14.10.2011 | Lausunnot

Lausunto ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoista

SAMOK on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoista.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

Yleisesti ottaen SAMOK on erittäin tyytyväinen ammattikorkeakoulu-uudistukseen ja siitä annettuihin suuntaviivoihin. SAMOK on kuitenkin huolissaan uudistuksen yhteydessä vaadittavien säästöjen vaikutuksesta opiskelijoihin. Uudistus on erittäin tarpeellinen, mutta leikkausten vaikutukset aiheuttavat huolta opiskelijoiden keskuudessa.

Uudistuksen peruslinjaukset

Ammattikorkeakoulujen perustehtävät ovat SAMOKin mielestä nykyisellään toimivat, mutta kansainvälistymisen merkitystä olisi syytä korostaa nostamalla se osaksi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Ammattikorkeakouluilla on merkittävää potentiaalia tukea kasvuhakuisia pk-yrityksiä kansainvälistymisessä, ja SAMOKin näkemyksen mukaan tämä pitäisi mainita myös laissa ammattikorkeakoulujen tehtävänä. Kansainvälistymisen mainitseminen tehtävissä tukisi ammattikorkeakouluja myös siinä, että ne pystyisivät saavuttamaan korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian kunnianhimoiset tavoitteet.

Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjäjärjestelmä on koettu raskaaksi ja läpinäkymättömäksi. SAMOK tukee vahvasti linjausta purkaa nykyinen ylläpitäjäjärjestelmä. Ammattikorkeakoulujen luetteleminen laissa korostaa ammattikorkeakoulujen itsenäistä asemaa ja on siksi suositeltavaa. Koulutusvastuusäätelyssä pitää huomioida myös alueen yliopistokoulutus ja toisen asteen ammatillinen koulutus osana kokonaisuutta.

SAMOK on erittäin tyytyväinen ehdotukseen muuttaa ammattikorkeakoulut itsenäisiksi oikeushenkilöiksi. Osakeyhtiö- ja säätiölait asettavat kuitenkin ammattikorkeakoulun toiminnalle myös erityisiä haasteita. Kuinka paljon valtio voi säädellä osakeyhtiön toimintaa loukkaamatta omistajan oikeuksia? SAMOK vaatii, että oikeushenkilöasemasta aiheutuvat seuraamukset selvitetään perusteellisesti mahdollisimman pian.  SAMOKin näkemys on, että ammattikorkeakouluista pitää tehdä itsenäisiä oikeushenkilöaseman lisäksi myös toiminnaltaan. Osakeyhtiössä valta on aina viime kädessä omistajilla, vaikka rahoitus ja ohjaus tulisivatkin valtiolta. SAMOKin mielestä ylläpitäjien kykenemättömyys tehdä rakenteellisia ratkaisuja on keskeinen syy ammattikorkeakouluverkoston hajanaisuuteen.

Nuorten koulutustarjonnan supistaminen on SAMOKin mielestä perusteltua, koska ikäluokat pienenevät ja ammattikorkeakouluille on asetettu säästöpaineita. Vähennysten lisäksi koulutustarjontaa pitää keskittää nykyistä yhtenäisemmille kampusalueille. Työllistyminen, läpäisy ja vetovoima kertovat yksikön laadusta. Vahvemmissa yksiköissä opiskelijoille voidaan tarjota paremmat palvelut ja laadukkaampaa ja monialaisempaa koulutusta. SAMOKin näkemyksen mukaan vahvat ja laadukkaat yksiköt palvelevat myös aluekehitystä hajanaista yksikkörakennetta paremmin.

SAMOKin näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulut voivat vastata alueiden osaamistarpeisiin järjestämällä elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa aikuis- ja täydennyskoulutusta sekä TKI-toimintaa myös keskuskampusten ulkopuolella.

SAMOK on erittäin huolissaan uudistuksen kanssa samaan aikaan toteutettavista leikkauksista. Rahoituksen uudistaminen suunnitellulla tavalla saa SAMOKilta täyden tuen, mutta ammattikorkeakouluille on annettava siirtymäaika, jotta toiminta voidaan turvata myös uudistuksen aikana.

Uudistuksen aikataulu on tiukka erityisesti rahoitusperiaatteiden uudistamisen vuoksi. SAMOK on huolissaan siitä, että aloituspaikkojen vähentämisen seurauksena koulutuksen laatu voi heikentyä lakkautettavissa yksiköissä ja koulutusohjelmissa. Opiskelijoiden oikeus suorittaa tutkintonsa loppuun on turvattava uudistuksen yhteydessä, mutta opiskelijalle on halutessaan taattava mahdollisuus vaihtaa saman alan koulutukseen toiselle paikkakunnalle.

Osakeyhtiön tai säätiön muodostaminen

SAMOK pitää erittäin tärkeänä valtion antamaa lupausta siitä, ettei oikeushenkilöaseman muutoksesta aiheudu verotuksellisia seuraamuksia ammattikorkeakouluille.
Valtion ohjaus ja ammattikorkeakoulujen rahoitus

SAMOKin mielestä ammattikorkeakouluille asetettavat tavoitteet pitää asettaa yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa ja tavoitteiden on oltava sellaisia, joihin ammattikorkeakoulut voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Ammattikorkeakouluilla on kuitenkin tietämys alueensa tarpeista. Kunnille on luotava kannusteita ammattikorkeakoulujen rahoittamiseen. SAMOK näkee myös Tekes-rahoituksen paremman hyödyntämisen voivan tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan merkittävästi.

Henkilöstön asema

SAMOK pitää kirjausta päätoimisen henkilöstön aseman turvaamisesta epärealistisena, kun se suhteutetaan vaadittuihin säästöihin. Hyvän henkilöstöpolitiikan edistämiseksi SAMOK vaatii ammattikorkeakouluja jakamaan kokemuksiaan jo toteutetuista yksiköiden lakkauttamisista ja niiden vaikutuksista henkilöstön motivaation ja uudelleen sijoittumiseen. SAMOK tahtoo painottaa avoimen ja rehellisen tiedottamisen merkitystä suurissa, opiskelijoille ja henkilöstölle raskaissa rakenteellisen kehittämisen toimenpiteissä.

SAMOK paheksuu sitä, että opiskelijoiden asema on unohdettu ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisesta annetuissa suuntaviivoissa. Myös opiskelijat kokevat epävarmuuden tulevaisuudesta stressaavana. Siksi SAMOK vaatii, että uudistuksen yhteydessä toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa myös suhteessa opiskelijoihin. Korkeakoulujen yhteisöllisyyden vahvistaminen on keskeistä erityisesti suurten muutosten aikana, kun yksilöt voivat tukeutua yhteisöön.

Kirjanpitolaki ja tilintarkastuslaki sekä vastuu taloudesta

Ennen kuin ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa vastuun ammattikorkeakoulun talouden säilyttämisestä vakavaraisena, ammattikorkeakoulut pitää SAMOKin mielestä pääomittaa turvaamalla toiminnan jatkuvuus. Rahoituksen ennakoimattomuus rahoitusmallin uudistamisen yhteydessä asettaa ammattikorkeakoulujen hallituksille kohtuuttomia vaatimuksia vakavaraisuuden säilyttämisestä. SAMOK kokee, että läpinäkyvyyden lisääminen ja tilinpäätöstietojen vertailtavuuden parantaminen ovat keskeisiä asioita ammattikorkeakoulujen talouden uudistamisessa.

Ammattikorkeakoulujen hallinto

SAMOK on erittäin tyytyväinen hallinnon uudistamisesta annettuihin linjauksiin. Opiskelijoiden ja henkilöstön edustus kaikilla hallinnon tasoilla on ehdoton edellytys toimivan ja itsenäisen korkeakouluyhteisön syntymiselle. SAMOK pitää linjausta ammattikorkeakoulun hallinnon vahvistamisesta suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan erittäin tervetulleena. Tällöin huoli siitä, että omistajat voisivat vaikuttaa ammattikorkeakoulun toimintaan kokonaisuuden kannalta epäedullisesti, pienenee olennaisesti. SAMOK haluaa kuitenkin korostaa, että laaja alueen ja elinkeinoelämän edustus ammattikorkeakoulujen hallituksessa on tehtävät huomioiden erittäin tärkeää.

Ammattikorkeakoulujen valmistautuminen uudistukseen

Uusien ammattikorkeakoulujen taloudellisen tilan varmistaminen on niiden toiminnan kannalta keskeistä, mutta miten taloudellinen tila voidaan varmistaa? Kaikilla ylläpitäjillä ei ole mahdollisuutta siirtää esimerkiksi kiinteistöjä ammattikorkeakoulujen hallintaan tai tehdä merkittäviä finanssisijoituksia ammattikorkeakoulujen taseisiin. SAMOK pitää Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman lupausta valtion finanssisijoituksista ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten turvaamiseksi ehdottomana edellytyksenä uudistuksen onnistumiselle.

Ministeriön pitää kouluttaa ammattikorkeakoulujen johtoa uudistukseen valmistautumisessa laajasti, mutta ammattikorkeakouluilla itsellään on vastuu uudistuksen toteuttamisesta. SAMOK haluaakin kannustaa ammattikorkeakouluja laajaan yhteistyöhön uudistuksen toteuttamisessa.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Helmi Selamo, puheenjohtaja
Jani Hyppänen, pääsihteeri

Lisätietoja
asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1012, [email protected]