15.11.2021 | Lausunnot

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle opintotuen tulorajojen korottamisesta

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle  hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi opintotuen tulorajoja määräaikaisesti 25 prosentilla vuodeksi 2022. SAMOK pitää lausunnossaan ongelmallisena esityksen määräaikaisuutta eikä korotuksen määräkään nosta tulorajoja sille reaalitasolle mitä ne joskus ovat olleet. SAMOK ei myöskään pidä hyvänä kehityssuuntana sitä, että opintotukea käytetään esimerkiksi työ- ja elinkeinopolitiikan tai aluepolitiikan työvälineenä. Opintotukijärjestelmän tehtävänä tulee jatkossakin olla opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen sekä koulutuspoliittisena työkaluna toimiminen. Vaikkakin opiskelijat ovatkin jonkinlainen työvoimareservi elinkeinoelämälle, tulee opintotukea kehittää koulutus- ja sosiaalipoliittisin perustein.

SAMOK jätti jo lain valmisteluvaiheessa samansisältöisen lausunnon lakiluonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lue koko lausunto täällä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
yhteiskuntapolitiikan asiantuntija