06.03.2024 | Lausunnot

Lausuimme sivistysvaliokunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

SAMOK lausui sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä. SAMOK keskittyy lausunnossaan aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen ja lausunnon voit lukea kokonaisuudessaan täältä

SAMOK näkee lakkauttamisen lyhytnäköisenä toimenpiteenä asetettujen tavoitteiden valossa. Lakiesityksessä ei olla arvioitu riittävästi vuonna 2020 tehtyjen uudistusten vaikutuksia aikuiskoulutustuen käyttäjäryhmässä. Tuolloin tukijärjestelmää muutettiin siten, että se kannustaa vahvemmin työn ohella tapahtuvaan opiskeluun ja näin lisää työssäoloa opiskeluaikana. Aikuiskoulutustukea on kuvattu toimimattomaksi, sillä opiskelijan koulutus- tai tulotason ei olla arvioitu nousevan.  SAMOK haluaa huomauttaa, että aikuiskoulutustukea voitaisiin lakkauttamisen sijaan kehittää siten, että työssäoloehtoa muutetaan. 

SAMOK on huolissaan työllisten mahdollisuudesta päivittää osaamistaan tulevaisuudessa.Elinikäisen oppimisen turvaaminen on erityisen tärkeää tarkasteltaessa väestörakenteen muutosta pitkällä aikavälillä. Ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavien määrä tulee vähentymään huomattavasti tulevaisuudessa, ja osaajapulaan vastaamiseksi väestön uudelleenkouluttautuminen on kantokyvyn kannalta välttämätöntä. SAMOK pitää tuen lakkauttamista tästä näkökulmasta merkittävänä harppauksena taaksepäin.

Työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävä työryhmä on ehdottanut, että tulevaisuudessa jatkuvaa oppimista voitaisiin tukea lainamuotoisella tuella tai opintotukikuukausien määrän lisäämistä tietyin ehdoin.  SAMOK kantaa huolta siitä, että jo nykyisen opintotukijärjestelmän puitteissa osaamistaan täydentävä joutuu kasvattamaan velkataakkaansa tilanteissa, joissa aiempien opintojen lainaa ei olla onnistuttu maksamaan vielä takaisin. Jatkuvaan oppimiseen hyödynnettävä opintolaina toimisi investointina vain osalle sen käyttäjistä.

SAMOK näkee, ettei jatkuvan oppimisen tule olla pelkästään koulutus- tai tulotasoa nostavaa, vaan mahdollisuudella kouluttautua on myös huomattavia vaikutuksia käyttäjän työkyvylle. Lisäksi SAMOK näkee, että aikuiskoulutustuella on merkittävä rooli kouluttautumisessa työvoimapulaa kärsiville aloille, kuten sosiaali- ja terveysala.