08.08.2018 | Lausunnot

Ehdotus arpajaislain muuttamisesta kompastelee valmisteluprosessissa sekä ongelmapelaamisen puuttumisen keinoissa

Katsomme lausunnossamme sisäministeriölle, ettei arpajaislain muutosprosessi ole täyttänyt hyvän lainvalmisteluprosessin edellytyksiä. Valmistelussa ei huomioitu avoimuutta, osallistavuutta, asiantuntijoiden riittävää kuulemista tai huolellista kokonaiskuvan muodostamista. Mielestämme erityisen kummeksuttavaa on hankkeen aikataulu ja lausuntokierroksen sijoittuminen yleiselle lomakaudelle. Hankkeessa, joka käynnistyi 22.5., esitysluonnos lähetettiin lausunnoille 21.6. ja jonka lausuntokierros päättyy jo 10.8. ei voida mahdollistaa kunnollista ja riittävää valmisteluaikataulua. Näillä reunaehdoilla riittävä asiaan perehtyminen ja esimerkiksi SAMOKin kaltaisen opiskelijajärjestön keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluva jäsenistön kuuleminen ja osallistaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. Erityisen kohtuutonta tämä on meistä siksi, että esitetyssä muodossaan muutos aiheuttaa merkittävän uhkan järjestötoiminnan rahoitukselle.

Mielestämme lakimuutoksen taustalla oleva taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen sekä vähentäminen on tärkeä ja kannatettava tavoite. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman kattavaa ymmärrystä pelihaitoista ja niiden estämiskeinojen vaikutuksista, mikä tekee esitysluonnoksesta mielestämme hätiköidyn ja harkitsemattoman. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, rahapelihaittojen jakautumisesta eri väestöryhmien kesken ja niiden kustannuksista yhteiskunnalle on hyvin vähän tietoa.

Meistä vastuullista lainvalmistelua olisi, että ensin kartoitettaisiin perusteellisesti ongelmat ja niiden vaikutukset, vasta sitten luotaisiin ratkaisut näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Nyt annetussa esitysluonnoksessa ehdotetaan siirtymistä suoraan järeisiin puuttumisen keinoihin, vaikkei vielä ole tietoa kevyempienkään keinojen vaikutuksesta. Tähän kytkeytyy myös esitysluonnokseen kirjatun, tunnistautumiseen liittyvän valtioneuvoston asetuksen jättäminen valmistelematta lakiesityksen kanssa rinnan.

Pidämmekin esitystä muilta osin erinomaisena, mutta näemme esityksen 14 c §:n varsin ongelmallisena ja toivomme sen perusteellista ja kiireetöntä uudelleenvalmistelua. Ehdotamme, että esitysluonnos palautetaan valmisteluun 14 c §:n osalta.

Lisäksi esitämme, että osana arpajaislain uudistusta käynnistettäisiin laaja pohdinta kansalaisjärjestöjen rahoitusmallin tulevaisuudesta. Nyt tehty esitys on jälleen yksi esimerkki siitä, ettei kansalaisjärjestöjen tarvitsemista taloudellisista toimintaedellytyksistä ja niiden lähteistä ole käyty keskustelua eikä niitä koskevaa lainsäädäntöä olla valmisteltu hallinnonalat ja sektorirajat ylittävänä kokonaisuutena.

Lausunnon kokonaisuudessaan pääset lukemaan linkin takaa: Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamiseksi

Lisätietoja lausunnosta meillä antaa
Miikka Lönnqvist