14.09.2022 | Lausunnot

Lausuimme SORA-lainsäädännön uudistamisesta

SAMOK lausui ehdotuksesta SORA-lainsäädännön uudistamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä niihin liittyviä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:ää ja rikosrekisterilain 6 §:ää. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettu laki.

Mainittuihin koulutuslakeihin sisältyvät vuoden 2012 alusta voimaan tulleet SORA-säännökset (SORA tarkoittaa ”soveltumattomuuteen ratkaisuja”), jotka koskevat muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, huumausainetestausta ja kurinpitoa. Opetus – ja kulttuuriministeriö asetti 23.2.2018 (OKM/36/040/2017) hankkeen, jonka tavoitteena oli selvittää SORA-lainsäädännön soveltamiseen liittyviä ongelmia sekä SORA-lainsäädännön uudistamistarpeita ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.

Esityksen tavoitteena on parantaa alaikäisten turvallisuutta, potilas – ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta sekä opiskelijoiden oikeusturvaa selkeyttämällä nykyistä sääntelyä SORA-hankkeen loppuraportin ehdotusten mukaisesti.

SAMOK piti SORA-lainsäädännön uudistamista pääasiallisesti hyvänä ja tehtyjä muutoksia lakia selkeyttävinä. SAMOK muistutti, että keskeistä on pyrkiä ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa opiskelija ajautuu SORA-lainsäädäntöä vaativiin olosuhteisiin. Tämä vaatii riittävästi resursoitua opiskeluhuoltoa ja tarvittavien tukitoimien oikea-aikaista tarjoamista opiskelijalle.

SAMOKin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
Yhteiskuntapolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 50 389 1011