnoilla onkin tärkeä merkitys päätoimisten opiskelijoiden opiskeluedellytysten turvaamisessa.

Opiskelija-asumisen investointiavustus sekä muut tukimuodot

Opiskelijoille suunnattujen asuntojen tuotannon turvaaminen on tulevaisuudessakin tärkeää. Opiskelijoiden tuloista huomattavan suuri osa menee asumiseen, ja asumiskustannusten korkea taso on opiskelijoiden toimeentulon keskeinen ongelma. Opiskelija-asuntojen rakentamista tuetaan tällä hetkellä enintään kymmenen prosentin erityisryhmien investointiavustuksella. SAMOK pitää investointiavustusta riittämättömänä ja katsoo, että avustus on nostettava viiteentoista (15) prosenttiin opiskelija-asuntoja rakennettaessa, hankittaessa ja perusparannettaessa. Opiskelija-asuntojen rakentamiskustannukset ovat mm. niiden pienen koon takia muuta vuokra-asuntotuotantoa korkeammat.

Opiskelija-asuntojen rakentaminen ja ylläpito on niiden pienestä yksikkökoosta johtuen kallista. Asukkaiden keskimääräistä nopeampi vaihtuvuus alentaa opiskelija-asuntojen käyttöasteita, aiheuttaa tavallista nopeampaa asuntojen kulumista ja pakostikin lisää hallinnollista työtä.

Vuoden 2012 talousarvioesityksessä on erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi esitetty kuluvan vuoden tapaan 110 miljoonan euron avustusta. Määräraha ei todennäköisesti tule riittämään suunnitteilla oleviin erityisryhmien asuntoinvestointikohteisiin. Väestön ikääntymisen takia asuntojen tarve erityisryhmille on voimakkaassa kasvussa. Avustusmäärärahojen korottaminen on perusedellytys asetettujen hankinta-, rakentamis- ja peruskorjaustavoitteiden saavuttamiseksi.

Kasvava tuki- ja palveluasuntojen tarve uhkaa ilman lisäinvestointeja muiden erityisryhmien asunto-olojen parantamista. Tilanne, jossa opiskelijat, mielenterveyskuntoutujat ja pitkäaikaisasunnottomat laitetaan kamppailemaan samoista niukoista resursseista, johtaa kohtuuttomiin priorisointeihin. Siksi erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tulee varata riittävä rahoitus.

Erityisryhmille suunnattuihin asuntoihin ei ole mahdollista saada omavastuukoron puolitusta. Tämä voi johtaa siihen, että erityisryhmäasumishankkeet jäävät muita asumistuotantohankkeita epäedullisempaan asemaan. Myös käynnistysavustus tulisi säilyttää vuokra-asuntopulasta kärsivillä alueilla ja sitä tulisi voida käyttää myös erityisryhmien rakennuttamistoiminnassa.

Rakentamismääräykset

Rakentamisen hintaa kohtuuttomasti nostaviin määräyksiin tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi autopaikka, esteettömyys ja väestösuoja normistoissa tulee olla joustovaraa huomioiden kuitenkin, että esimerkiksi tietty prosenttiosuus rakennettavasta asuntokannasta toteutetaan esteettömästi. Ympäristöministeriön normitalkoot tulee viedä käytäntöön.

Korjaus- ja energia-avustukset

Korjaus- ja energia-avustusmäärärahaa ollaan alentamassa merkittävästi. SAMOK muistuttaa, ettei avustuksilla tuettujen korjausten tarve ole vähenemässä vaan päinvastoin.

Kohtuuhintaisen tonttitarjonnan varmistaminen

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon suurin pullonkaula on jo useiden vuosien ajan ollut pula kohtuuhintaisista ja sosiaaliseen asuntotuotantoon soveltuvista tonteista. Tilanne on pahin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Näillä alueilla on myös suurimmat tarpeet uustuotannossa.

Vaikka vastuu kaavoituksesta ja tonttitarjonnasta on pääosin kunnilla, SAMOK toivoo, että valtio kantaa osaltaan vastuunsa riittävästä kohtuuhintaisten tonttien tarjonnasta tekemällä tiivistä yhteistyötä kuntien ja asuntoyhteisöjen kanssa sekä muilla tarpeellisiksi katsomillaan toimenpiteillä.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Helmi Selamo
puheenjohtaja

Jani Hyppänen
pääsihteeri

Lisätietoja: Antti Hallia, asiantuntija, 050 389 1011, [email protected]