02.05.2024 | Lausunnot

Lausuimme valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

SAMOK lausui valtioneuvoston selonteosta julkiset talouden suunnitelmasta aikuiskoulutustuen, opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisälle, erityisryhmien investointiavustusten tason laskemisen, koulutuksen rahoituksen ja nuorisoalan rahoituksen osalta. Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä

Aikuiskoulutustuen korvaavalle järjestelmälle kohdennetaan vuosittain 10 miljoonaa euroa, joka on tarkoitus kohdentaa erityisesti erityisopettajien ja sairaanhoitajien koulutustarpeeseen vastaamiselle. SAMOK näkee päätöksen olevan oikeasuuntainen työvoimapula-aloille kouluttautumisen kannalta. SAMOK kuitenkin toteaa, ettei erillinen, osalle aloista kohdentuva järjestelmä kykene yksin korvaamaan aikuiskoulutustuen hyötyjä. 

SAMOK näkee, että opiskelijoiden siirtäminen opintotuen asumislisään on valtava heikennys opiskelijoiden toimeentuloon ja koulutuksen saavutettavuuteen.  Opintotuen valtiontakauksen kasvattaminen kattaa hädin tuskin opintorahan ostovoiman heikkenemisen. SAMOK kantaa huolta toimeentulon heikennysten vaikutuksista opintojen etenemiseen. Opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen tarkoittaa monissa tapauksissa työhön käytettävän ajan lisäämistä, jonka voidaan arvioida suoraan olevan poissa opiskelijan pääasiallisesta tehtävästä, eli opiskelusta. Opintoihin käytettävän ajan väheneminen voi tarkoittaa opintojen viivästymistä, mutta myös hyvinvoinnin heikentymistä. Asumislisälle siirtyminen jättää huomioimatta opiskelijoiden muuttuvat elämäntilanteet opintojen aikana. 

Erityisryhmien investointiavustusten tasoa lasketaan samanaikaisesti, kun opiskelijat siirretään opintotuen asumislisään.  Erityisryhmien investointiavustuksesta rahoitetaan myös opiskelija-asuntohankkeita. Ilman riittävää opiskelija-asuntotarjontaa opiskelijoiden on haastavaa alentaa nykyisiä asumiskustannuksiaan.

Julkisen talouden suunnitelman mukaan korkeakouluissa lisätään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. SAMOK huomauttaa, ettei avoimen korkeakoulun maksujen korottaminen lisää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, vaan pikemminkin heikentää niitä. Pyrkimys nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrää ei toteudu saavutettavuutta heikentämällä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään ja SAMOK on huolissaan, millaisia vaikutuksia tällä päätöksellä on nuorten jatkokouluttautumismahdollisuuksiin.SAMOK huomauttaa, että osaamistaso ei nouse koulutustasoa nostamalla ilman riittäviä resursseja niin toisella asteella kuin korkeakoulussa. 

Hallitusohjelman mukaan kansakuntamme menestys riippuu siitä, miten nuorillamme menee. Kuitenkin suunnitelmassa nuorisoalan rahoitukseen kohdistetaan lisäleikkauksia hallitusohjelmassa jo päätettyjen leikkausten lisäksi. Nuorisotyöhön ja -järjestöihin kohdistuvat lisäleikkaukset on estettävä.