28.01.2011 | Lausunnot

Lausunto ammattikorkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa käsitelleestä raportista

SAMOK pitää selvityshenkilöiden raporttia onnistuneena avauksena haasteelliseen ammattikorkeakoululain uudistukseen. Lausunnossamme keskitymme kommentoimaan selvityshenkilöiden esittämää mallia 1, jonka näemme esitetyistä malleista parhaana ja toteuttamiskelpoisimpana. SAMOK näkee rahoituksen valtiollistamisen, hallinnon rakenteiden yksinkertaistamisen, opiskelijoiden edustuksen turvaamisen ammattikorkeakoulujen hallinnossa ja rahoituksen painottumisen tuloksellisuuteen keskeisimpinä tavoitteinaan uudelle ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja hallintojärjestelmälle. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen tulee perustua nykyistä enemmän suoritettujen tutkintojen määrään ja toiminnan tuloksellisuuteen. SAMOK näkee, että selvityshenkilöiden sinänsä ansiokkaasti koottu raportti on kuitenkin vasta tämän uudistuksen alku. Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän ja hallinnollisen aseman uudistaminen vaatii vielä mittavia selvityksiä. SAMOK on valmis antamaan oman panoksensa tähän jatkotyöhön.

Selvityshenkilöiden raportissa oli myös annettuun selvitystehtävään löyhästi liittyneitä ehdotuksia mm. opiskelijoiden poissaolo-oikeuden rajaamisesta. SAMOK näkee, että poissaolo-oikeuden rajaaminen ei ole ratkaisu opintojen keskeyttämisiin. Olennaisempaa on poistaa niin sanottu pakkohaku ja kehittää opintojen ohjausta jo ennen korkeakouluopintoihin hakemista.

Raportin tausta-aineisto

SAMOK kiittää selvityshenkilöitä ja heidän tukiryhmäänsä hyvin tehdystä taustatyöstä. Taustatyönä tehdyt selvitykset tukevat etenkin rahoitusjärjestelmään esitettyjä uudistuksia. Raportin sivulta 20 ilmenee, että sidosryhmien selkeä enemmistö kannattaa ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuun siirtämistä valtiolle. Haastattelu- ja kyselyaineistosta selviää myös, että ammattikorkeakoulujen nykyinen opiskelijamäärään painottuva rahoitusjärjestelmä ei ole riittävän kannustava.

Raportissa todetaan, että ulkomailla ei ole ammattikorkeakoulujen hallinto- ja rahoitusmallia, joka voitaisiin kopioida sellaisenaan Suomeen. SAMOK jakaa tämän käsityksen. Korkeakoulujärjestelmän rahoitus- ja hallintomallien on lähdettävä kansallisista tarpeista ja tavoitteista. Vertailuanalyysejä on kuitenkin hyvä tehdä, jotta mahdollisia hyviä käytänteitä voidaan löytää ja mahdollisesti hyödyntää.

Rahoitus

SAMOK kannattaa lämpimästi esitystä ammattikorkeakoulujen rahoituksen vastuun siirtämisestä valtiolle. SAMOK näkee, että valtion rahoitus mahdollistaa ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittämisen opiskelijoiden edun mukaisesti ja tulevaisuuden tarpeita varten. Kun valtion rahoitukseen yhdistetään tuloksellisuuteen perustuvan rahoituksen painottaminen, voidaan tuloksena odottaa mm. vetovoimaisempia ammattikorkeakouluja, tiiviimpiä kampuksia ja ammattikorkeakoulujen voimakkaampaa profiloitumista vahvuusaloilleen.

Tuloksellisuuteen perustavan rahoituksen osuus tulisi olla merkittävä, jotta sillä on ohjaavaa vaikutusta. Tuloksellisuuteen perustuva rahoitusosuus voi tulevaisuudessa olla merkittävä tekijä ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisessä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että ammattikorkeakoulujen rahoituksen tasoon ei synny äkillisiä heilahduksia. Ammattikorkeakoulujen on kyettävä ennakoimaan rahoituksen muutos ainakin kohtuullisella tarkkuudella.

SAMOK pitää selvityshenkilöiden esityksiä mahdollisiksi tuloksellisuusmittareiksi pääpiirteissään hyvinä. Etenkin ammattikorkeakoulujen profiloituminen ja opiskelijoiden työllistyminen voivat toimia hyvinä indikaattoreina laadukkaasta toiminnasta. Tuloksellisuusmittareiden tarkempi määrittely vaatii kuitenkin jatkoselvityksiä, joihin SAMOK ottaa mielellään osaa.

SAMOK vaatii, että ammattikorkeakoulujen rahoitus on turvattava rahoitusmallista riippumatta. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen tulee olla tasolla joka mahdollistaa niiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen. Koulutuksesta ei tule säästää, vaikka julkinen talous onkin suurten haasteiden edessä. Koulutus on ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen.

Hallinnollinen malli

SAMOK pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulujen uusi hallinnollinen malli on yksinkertainen ja vastuut ovat selkeät. Selvityshenkilöiden esitys yhdestä osakeyhtiömallisesta hallituksesta voi hyvin toteutettuna täyttää nämä ehdot. Ammattikorkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien yhdistäminen samaksi oikeushenkilöksi on kannatettava esitys. Uudistuksessa tulee huolehtia että hallituksessa on laaja edustus, pitäen sisällään henkilökunnan, opettajat, elinkeino- ja työelämän sekä opiskelijoiden edustuksen. SAMOK ei voi hyväksyä hallintomallia jossa ammattikorkeakoulun hallituksessa ei ole opiskelijoiden edustusta.

Selvityshenkilöiden raportissa ammattikorkeakouluihin esitetään rehtorin johdolla toimivaa monijäsenistä hallintoelintä, jolle kuuluu opetukseen, TKI-toimintaan ja henkilöstön sekä opiskelijoiden oikeusturvaan kuuluvat asiat. On erittäin tärkeää, että hallituksen ja ehdotetun hallintoelimen vastuut kirjataan tarkasti ammattikorkeakoululakiin. Ammattikorkeakoululaissa tulee välttää kirjausta joka jättää tulkinnanvaraa hallituksen ja kuvatun hallintoelimen välisiin vastuisiin. SAMOK pitääkin mahdollisena myös hallintomallia jossa ammattikorkeakoulun sisällä on useita hallintoelimiä, joilla on kullakin selkeät vastuualueensa. Hallitukselle jäisi tällöin entistä selkeämmin strategisen johtamisen vastuu.

Selvityshenkilöiden esityksen mukaan kaikkien, eli myös jo osakeyhtiönä toimivien, ammattikorkeakoulujen tulisi hakea toimilupaa. Esityksellä voisi olla huomattavat seuraukset ammattikorkeakouluverkoston rakenteelle. Selvityshenkilöiden esitys vaatii laajan poliittisen keskustelun ja perusteellisen harkinnan.

Selvityshenkilöt eivät käsitelleet raportissa lainkaan mahdollisuutta muuttaa ammattikorkeakouluja julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, yliopistojen tapaan. Tätä vaihtoehtoa tulee voida pohtia. SAMOK on kuitenkin tyytyväinen esitettyyn osakeyhtiömalliin, kunhan opiskelijoiden edustus hallituksessa turvataan.

Raportin muut ehdotukset

Raportin luvussa 5 selvityshenkilöt esittävät joukon hieman irrallisia ehdotuksia ammattikorkeakoulujen kehittämiseksi. Selvityshenkilöt esittävät poissaolo-oikeuden rajaamista siten, että opintoja aloitettaessa ei voisi enää ilmoittautua poissaolevaksi. SAMOK vastustaa poissaolo-oikeuden rajaamista. Opiskelijoilla on hyvin perusteltuja syitä poissaoloonsa. Perhetilanne, varusmiespalvelus tai sairastuminen on usein poissaolevaksi ilmoittautumisen taustalla. Tämän lisäksi ns. pakkohaku aiheuttaa tilanteita, joissa opinnoista kiinnostumaton on hyväksytty opiskelijaksi ammattikorkeakouluun. Nämä henkilöt ilmoittautuvat usein poissaoleviksi ja myöhemmin keskeyttävät opintonsa kokonaan. Ratkaisu tähän ongelmaan on pakkohaun poistaminen, ei poissaolo-oikeuden rajaaminen.

SAMOK ei näe raportissa olevan esityksen koulutusviennin esteiden poistamisesta kuuluvan raportin asiakokonaisuuteen. SAMOK toivoo, että ammattikorkeakoulut voivat jatkossakin harjoittaa koulutusvientiä siten, että yksittäisen opiskelijan oikeus maksuttomaan koulutukseen toteutuu. SAMOK ei koe, että opiskelijan oikeus maksuttomaan koulutukseen voi olla este tilauskoulutukselle.

Raportissa esitetty palvelusetelimalli pk-yritysten t&k&i -toiminnan aktivoimiseksi saa SAMOKin varauksellisen tuen. Palvelusetelimallilla voidaan aktivoida ennen kaikkea uusia toimijoita ja lisätä alueellista vaikuttavuutta. Mikäli palvelusetelimalliin päädytään, on pk-yritysten satunnainen valinta edellytys mallille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteenvetona

SAMOK pitää selvityshenkilöiden esittämää mallia 1 hyvänä lähtökohtana ammattikorkeakoulujen rahoituksen ja hallinnollisen aseman uudistamiselle.

Opiskelijoiden edustus osakeyhtiön hallituksessa on turvattava. Hallituksen ja rehtorin johtaman toimielimen toimivaltasuhteiden tulee olla selkeät.

Tuloksellisuuteen painottuva rahoitusmalli on kannatettava. Ammattikorkeakoulujen on kyettävä ennakoimaan rahoituksen taso riittävällä tarkkuudella.

Opiskelijoiden oikeuteen ilmoittautua poissaolevaksi ei tule puuttua. Pakkohaku on poistettava.

SAMOK on valmis olemaan mukana lainsäädännön jatkovalmistelussa ja tarjoaa erittäin mielellään asiantuntemustaan tähän työhön.

Lisätietoja:
asiantuntija Sakari Heikkilä 050 3891014, [email protected]