06.10.2022 | Lausunnot

Lausuimme hallituksen esitysluonnoksesta huoltajakorotuksiin, sairausvakuutuslakiin ja yksityisen hoidon tuen lakiin liittyen

SAMOK lausui hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulosta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Lapsiperheiden tukemiseksi esitetään väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysturvan lapsikorotusta, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, opintorahan huoltajakorotusta sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen yksityisen hoidon tuen hoitolisän enimmäismäärää esitetään korotettavaksi pysyvästi. Lisäksi sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu ehdotetaan jäädytettäväksi vuodelle 2023 vuoden 2022 tasoon.

SAMOK pitää erittäin tärkeänä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä opintorahan huoltajakorotusta, mutta on harmissaan niiden määräaikaisuudesta. Koska taloudellinen tilanne on perheellisillä opiskelijoilla pysyvästi heikompi, tulisi opintorahan huoltajakorotuksen sekä yksinhuoltajakorotuksen olla pysyviä. Lisäksi SAMOK huomauttaa, että opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus tulla toimeen opintotuella ja opintorahan taso vaikuttaa myös perheellisten opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen. Siksi olisi toivottavaa, että että opintotukijärjestelmää kehitettäisiin pitkäjänteisesti opiskelijan ja opintojen näkökulmasta. 

SAMOK kannattaa sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista niin, että lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu jäädytetään vuodelle 2023 vuoden 2022 tasoon. SAMOK kannattaa myös kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamista.

Perheelliset opiskelijat kuuluvat ryhmään, jossa pienituloisuus on tutkimusten mukaan yleisintä. Yksityisen hoidon tuen hoitolisän pysyvä korotus tukee yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita käyttäviä pienituloisia perheitä. Koko lausunnon voit lukea täältä.