26.10.2012 | Lausunnot

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Ammattikorkeakoululain 6 §:n kriteerit toimiluvan myöntämiseen

SAMOK pitää toimilupien uudistamista tarpeellisena ja tärkeänä välivaiheena ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistamisessa. Erityisen tärkeää on varmistaa opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu, opetuksen ja TKI-toiminnan laatu sekä opiskelijapalveluiden ja opetustarjonnan tasapuolinen saatavuus. SAMOK pitää tärkeänä, että toimiluvan saavien ammattikorkeakoulujen toiminnan taloudelliset edellytykset arvioidaan uusi rahoitusmalli huomioiden.

SAMOK pitää toimipisteverkon hajanaisuutta ammattikorkeakoululaitoksen suurimpana heikkoutena. Toimilupien uudelleen arvioinnissa pitää suhtautua erittäin kriittisesti suunnitelmiin järjestää koulutusta useilla paikkakunnilla ja useissa toimipisteissä.

SAMOK pitää ehdottoman tärkeänä, ettei ammattikorkeakoulun taustalta löydy sitovia velvoitteita, jotka estävät tai hidastavat tarpeellisia rakenteellisia muutoksia. SAMOKin näkemyksen mukaan perusteluissa ei tule mainita erikseen yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta. Minkään ylläpitäjän välisen sopimuksen ei pidä sisältää esteitä koulutuksen laadun kannalta perusteltujen rakenteellisten uudistusten tekemiselle.

SAMOK esittää, että koulutustarpeen arviointi huomioitaisiin myös ammattikorkeakoululle määrättävässä koulutusvastuussa. Ammattikorkeakouluille ei pidä määrätä koulutusvastuuta tutkinnoista, joiden vetovoima ja työllistyminen ovat kestämättömän heikkoja.

SAMOK haluaa kiinnittää huomiota toimilupakriteerien tulkinnanvaraisuuteen. Kaipaamme lisää perusteluja esimerkiksi siihen, milloin ammattikorkeakoulun voidaan katsoa olevan yksiselitteisesti koulutustarpeen vaatima.

Ammattikorkeakoululain 7 §:n koulutusvastuun määritelmä ja tutkintokohtaisen koulutusvastuun tarkentaminen ko. säännöksen perusteluteksteissä esitetyllä tavalla

SAMOK on tyytyväinen koulutusvastuun myötä lisääntyvästä ammattikorkeakoulujen autonomiasta.

SAMOK pitää hyvänä sijaintipaikoista säätelyn poistamista toimiluvasta, sillä tämä helpottaa rakenteellisen kehittämisen tekemistä.

Tutkintokohtaisen koulutusvastuun tarkentaminen liiketalouden ja tekniikan koulutusalojen osalta on SAMOKin näkemyksen mukaan hyvin perusteltua.

SAMOKin näkemyksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeenä pitää ottaa käyttöön maisteri (AMK).

Toimiluvassa määrättävän koulutustehtävän sisältö (koulutusvastuu, ylempi amk-tutkinto, ammatillinen opettajankoulutus, opetus- ja tutkintokielet)

SAMOK pitää tärkeänä, että päätöksen muiden kuin suomen tai ruotsin käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä tekisi ylläpitäjän sijaan yksiselitteisesti ammattikorkeakoulu.

SAMOK pitää hyvänä asiana ammatillisen opettajankoulutuksen lisäämistä toimilupaan. Tämä vahvistaa SAMOKin näkemyksen mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen asemaa verrattuna nykytilaan, vaikka erillinen laki opettajankoulutuksesta kumotaankin.

Koulutusohjelmapäätöksistä luopuminen

Esitys lisää ammattikorkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämisen suhteen ja on sen vuoksi kannatettava. Koulutusohjelmapäätöksistä luopuminen helpottaa SAMOKin näkemyksen mukaan koulutustarjonnan sopeuttamista työvoimatarpeeseen.

Ammatillista opettajankoulutusta koskevan lain kumoaminen ja siihen sisältyvien säännösten siirtäminen tarpeellisin osin ammattikorkeakoululakiin.
SAMOK pitää ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamista ja relevanttien säännösten sisällyttämistä ammattikorkeakoululakiin tervetulleena uudistuksena.

Määräaikaisen toimiluvan voimassaoloaika

SAMOKin näkemyksen mukaan määräaikaisen toimiluvan voimassaoloajassa on keskeisintä turvata opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa opinnot loppuun laadukkaassa opetuksessa. SAMOKin mielestä määräaikaisen toimiluvan voimassaoloaikaa keskeisempi kysymys on turvata opiskelijoiden siirtyminen tarvittaessa muuhun ammattikorkeakouluun suorittamaan opinnot loppuun.

SAMOKin näkemyksen mukaan määräaikainen toimiluvan kesto voi olla korkeintaan pisimmän ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen keston mittainen. Toimiluvan menettävän ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön pitää neuvotella toimenpiteistä, joilla turvataan opiskelijoiden opintojen loppuunsaattaminen.

Palveleeko esitetty malli ammattikorkeakoulu-uudistukselle asetettuja tavoitteita ja tulevatko ammattikorkeakoulun eri tehtävät mallissa riittävällä tavalla esille

SAMOK pitää esitettyä rahoitusmallia erinomaisena uudistuksena nykytilaan verrattuna. Mallin jatkokehittämisessä on tärkeää löytää keinoja mitata TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota sekä laadullista työllistymistä. Valmistuneiden työllisten painoarvoa rahoituksessa voidaan kasvattaa, kun saadaan luotettavaa tietoa työllistymisen laadusta. Työllistymisen laadun mittaaminen antaisi ammattikorkeakouluille uuden luotettavan tavan arvioida koulutustarjontaa suhteessa työvoimatarpeeseen. Koulutusvastuun myötä myös ammattikorkeakoulujen oma vastuu tutkintojen työelämärelevanssista kasvaa.

Ovatko esitetyt koulutuksen ja TKI-toiminnan suhteelliset osuudet tarkoituksenmukaiset

SAMOK pitää tärkeänä, että rahoitusmalli kattaa kaikki ammattikorkeakoulujen lakisääteiset tehtävät. SAMOKin näkemyksen mukaan alkuperäinen esitys, jossa koulutuksen perusteella määräytyi 90 % rahoituksesta oli tässä vaiheessa uudistusta parempi. Mallia jatkokehitettäessä tutkimus- ja kehittämistyön perusteella määräytyvää osuutta voidaan kuitenkin nostaa, kunhan koulutuksen ja TKI-toiminnan integraation mittaamiseen löydetään luotettava mittari.

Mittaavatko koulutusta koskevat indikaattorit riittävällä tavalla ammattikorkeakoulujen koulutusta koskevaa toimintaa ja ovatko niiden keskinäiset painotukset tarkoituksenmukaisia

SAMOK on pettynyt 55 opintopistettä suorittaneiden määrää mittaavan indikaattorin painoarvon laskemisesta 26 prosenttiin. Opintoprosessin sujuvuutta kuvaava ja painoarvoltaan merkittävä mittari pakottaa SAMOKin näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulut lisäämään opintojen monimuotoisuutta. Näkemyksemme mukaan myös aikuisopiskelijat voidaan huomioida indikaattorissa, edellyttäen että myös aiemmin hankitun osaamisen perusteella myönnetyt opintopisteet huomioidaan.

SAMOK pitää opiskelijapalautteen huomioimista osana rahoitusmallia erittäin tärkeänä. SAMOK on sitoutunut vahvasti opiskelijapalautekyselyn kehittämiseen, jotta se palvelisi osana rahoitusmallia nykyistä paremmin. Tulevaisuudessa opiskelijapalautteen kehittyessä, sen painoarvon nostamista pitää voida harkita.

SAMOKin näkemyksen mukaan koulutuksen kansainvälisyyttä mittaava indikaattori olisi selkeämpi, mikäli opiskelijavaihdon osuus olisi 2 prosenttia ja ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuus 1 prosentti.

SAMOKin näkemyksen mukaan ammatillinen opettajankoulutus olisi loogisempaa sijoittaa rahoitusmallista erilliseksi osaksi tässä vaiheessa uudistusta, koska opettajankoulutus ei sisälly kunnan rahoitusosuuden piiriin. Lopullisessa mallissa, jossa rahoitus tulee kokonaan valtiolta, ammatillinen opettajankoulutus kuuluu luonnollisella tavalla koulutuksen alle erillisenä osana.

Mittaavatko TKI-toimintaa koskevat indikaattorit riittävällä tavalla ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa ja ovatko niiden keskinäiset painotukset tarkoituksenmukaisia.

SAMOK kaipaa rahoitusmallin osaksi opiskelijoiden TKI-toimintaan osallistumista selkeästi kuvaavaa indikaattoria. Pelkäämme, että esitetyillä indikaattoreilla rahoitettava TKI-toiminta voi eriytyä opetuksesta.

SAMOK pitää erittäin tervetulleena uutta henkilöstön kv-liikkuvuutta mittaavaa indikaattoria.

Täydennykset ja korjaukset yleisperusteluihin

SAMOK pitää tärkeänä ammattikorkeakoulu-uudistuksen kokonaisuuden määrittelyä yleisperusteluissa. Pelkkä toteaminen perusrahoituksen siirrosta valtiolle ja itsenäisestä oikeushenkilöasemasta ei anna riittävää kuvaa uudistuksen toisen vaiheen merkityksestä ammattikorkeakoululaitoksen kehittämiselle. SAMOK pitää uudistuksen toisen vaiheen toteuttamista vielä tämän hallituskauden aikana välttämättömänä ammattikorkeakoulujen uudistamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muut mahdolliset kommentit

SAMOK pitää ammattikorkeakoululain uudistamista tarpeellisena ja esitettyjä muutoksia hyvinä. Olemme kuitenkin pettyneet siihen, ettei ammattikorkeakoulujen itsenäinen oikeushenkilöasema ja rahoituksen siirto kokonaan valtiolle toteudu suunnitellussa aikataulussa. Oikeushenkilöaseman uudistamisen yhteydessä SAMOK pitää ensiarvoisen tärkeänä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön edustuksen turvaamista kaikilla ammattikorkeakoulun hallinnon tasoilla.

Lisäksi olemme pettyneitä siihen, ettei opiskelijakunnan asemaan olla esittämässä muutosta. SAMOK pitää tarpeellisena opiskelijakuntapykälän muuttamista vastaamaan sisällöltään yliopistolain ylioppilaskuntapykälää. Automaatiojäsenyys antaa kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa yhteisön toimintaan. Paras aika muutokselle on samassa yhteydessä ammattikorkeakoulujen itsenäisen oikeushenkilöaseman kanssa, koska silloin opiskelijakunnasta tulee osa autonomisen korkeakoulun hallintoa.

SAMOK kannattaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton esitystä korkeakoulujen lakisääteisestä velvollisuudesta huolehtia korkeakouluyhteisön liikuntapalveluiden järjestämisestä. Lakisääteisyys on tärkeää, koska muut toimenpiteet (esim. eduskunnan lausuma 2009 ja valtioneuvoston periaatepäätös 2008) eivät ole riittäneet turvaamaan yhdenvertaisten palveluiden saatavuutta, vaan monissa korkeakouluissa palvelut ovat säästöjen vuoksi jopa huonontuneet.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Elin Blomqvist                                  Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]