15.09.2022 | Lausunnot

Lausuimme esityksestä alueellisen opintolainahyvityksen kokeiluksi

SAMOK lausui esityksestä alueellisen opintolainahyvityksen kokeiluksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä muutettavaksi väliaikaisesti tuloverolakia. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu toteutettaisiin vuosina 2023–2026. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa alueellisen opintolainahyvityksen vaikutuksista esityksen mukaisen kokeilualueen työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaisuuteen. Kokeilu toteutettaisiin Pohjois- ja Itä-Suomessa kokeilualueella, joka kattaa 25 kuntaa.

Esityksen mukaan kokeiluryhmään valituille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka asuvat kokeilualueella, myönnettäisiin säädettyjen edellytysten täyttyessä hakemuksesta alueellinen opintolainahyvitys. Opintotukivaroista maksettava alueellinen opintolainahyvitys voitaisiin myöntää enintään kolmessa erässä, ja se olisi määrältään yhteensä enintään 8 800 euroa, mutta kuitenkin yhteensä enintään 60 prosenttia opintolainansaajan alueelliseen opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamislukukauden viimeisen päivän lainamäärästä. Alueellinen opintolainahyvitys olisi saajalleen verovapaata tuloa.

SAMOK ei lausunnossaan nähnyt  perusteita opiskelijoiden toimeentuloon tarkoitettujen opintotukivarojen käyttämistä alue- ja työvoimapolitiikkaan. Opintotuen tulee olla kaikille yhdenvertaista riippumatta asuinpaikasta, opiskelualasta tai työllistymisestä. SAMOK toivoi lakiesityksen perustuslainmukaisuuden suhteen kriittistä ja huolellista arviointia. Alueellisessa opintolainahyvityskokeilussa korkeakouluopiskelijat asetetaan taloudellisesti eriarvoiseen asemaan heidän valmistumisen jälkeisen asuinpaikkansa perusteella.

SAMOKin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä

Lisätietoja:
Antti Hallia
Yhteiskuntapolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 50 389 1011