16.05.2024 | Lausunnot

Lausuimme valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi opintotuen osalta

SAMOK lausui valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2025-2028 opintotuen osalta sekä tilannekuvasta opintotuen kokonaisuudistukseen. Koko lausunnon voit lukea täältä.

Julkisen talouden suunnitelman mukaan opiskelijat siirretään opintotuen asumislisälle elokuusta 2025 alkaen. SAMOK näkee muutoksen merkittävänä heikennyksenä opiskelijoiden toimentulolle. Opiskelijoiden on vaikeaa sopeuttaa nykyisiä menojaan asumislisän tason mukaisiksi, sillä erityisesti opiskelijasolujen tarjonta on pienentynyt ja opiskelija-asuntotarjontaa on haastavaa laajentaa uusilla hankkeilla ilman erityisryhmien investointiavustusta. SAMOK toteaa, että opintotuen asumislisälle siirtyminen tekee opintolainan nostamisesta yhä useammalle opiskelijalle välttämätöntä ja heikentää opiskelijan mahdollisuuksia ehkäistä velkaantumista.

SAMOK kantaa huolta toimeentulon heikennysten vaikutuksista opintojen etenemiseen. Opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen tarkoittaa monissa tapauksissa työhön käytettävän ajan lisäämistä, jonka voidaan arvioida suoraan olevan poissa opiskelijan pääasiallisesta tehtävästä, eli opiskelusta. Opintoihin käytettävän ajan väheneminen voi tarkoittaa myös opintojen viivästymistä, mutta myös hyvinvoinnin heikentymistä. 

SAMOK näkee, että opiskelijan toimeentulon leikkaaminen ja asumisen tuen sitominen osaksi opintotukea tulee todennäköisesti lisäämään toimeentulotukimenoja, mutta myös opintolainan takausvastuumenoja. Opintolainan takaisinmaksukyky riippuu merkittävissä määrin valitun opiskelualan tulotasosta ja työllisyystilanteesta. Erityisesti esimerkiksi kulttuuri-, matkailu- sekä  sosiaali- ja terveysalojen mediaanipalkat ovat työuran alussa alhaiset. SAMOK on huolissaan erityisesti niistä opiskelijoista, joille opintotuen asumislisän sitominen tukikuukausiin voi tarkoittaa asumislisän takaisinperintää tilanteissa, joissa opiskelukyky on heikentynyt esimerkiksi psyykkisen kuormituksen myötä, eikä riittävää opintopistemäärää ole onnistuttu saavuttamaan. 

Mikäli opintotuen asumislisälle siirrytään, tulee tuen taso asettaa ehdotettua 260 euron keskiarvoa korkeammaksi ja tuki irrottaa opintotukikuukausien käyttämisestä kesäajan toimeentulon turvaamiseksi. Tällöin opiskelijan toimeentuloa voidaan parantaa tilanteissa, joissa esimerkiksi kesätyöt ovat osa-aikaisia ja edellytykset opintotukikuukausien myöntämiselle eivät täyty, kuten riittävät opintopistesuoritukset. Jos asumislisä kiinnittyy osaksi opintotukikuukausien käyttämistä, tulee opiskelijan käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrää ehdottomasti lisätä ja opintotukeen oikeuttavia opintopistevaatimuksia laskea. 

Opintotuen asumislisää ei tule periä opiskelijalta takaisin, mikäli opiskelukyky on muuttunut opintotuen aikana ja opintosuoritusten määrä osoittautunut opintopistevaatimusta alhaisemmaksi. SAMOK näkee perusteltuna, että opintotuen tulorajoja tarkastellaan tulevaisuudessa, mikäli tulorajan laskemisella voidaan taata kohtuullisempi toimeentulo niille opiskelijoille, jotka eivät voi kohentaa talouttaan työskentelemällä opintojen ohella. Myös yleisen asumistuen kuntaluokituskäytäntöä sopivuutta asumislisän määrän arviointia tulee tarkastella  osana lakiuudistusta. Siirryttäessä opintotuen asumislisälle tulisi tukijärjestelmän huomioida myös opiskelijoiden muuttuvat elämäntilanteet opiskeluaikana.

SAMOK näkee, että opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvia kysymyksiä tulisi käsitellä kokonaisuutena. SAMOK toteaa, että opintotuen kokonaisuudistus on haastavaa toteuttaa kustannusneutraalisti aiemmin määriteltyjen säästötoimenpiteiden myötä. Opintotuen ehtojen keventäminen ja opintolainan turvallisuuden parantaminen vaativat lisäpanostuksia budjettiin.